Hotărârea nr. 168/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă din domeniul privat al statului conform Legii nr.550/2002

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui spațiu cu altă destinație decât locuință din domeniul privat al statului, conform Legii nr.550/2002

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.66380/19.07.2012 intocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr.550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea

normelor metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Având în vedere raportul de evaluare a proprietății imobiliare înregistrat sub nr. 58247/2012 întocmit de SC »Cont Expert »SA Bacău în baza contractului de prestări nr. 38338/2012 ;

Având în vedere releveul executat de SC Grup Cinci SRL în baza contractului de prestări nr. 62045/2012;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.412/2002 privind aprobarea listei spațiilor, proprietate privată a statului , ce intră sub incidența Legii nr.55/2002 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea listei spațiilor comerciale ce urmează a fi vândute conform Legii nr.550/2002 cu imobilul situat în municipiul Iași, str. Nicu Gane nr. 2, județul Iași, compus din teren construit și neconstruit în suprafață totală de 293,44 mp, din care suprafață construită 270,94 mp.

Art.2 Vânzarea spațiului menționat la art.1 din prezenta hotărâre se va realiza prin licitație publică cu strigare organizată în condițiile Legii nr.550/2002, începând de la prețul minim de 354888 lei.

Art.3 Copie după rezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărîri va fi asigurată de    Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 168 din 26 iulie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 168 din 26 iulie 2012