Hotărârea nr. 167/2012

HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi reactualizat

MUNICIPIU ONSILIUL LHOTĂRÂRE

privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 43719/15.05.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere propunerile înaintate de direcțiile și serviciile Primăriei Municipiului Iași, precum și cele comunicate de direcțiile, societățile, regiile și instituțiile din subordinea Consiliului Local Iași cu privire la bunurile mobile și imobile ce urmează a constitui patrimoniul privat al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. 260/2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi;

Având în vedere H.C.L. 261/2010 privind înființarea S.C. Ecopiața

S.A.

Având în vedere H.C.L. 262/2010 privind înființarea S.C. Servicii Publice Iași S.A.

Având în vedere dispozițiile Legii 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. 103/2007 pentru modificarea și completarea O.G. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere H.G. 548/8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b și al art. 122, 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se însușește inventarul bunurilor imobile și mobile care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iași, în conformitate cu anexele 1 - 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile cuprinse în anexele 1, 2 și 3 se dau în administrare, prin gestiune directă, către direcțiile și serviciile de specialitate ale aparatului propriu al consiliului local, respectiv Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice și Investiții, Institutiei Arhitectului Sef;

Art.3 Bunurile cuprinse în anexele 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 se dau în administrare gratuită către instituțiile și direcțiile cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, respectiv Direcției de Asistență Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului Iași '' Mihai Ursachi'', Ateneului Tătărași, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Poliției Locale Iași, Editurii Junimea și Fundației Hecuba;

Art.4 Bunurile cuprinse în anexele 11, 12, se administrează și exploatează, prin gestiune delegata, de către regiile și societățile din subordinea consiliului local, respectiv Regia Autonomă de Transport Public Iași, S.C. Citadin S.A.

Art.5 Prezenta hotărâre modifică orice alte prevederi anterioare ale hotărârilor de consiliu local de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași.

Art.6 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iasi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și de direcțiile, instituțiile, societățile și regiile din subordinea Consiliului Local Iași.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 167 din 26 iulie 2012

CUPRINS DOMENIUL PRIVAT

ANEXA 1 - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

1.1.    Serviciul Administare Patrimoniu Public si Privat

1.2.    Serviciul Administrare Spatii Comerciale

1.3.    Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta ANEXA 2 - Direcția Tehnica și Investiții

2.1.    Serviciul Energetic și de Utilități Publice

2.1.1.    Biroul Administrare Mediu Urban

2.1.2.    Biroul Strazi Municipale

2.1.3.    Biroul Versanți Monumente

2.1.4.    Biroul Reglementare Transporturi Urbane

2.2.    Biroul Protectie Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă

2.3.    Serviciul Administrativ ANEXA 3 - Insituția Arhitectului Sef

3.1. Serviciul Gis Cadastru ANEXA 4 - Directia de Asistenta Comunitara ANEXA 5 - Casa de Cultura a Municipiului Iasi “ Mihai Ursachi” ANEXA 6 - Ateneul Tatarasi

ANEXA 7 - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor

ANEXA 8 - Politia Locală Iași

ANEXA 9 - Editura Junimea

ANEXA 10 - Fundatia Hecuba

ANEXA 11 - Regia Autonoma de Transport Public Iași

ANEXA 12 - S.C. Citadin S.A.

MUNICIPIUL IASI

Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL _____/______2012

Primarul Municipiului Iasi Gheorghe Nichita


DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICUL ADMINISTRARE PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT

ANEXA 1.1.

Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al Municipiului Iasi

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz

dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de

inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Esplanada Râpa Galbenă Suprafața: 100,48 mp Vecinătăți : la nord - str. Gh. Lazăr, la sud - rond Râpa Galbenă la est - B-dul Carol I,la vest - intersecția str. Gh. Lazăr și Râpa Galbenă

07.1992

14.315,90

80441

Adm.D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren pășune

Str. Erou Aviator, S=500 mp

07.2000

66.894,54

80606

HCL 319/2000

3

0.1.

Teren

Intersectia strazilor Cerna si Crisului , Suprafata: 3 mp

10.2001

308,67

88822

HCL nr. 297/2001 Adm. D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

Aferent parcării Moldova, situat pe str. Costache Negri, pe latura de nord a magazinului Moldova Suprafața: 1500 mp

23.12.1996

66.894,54

80507

HCL 152/1996,HCL 371/2002,

HCL464/2000, HCL 352/2003

5

0.1.

Teren

Str. Arcu nr.13, Suprafata: 56,42 mp

01.10.2001

5.938,73

88820

H.C.L.298/2001 Adm. D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

Str. Nicolina, linga Oficiul Postal Suprafata 21.93 mp

10.2001

2.257,26

88821

H.C.L.299/2001 Adm. D.A.P.P.P.

7

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10 (Tehnopolis) Suprafata:15.341,23 mp

31.10.2006

1.364.252,52

88068

HCL 317/2011

8

0.1.

Teren

B-dul Poitiers nr. 10, în incinta S.C. Fortus S.A.

Suprafata:30.000 mp

2000

2.684.747,59

80605

H.C.L. 331/2000

9

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141(Centrul Expozițional Moldova) Suprafața 14.977,00 mp

31.10.2006

5.751.300,00

89205

H.C.L. 317/2011

10

0.1.

Teren

Șos. Nicolina nr. 141 (Centrul Tehnologic Regional Iași) Suprafața 9.200,00 mp

31.10.2006

3.532.772,40

89206

H.C.L. 317/2011

11

0.1.

Teren

B-dul C.A. Rosetti nr. 20 Suprafața: 2107 mp

7.2002

281.895,26

82304

Adm. C.L.M. HCL 48/2002

12

0.1.

Teren

Str. Nicovala nr.29, Suprafata100 mp

31.10.2006

9.832,35

88070

Adm. C.L.M.

13

0.1.

Teren

Str. Palat nr.1, Suprafata 113 mp

08.10.2003

91.498,06

82754

Adm. C.L.M.

14

0.1.

Teren

Aferent ANL , str.Neculau nr.11A, suprafata totala de 3527,80 mp, compusa din: 2297,85 mp ,situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1) si nr. cadastral 11872; 1230 mp, situat in sector cadastral 21, parcela 1(777/1/1) si nr. cadastral 2608( fost Pacurari nr.166)

01.07.2001

518.163,65

80625

Adm.C.L.M. HC.L 364/2001, HC.L 46/ 2005

15

0.1.

Teren

Str. Vasile Lupu nr.22, S=920 mp

30.1.1.2008

93.746,71

82937

Adm. C.L.M.

16

0.1.

Teren

zona Moara de Vint , S=11921 mp

30.1.1.2008

12.147.600,91

82934

Adm. C.L.M.

17

0.1.

Teren

Aferent locuinte ANL, Sos Bucium nr.22A si 22B vis a vis de statia Peco, S=2000 mp

2000

196.849,66

82935

Adm. C.L.M.

18

0.1.

Teren

Soseaua Pacurari nr.92, Suprafata:794,69 mp

31.03.2004

170.333,24

82753

Adm. C.L.M. HCL 198/2004

19

1.3.14.1.

Baby schilift

Aferent Pirtiei de schi

31.03.2006

90.714,00

13200

Adm. D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Cladire administrativa

Bd.T. Vladimirescu nr.32 sc. B Regim de inaltime P+3

12.1965

3.658.131,93

1941

Admin. D.A.P.P.P. HCL 324/2003

21

1.6.2.

Cabină tip Laura

Situată pe pârtia de schi Suprafața : 28,6 mp

01.09.1980

4.889,55

10701

Adm. D.A.P.P.P. Preluată prin HCL 48/1996

22

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

0,60

13224

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

23

1.6.6.

Catarg

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

0,60

13225

Adm. D.A.P.P.P. HCL 627/2003

24

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Copou Rond Agronomie

26.09.2005

1,19

13155

Adm. D.A.P.P.P. HCL 386/2005

25

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Piata Unirii

26.09.2005

17,78

13156

Adm. D.A.P.P.P. HCL 386/2005

26

1.6.1.1.

Grupuri sanitare

WC Bd Independentei, S= 50.51 mp

26.09.2005

1.334,18

13160

Adm. D.A.P.P.P. HCL 386/2005

27

1.6.6.

Scorer

Str. Aviatiei nr. 1, in incinta Stadionului Tineretului

01.12.2003

8,48

13222

Adm.D.A.P.P.P. HCL 627/2003

28

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Impacarii nr. 2A,BL.907,Tr. 1,Suprafata:79,60 mp

01.03.1994

200.616,89

11730

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

29

0.1.

Teren

Aferent sp. com .Str. Impacarii nr.2A,BL.907,Tr.1,S =15.92 mp

01.03.1999

13.043,06

80551

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

30

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Nicolina nr. 26,BL.956, Sc.A, parter Suprafata:121,46 mp

01.04.1987

179.414,76

11389

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

31

0.1.

Teren

Aferent sp.com. Str. Nicolina nr.26,BL.956,Sc.A,parter,S=24,29mp

01.03.1999

17.496,82

80552

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

32

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 256,89 mp

01.12.1961

7.106,62

1815

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

33

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.9, subsol Suprafata: 23,35 mp

01.03.1999

41.175,49

80555

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

34

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 9, parter Suprafata:116,82 mp

01.12.1961

3.286,07

13482

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

35

0.1.

Teren

Aferent aferent sp. com.Piata Unirii nr.9, parterSuprafata: 10,62 mp

01.03.1999

15.993,39

80556

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

36

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.9, mezanin Suprafata: 33,12 mp

01.12.1961

931,64

13540

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

37

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 9, mezanin Suprafata: 3,01 mp

01.03.1999

4.532,96

88941

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

38

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, subsol Suprafata: 398,00 mp

01.07.1961

5.965,06

1802

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

39

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc.B, subsol Suprafata:44,23

mp

01.03.1999

57.708,31

80553

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

40

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata:99,75 mp

01.07.1961

1.495,01

1803

Folosinta S.C.Fotbal S.A

41

0.1.

Teren

Aferent imob. Piata Unirii nr.6, Sc. B, parter Suprafata: 11,08 mp

01.03.1999

14.456,42

80554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

42

1.5.2.

Spațiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 65,30 mp

01.07.1961

978,69

13541

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

43

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 6, Sc. B, parter Suprafata: 7,26 mp

01.03.1999

9.472,35

88942

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

44

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 99,95

01.07.1961

9.758,75

13542

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

45

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, parter Suprafata: 11,11 mp

01.03.1999

15.957,33

88943

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

46

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii, nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 102,48

01.07.1961

10.005,77

13543

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

47

0.1.

Teren

Aferent Piata Unirii nr. 6, Sc. C, mezanin Suprafata: 11,39 mp

01.03.1999

16.359,50

88944

FolosintaS.C.Fotbal S.A.

48

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, subsol Suprafata: 259,77 mp

01.12.1961

6.653,91

1816

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

49

0.1.

Teren

Aferent sp.Com.Piata Unirii nr.2, Sc. A subsol Suprafata: 28,86

mp

01.03.1999

36.583,00

80549

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

50

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr.2, Sc. A, parter Suprafata: 223,93 mp

01.12.1961

5.737,16

13544

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

51

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii 2, Sc. A, parter Suprafata: 24,78

01.03.1999

31.411,18

88945

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

52

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, subsol Suprafata: 315,86 mp

01.12.1961

8.090,64

13545

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

53

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc.C, subsol Suprafata: 35,1

mp

01.03.1999

44.492,83

88946

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

54

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, subsol Suprafata: 248,51mp

01.12.1961

6.365,49

13566

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

55

0.1.

Teren

Aferent sp. com.Piata Unirii nr.2, Sc. D, subsolSuprafata: 27,61

mp

01.03.1999

34.998,49

88981

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

56

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata: 249,01

01.12.1961

6.378,30

13546

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

57

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr. 2, Sc. C, parter Suprafata:

27,67

01.03.1999

35.074,55

88947

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

58

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Unirii nr. 2, Sc. D, parter Suprafata: 266,86mp

01.03.1999

6.835,52

13567

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

59

0.1.

Teren

Aferent sp. com. Piata Unirii nr.2, Sc.D, parter Suprafata: 29,65 mp

01.03.1999

37.584,40

88982

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

60

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Primaverii nr.1 Suprafata: 1377,79 mp

01.12.1970

1.589.986,00

10129

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

61

0.1.

Teren

Aferent imob. Str. Primaverii nr1 Suprafata:1528 mp

01.03.1999

184.792,17

80548

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

62

1.5.2.

Spatiu comercial

B.dul Independentei nr.11-13, Sc. C, parter Suprafata:520,44 mp

01.03.1999

1.124.869,17

11970

Folosint S.C.Fotbal S.A.

63

0.1.

Teren

Aferent sp. Com B.du lIndependentei nr.11-13,Sc.C,parter S=47,32mp

01.03.1999

74.987,88

80550

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

64

1.5.2.

Spatiu comercial

B-dul. Independenței nr. 11-13,Sc.C, mezanin Suprafata:497,69 mp

01.03.1999

1.075.697,75

13547

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

65

0.1.

Teren

Aferent sp. com. B-dul. Independenței nr. 11-13, Sc. C, mezanin Suprafata: 45,24 mp

01.03.1999

71.691,70

88948

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

66

0.1.

Teren

Moara de Foc nr. 32 Suprafata: 2487,00 mp

2003

330.643,72

80497

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

67

0.1.

Teren

Moara de Foc nr 22A Suprafata :640,00 mp

2003

69.175,84

88857

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

68

0.1.

Teren tenis

Pacurari nr.41 Suprafata:961,00 mp

01.12.2002

133.581,71

82554

Folosinta S.C.Fotbal S.A.

69

0.1.

Teren

Str. Bucium nr. 26, Suprafata: 59.888,00 mp

29.06.2007

6.522.498,46

88921

Adm. C L. M Iasi HCL 254/2007

70

0.1.

Teren

Zona serelor Gradinari-Metalurgie Suprafata: 52.043,00 mp

2006

5.423.665,08

82822

Adm. C. L M IasiHCL 30/2006

71

0.1.

Teren cu vegetație

forestieră

Padurea Ciric Suprafața: 241,1842 ha Vecini: la nord: com Aroneanu, pasune, la est: arabil+ aeroportul Iasi, la sud: DE 4411, la vest: Cimitir Eternitate, sos Iasi Aroneanu

23.06.2005

1.327.659,84

88900

Proces- verbal de punere in

posesie nr.2/23.06.2005

72

1.3.7.2.

DE 1822

Zona Ciric, Suprafata 3977 mp

15.07.2011

911.600,00

13882

HCL 220/2011

73

1.3.7.2.

DE 1804

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp

15.07.2011

1.198.000,00

13883

HCL 220/2011

74

1.3.7.2.

DE 1847

Zona Ciric, Suprafața 5226 mp

15.07.2011

1.412.100,00

13884

HCL 220/2011

75

0.1.

Teren

Stradela Sf Andrei nr.5 Suprafata: 312,21 mp

31.01.2006

34.799,00

88071

Adm CLM Iasi Preluat prin HCL 151/2003

76

0.1.

Teren

Str.Mihai Voda Viteazul nr.3 Suprafata : 5917 mp

1990

6.859.637,27

89075

Administrare Universitatea

Th.Gh.Asachi HCL 517/22.12.2008

77

0.1.

Teren

Str. Cicoarei Suprafața 3000 mp

2004

76.720,80

88987

HCL 296/2004

78

1.5.2.

Hala

B-l Poitiers nr. 10, incinta S.C. FORTUS

01.07.1979

1.763.864,00

10568

Adm. D.A.P.P.P.

79

0.1.

Teren

Str. Păcurari nr. 21, suprafața 442 mp

29.03.1999

47.047,00

80547

HCL 59/1995

80

1.5.2.

Spatiu comercial

Toneta in Piata Al cel Bun , S = 4,5 mp

01.12.1999

20.546,63

12021

Folosinta SC ECOPIATA SA

81

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 20,20 mp

01.09.2002

23.958,76

12132

Folosinta SC ECOPIATA SA

82

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 20,20 mp

01.12..1999

47.315,65

12018

Folosinta SC ECOPIATA SA

83

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 25,32 mp

01.12.1999

49.367,93

12020

Folosinta SC ECOPIATA SA

84

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 20,96 mp

01.12.1999

50.436,98

12017

Folosinta SC ECOPIATA SA

85

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 25,32 mp

01.12.1999

57.963,19

12019

Folosinta SC ECOPIATA SA

86

1.5.2.

Spatiu comercial

Piata Al. Cel Bun , S= 29,26 mp

01.09.2000

59.641,25

12067

Folosinta SC ECOPIATA SA

87

1.6.1.

Hotel si pavilion adm.

Piata al cel Bun S= 177 mp

01.11.1999

759.314,85

11992

Folosinta SC ECOPIATA SA

88

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

30.04.2010

161.499,99

13697

Administrare DAPPP

89

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

30.04.2010

161.500,00

13698

Administrare DAPPP

90

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

30.06.2010

161.499,99

13707

Administrare DAPPP

91

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

30.06.2010

161.500,00

13708

Administrare DAPPP

92

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

31.08.2010

168.285,70

13731

Administrare DAPPP

93

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

31.08.2010

168.285,71

13732

Administrare DAPPP

94

1.1.2.

Hala

Hala metalica Bazar

31.12.2010

168.285,71

13760

Administrare DAPPP

95

1.5.12.

Magazie

-

01.04.2007

12,50

13386

Folosinta SC Ecopiata SA

96

1.5.12.

Magazie

-

01.04.2007

12,50

13387

Folosinta SC Ecopiata SA

97

1.5.12.

Magazie

-

01.04.2007

12,50

13388

Folosinta SC Ecopiata SA

98

1.5.12.

Magazie

-

01.04.2007

12,50

13389

Folosinta SC Ecopiata SA

99

1.5.12.

Magazie

-

01.04.2007

12,50

13390

Folosinta SC Ecopiata SA

100

1.2.9.

Calculator

Fujitsu Siemens Scenic

19.10.2005

4.617,20

3553

Folosinta SC Ecopiata SA

101

1.2.9.

Calculator

Fujitsu Siemens Scenic

19.10.2005

1,00

3553

Folosinta SC Ecopiata SA

102

1.2.9.

Calculator

Fujitsu Siemens Scenic

19.10.2005

4.617,20

3555

Folosinta SC Ecopiata SA

103

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2000

Folosinta SC Ecopiata SA

104

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2001

Folosinta SC Ecopiata SA

105

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2002

Folosinta SC Ecopiata SA

106

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2003

Folosinta SC Ecopiata SA

107

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2004

Folosinta SC Ecopiata SA

108

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2005

Folosinta SC Ecopiata SA

109

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2006

Folosinta SC Ecopiata SA

110

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2007

Folosinta SC Ecopiata SA

111

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2008

Folosinta SC Ecopiata SA

112

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2009

Folosinta SC Ecopiata SA

113

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2010

Folosinta SC Ecopiata SA

114

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2011

Folosinta SC Ecopiata SA

115

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2012

Folosinta SC Ecopiata SA

116

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2013

Folosinta SC Ecopiata SA

117

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2014

Folosinta SC Ecopiata SA

118

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2015

Folosinta SC Ecopiata SA

119

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2016

Folosinta SC Ecopiata SA

120

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2017

Folosinta SC Ecopiata SA

121

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2018

Folosinta SC Ecopiata SA

122

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2019

Folosinta SC Ecopiata SA

123

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2020

Folosinta SC Ecopiata SA

124

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2021

Folosinta SC Ecopiata SA

125

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2022

Folosinta SC Ecopiata SA

126

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2023

Folosinta SC Ecopiata SA

127

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2024

Folosinta SC Ecopiata SA

128

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2025

Folosinta SC Ecopiata SA

129

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2026

Folosinta SC Ecopiata SA

130

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2027

Folosinta SC Ecopiata SA

131

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2028

Folosinta SC Ecopiata SA

132

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2029

Folosinta SC Ecopiata SA

133

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2030

Folosinta SC Ecopiata SA

134

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2031

Folosinta SC Ecopiata SA

135

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2032

Folosinta SC Ecopiata SA

136

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2033

Folosinta SC Ecopiata SA

137

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2034

Folosinta SC Ecopiata SA

138

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2035

Folosinta SC Ecopiata SA

139

2.1.23.5.

Tarabe piata

Aflate in dotarea Pietei Tatarasi Sud

01.12.1998

1.162,20

2036

Folosinta SC Ecopiata SA

140

2.1.23.5.

Tarabe piata

( sector lactate ), aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.04.1999

1.248,00

2038

Folosinta SC Ecopiata SA

141

2.1.23.5.

Tarabe piata

( sector lactate ) aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.04.1999

1.248,00

2039

Folosinta SC Ecopiata SA

142

2.1.23.5.

Tarabe piata

( sector lactate ) aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.04.1999

1.248,00

2040

Folosinta SC Ecopiata SA

143

2.1.23.5.

Tarabe piata

( sector lactate ) aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.04.1999

1.248,00

2041

Folosinta SC Ecopiata SA

144

2.1.23.5.

Tarabe piata

( sector lactate ) aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.04.1999

1.248,00

2042

Folosinta SC Ecopiata SA

145

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2043

Folosinta SC Ecopiata SA

146

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2044

Folosinta SC Ecopiata SA

147

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2045

Folosinta SC Ecopiata SA

148

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2046

Folosinta SC Ecopiata SA

149

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2047

Folosinta SC Ecopiata SA

150

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2048

Folosinta SC Ecopiata SA

151

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2049

Folosinta SC Ecopiata SA

152

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2050

Folosinta SC Ecopiata SA

153

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2051

Folosinta SC Ecopiata SA

154

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2052

Folosinta SC Ecopiata SA

155

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2053

Folosinta SC Ecopiata SA

156

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2054

Folosinta SC Ecopiata SA

157

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2055

Folosinta SC Ecopiata SA

158

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2056

Folosinta SC Ecopiata SA

159

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2057

Folosinta SC Ecopiata SA

160

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2058

Folosinta SC Ecopiata SA

161

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2059

Folosinta SC Ecopiata SA

162

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2060

Folosinta SC Ecopiata SA

163

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2061

Folosinta SC Ecopiata SA

164

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2062

Folosinta SC Ecopiata SA

165

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2063

Folosinta SC Ecopiata SA

166

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2064

Folosinta SC Ecopiata SA

167

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2065

Folosinta SC Ecopiata SA

168

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2066

Folosinta SC Ecopiata SA

169

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2067

Folosinta SC Ecopiata SA

170

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2068

Folosinta SC Ecopiata SA

171

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2069

Folosinta SC Ecopiata SA

172

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2070

Folosinta SC Ecopiata SA

173

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2071

Folosinta SC Ecopiata SA

174

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2072

Folosinta SC Ecopiata SA

175

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2073

Folosinta SC Ecopiata SA

176

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2074

Folosinta SC Ecopiata SA

177

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2075

Folosinta SC Ecopiata SA

178

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2076

Folosinta SC Ecopiata SA

179

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2077

Folosinta SC Ecopiata SA

180

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2078

Folosinta SC Ecopiata SA

181

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2079

Folosinta SC Ecopiata SA

182

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2080

Folosinta SC Ecopiata SA

183

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2081

Folosinta SC Ecopiata SA

184

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2082

Folosinta SC Ecopiata SA

185

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2083

Folosinta SC Ecopiata SA

186

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2084

Folosinta SC Ecopiata SA

187

3.1.1.1.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei agroalimentare A.C.B. sectorul lactate

01.04.1999

1.248,00

2085

Folosinta SC Ecopiata SA

188

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2086

Folosinta SC Ecopiata SA

189

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2087

Folosinta SC Ecopiata SA

190

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2088

Folosinta SC Ecopiata SA

191

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2089

Folosinta SC Ecopiata SA

192

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2090

Folosinta SC Ecopiata SA

193

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2091

Folosinta SC Ecopiata SA

194

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2092

Folosinta SC Ecopiata SA

195

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2093

Folosinta SC Ecopiata SA

196

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2094

Folosinta SC Ecopiata SA

197

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2095

Folosinta SC Ecopiata SA

198

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2096

Folosinta SC Ecopiata SA

199

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.04.1999

1.248,00

2097

Folosinta SC Ecopiata SA

200

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2105

Folosinta SC Ecopiata SA

201

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2106

Folosinta SC Ecopiata SA

202

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2107

Folosinta SC Ecopiata SA

203

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2108

Folosinta SC Ecopiata SA

204

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2109

Folosinta SC Ecopiata SA

205

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2110

Folosinta SC Ecopiata SA

206

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2111

Folosinta SC Ecopiata SA

207

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2112

Folosinta SC Ecopiata SA

208

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2113

Folosinta SC Ecopiata SA

209

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2114

Folosinta SC Ecopiata SA

210

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2115

Folosinta SC Ecopiata SA

211

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2116

Folosinta SC Ecopiata SA

212

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2117

Folosinta SC Ecopiata SA

213

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2118

Folosinta SC Ecopiata SA

214

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2119

Folosinta SC Ecopiata SA

215

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2120

Folosinta SC Ecopiata SA

216

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2121

Folosinta SC Ecopiata SA

217

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2122

Folosinta SC Ecopiata SA

218

2.1.23.5.

Tarabe piata

aflata in dotarea pietei Dacia

01.10.1.999

1.248,00

2123

Folosinta SC Ecopiata SA

219

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2140

Folosinta SC Ecopiata SA

220

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2141

Folosinta SC Ecopiata SA

221

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2142

Folosinta SC Ecopiata SA

222

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2143

Folosinta SC Ecopiata SA

223

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2144

Folosinta SC Ecopiata SA

224

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2145

Folosinta SC Ecopiata SA

225

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2146

Folosinta SC Ecopiata SA

226

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2147

Folosinta SC Ecopiata SA

227

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2148

Folosinta SC Ecopiata SA

228

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2149

Folosinta SC Ecopiata SA

229

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2150

Folosinta SC Ecopiata SA

230

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2151

Folosinta SC Ecopiata SA

231

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2152

Folosinta SC Ecopiata SA

232

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2153

Folosinta SC Ecopiata SA

233

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2154

Folosinta SC Ecopiata SA

234

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2155

Folosinta SC Ecopiata SA

235

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2156

Folosinta SC Ecopiata SA

236

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2157

Folosinta SC Ecopiata SA

237

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2158

Folosinta SC Ecopiata SA

238

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2159

Folosinta SC Ecopiata SA

239

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2160

Folosinta SC Ecopiata SA

240

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2161

Folosinta SC Ecopiata SA

241

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2162

Folosinta SC Ecopiata SA

242

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2163

Folosinta SC Ecopiata SA

243

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2164

Folosinta SC Ecopiata SA

244

2.23.6.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

amplasata la sectorul de lactate din Piata Independentei

01.12.1999

877,50

2165

Folosinta SC Ecopiata SA

245

2.23.6.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

amplasata la sectorul de lactate din Piata Independentei -

01.12.1999

877,50

2166

Folosinta SC Ecopiata SA

246

2.23.6.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

amplasata la sectorul de lactate din Piata Independentei

01.12.1999

877,50

2167

Folosinta SC Ecopiata SA

247

2.23.6.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

amplasata la sectorul de lactate din Piata Independentei

01.12.1999

877,50

2168

Folosinta SC Ecopiata SA

248

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Sector lactate, Piata Nicolina

01.12.1999

877,50

2169

Folosinta SC Ecopiata SA

249

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Sector lactate aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

877,50

2170

Folosinta SC Ecopiata SA

250

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Sector lactate aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

877,50

2171

Folosinta SC Ecopiata SA

251

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Sector lactate aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

877,50

2172

Folosinta SC Ecopiata SA

252

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2173

Folosinta SC Ecopiata SA

253

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2174

Folosinta SC Ecopiata SA

254

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2175

Folosinta SC Ecopiata SA

255

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2176

Folosinta SC Ecopiata SA

256

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2177

Folosinta SC Ecopiata SA

257

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2178

Folosinta SC Ecopiata SA

258

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2179

Folosinta SC Ecopiata SA

259

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din aluminiu

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2180

Folosinta SC Ecopiata SA

260

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2181

Folosinta SC Ecopiata SA

261

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2182

Folosinta SC Ecopiata SA

262

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2183

Folosinta SC Ecopiata SA

263

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2184

Folosinta SC Ecopiata SA

264

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2185

Folosinta SC Ecopiata SA

265

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2186

Folosinta SC Ecopiata SA

266

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2187

Folosinta SC Ecopiata SA

267

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2188

Folosinta SC Ecopiata SA

268

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2189

Folosinta SC Ecopiata SA

269

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2190

Folosinta SC Ecopiata SA

270

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2191

Folosinta SC Ecopiata SA

271

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2192

Folosinta SC Ecopiata SA

272

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2193

Folosinta SC Ecopiata SA

273

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2194

Folosinta SC Ecopiata SA

274

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2195

Folosinta SC Ecopiata SA

275

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2196

Folosinta SC Ecopiata SA

276

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2197

Folosinta SC Ecopiata SA

277

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2198

Folosinta SC Ecopiata SA

278

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2199

Folosinta SC Ecopiata SA

279

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2200

Folosinta SC Ecopiata SA

280

3.1.1.1.

Vitrina pentru taraba din al.

Aflata in dotarea pietei ACB -Sector lactate

01.12.1999

877,50

2201

Folosinta SC Ecopiata SA

281

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2202

Folosinta SC Ecopiata SA

282

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2203

Folosinta SC Ecopiata SA

283

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2204

Folosinta SC Ecopiata SA

284

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2205

Folosinta SC Ecopiata SA

285

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2206

Folosinta SC Ecopiata SA

286

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2207

Folosinta SC Ecopiata SA

287

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2208

Folosinta SC Ecopiata SA

288

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2209

Folosinta SC Ecopiata SA

289

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2210

Folosinta SC Ecopiata SA

290

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea pietei Dacia

01.12.1999

2.028,00

2211

Folosinta SC Ecopiata SA

291

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2212

Folosinta SC Ecopiata SA

292

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2213

Folosinta SC Ecopiata SA

293

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2214

Folosinta SC Ecopiata SA

294

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2215

Folosinta SC Ecopiata SA

295

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2216

Folosinta SC Ecopiata SA

296

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2217

Folosinta SC Ecopiata SA

297

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2218

Folosinta SC Ecopiata SA

298

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2219

Folosinta SC Ecopiata SA

299

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2220

Folosinta SC Ecopiata SA

300

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2221

Folosinta SC Ecopiata SA

301

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2222

Folosinta SC Ecopiata SA

302

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2223

Folosinta SC Ecopiata SA

303

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2224

Folosinta SC Ecopiata SA

304

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2225

Folosinta SC Ecopiata SA

305

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2226

Folosinta SC Ecopiata SA

306

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2227

Folosinta SC Ecopiata SA

307

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2228

Folosinta SC Ecopiata SA

308

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2229

Folosinta SC Ecopiata SA

309

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2230

Folosinta SC Ecopiata SA

310

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2231

Folosinta SC Ecopiata SA

311

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2232

Folosinta SC Ecopiata SA

312

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2233

Folosinta SC Ecopiata SA

313

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2234

Folosinta SC Ecopiata SA

314

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2235

Folosinta SC Ecopiata SA

315

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2236

Folosinta SC Ecopiata SA

316

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2237

Folosinta SC Ecopiata SA

317

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2238

Folosinta SC Ecopiata SA

318

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2239

Folosinta SC Ecopiata SA

319

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2240

Folosinta SC Ecopiata SA

320

2.23.6.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1999

2.028,00

2241

Folosinta SC Ecopiata SA

321

2.1.23.5.

Taraba

aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2243

Folosinta SC Ecopiata SA

322

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2245

Folosinta SC Ecopiata SA

323

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2246

Folosinta SC Ecopiata SA

324

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2247

Folosinta SC Ecopiata SA

325

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2248

Folosinta SC Ecopiata SA

326

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2249

Folosinta SC Ecopiata SA

327

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2250

Folosinta SC Ecopiata SA

328

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2251

Folosinta SC Ecopiata SA

329

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2252

Folosinta SC Ecopiata SA

330

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2253

Folosinta SC Ecopiata SA

331

2.1.23.5.

Taraba

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1999

2.028,00

2254

Folosinta SC Ecopiata SA

332

3.1.1.1.

Cos gunoi

5 buc, Din fibra de sticla pe schelet metalic cu capacitate de 100 litri aflate in dotarea halei de lactate din incinta pietei CUG

01.07.2000

1.620,00

2314

Folosinta SC Ecopiata SA

333

2.1.24.6.

Cos gunoi

Din fibra de sticla - 5 buc, aflate in dotarea halei de lactate din incinta pietei Dacia

01.07.2000

1.620,00

2315

Folosinta SC Ecopiata SA

334

3.1.1.1.

Cos gunoi

Din fibra de sticla - 5 buc, aflate in dotarea halei de lactate din incinta pietei Alexandru cel Bun

01.07.2000

2.025,00

2316

Folosinta SC Ecopiata SA

335

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2324

Folosinta SC Ecopiata SA

336

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2325

Folosinta SC Ecopiata SA

337

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2326

Folosinta SC Ecopiata SA

338

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2327

Folosinta SC Ecopiata SA

339

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2328

Folosinta SC Ecopiata SA

340

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2329

Folosinta SC Ecopiata SA

341

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2330

Folosinta SC Ecopiata SA

342

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2331

Folosinta SC Ecopiata SA

343

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2332

Folosinta SC Ecopiata SA

344

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2333

Folosinta SC Ecopiata SA

345

3.1.1.1

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2334

Folosinta SC Ecopiata SA

346

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2335

Folosinta SC Ecopiata SA

347

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2336

Folosinta SC Ecopiata SA

348

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2337

Folosinta SC Ecopiata SA

349

3.1.1.1.

Tarabe flori

Confectionate din fibra de sticla pe schelet metalic amplasate in sectorul flori din incinta pietei Independentei

01.12.2000

2.295,00

2338

Folosinta SC Ecopiata SA

350

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasate in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2429

Folosinta SC Ecopiata SA

351

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2430

Folosinta SC Ecopiata SA

352

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2431

Folosinta SC Ecopiata SA

353

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2432

Folosinta SC Ecopiata SA

354

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2433

Folosinta SC Ecopiata SA

355

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2434

Folosinta SC Ecopiata SA

356

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2435

Folosinta SC Ecopiata SA

357

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2436

Folosinta SC Ecopiata SA

358

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2437

Folosinta SC Ecopiata SA

359

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2438

Folosinta SC Ecopiata SA

360

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2439

Folosinta SC Ecopiata SA

361

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2440

Folosinta SC Ecopiata SA

362

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2441

Folosinta SC Ecopiata SA

363

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2442

Folosinta SC Ecopiata SA

364

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2443

Folosinta SC Ecopiata SA

365

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2444

Folosinta SC Ecopiata SA

366

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2445

Folosinta SC Ecopiata SA

367

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2446

Folosinta SC Ecopiata SA

368

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2447

Folosinta SC Ecopiata SA

369

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2448

Folosinta SC Ecopiata SA

370

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2449

Folosinta SC Ecopiata SA

371

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2450

Folosinta SC Ecopiata SA

372

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2451

Folosinta SC Ecopiata SA

373

3.1.1.1.

Taraba piata pentru legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2452

Folosinta SC Ecopiata SA

374

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2453

Folosinta SC Ecopiata SA

375

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2454

Folosinta SC Ecopiata SA

376

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2455

Folosinta SC Ecopiata SA

377

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2456

Folosinta SC Ecopiata SA

378

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2457

Folosinta SC Ecopiata SA

379

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2458

Folosinta SC Ecopiata SA

380

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2459

Folosinta SC Ecopiata SA

381

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2460

Folosinta SC Ecopiata SA

382

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2461

Folosinta SC Ecopiata SA

383

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2462

Folosinta SC Ecopiata SA

384

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2463

Folosinta SC Ecopiata SA

385

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2464

Folosinta SC Ecopiata SA

386

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2465

Folosinta SC Ecopiata SA

387

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2466

Folosinta SC Ecopiata SA

388

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2467

Folosinta SC Ecopiata SA

389

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2468

Folosinta SC Ecopiata SA

390

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2469

Folosinta SC Ecopiata SA

391

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2470

Folosinta SC Ecopiata SA

392

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2471

Folosinta SC Ecopiata SA

393

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2472

Folosinta SC Ecopiata SA

394

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2473

Folosinta SC Ecopiata SA

395

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2474

Folosinta SC Ecopiata SA

396

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2475

Folosinta SC Ecopiata SA

397

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2476

Folosinta SC Ecopiata SA

398

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2477

Folosinta SC Ecopiata SA

399

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2478

Folosinta SC Ecopiata SA

400

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2479

Folosinta SC Ecopiata SA

401

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2480

Folosinta SC Ecopiata SA

402

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2482

Folosinta SC Ecopiata SA

403

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2483

Folosinta SC Ecopiata SA

404

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2484

Folosinta SC Ecopiata SA

405

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2485

Folosinta SC Ecopiata SA

406

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2486

Folosinta SC Ecopiata SA

407

3.1.1.1.

Taraba piata legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2487

Folosinta SC Ecopiata SA

408

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla ,aflat in dotarea pietei CUG

01.09.2003

1.383,91

2488

Folosinta SC Ecopiata SA

409

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2489

Folosinta SC Ecopiata SA

410

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2490

Folosinta SC Ecopiata SA

411

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2491

Folosinta SC Ecopiata SA

412

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2492

Folosinta SC Ecopiata SA

413

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2493

Folosinta SC Ecopiata SA

414

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2494

Folosinta SC Ecopiata SA

415

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2495

Folosinta SC Ecopiata SA

416

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2496

Folosinta SC Ecopiata SA

417

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2497

Folosinta SC Ecopiata SA

418

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2498

Folosinta SC Ecopiata SA

419

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2499

Folosinta SC Ecopiata SA

420

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2500

Folosinta SC Ecopiata SA

421

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2501

Folosinta SC Ecopiata SA

422

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2502

Folosinta SC Ecopiata SA

423

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2503

Folosinta SC Ecopiata SA

424

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2504

Folosinta SC Ecopiata SA

425

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2505

Folosinta SC Ecopiata SA

426

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2506

Folosinta SC Ecopiata SA

427

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2507

Folosinta SC Ecopiata SA

428

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2508

Folosinta SC Ecopiata SA

429

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2509

Folosinta SC Ecopiata SA

430

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2510

Folosinta SC Ecopiata SA

431

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2511

Folosinta SC Ecopiata SA

432

3.1.1.1.

Taraba lactate

Fibra sticla, amplasata in incinta Pietei Hala Centrala

01.09.2003

1.383,91

2512

Folosinta SC Ecopiata SA

433

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2513

Folosinta SC Ecopiata SA

434

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2514

Folosinta SC Ecopiata SA

435

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2515

Folosinta SC Ecopiata SA

436

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2516

Folosinta SC Ecopiata SA

437

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2517

Folosinta SC Ecopiata SA

438

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2518

Folosinta SC Ecopiata SA

439

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2519

Folosinta SC Ecopiata SA

440

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2520

Folosinta SC Ecopiata SA

441

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2521

Folosinta SC Ecopiata SA

442

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2522

Folosinta SC Ecopiata SA

443

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2523

Folosinta SC Ecopiata SA

444

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2524

Folosinta SC Ecopiata SA

445

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2525

Folosinta SC Ecopiata SA

446

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2526

Folosinta SC Ecopiata SA

447

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2527

Folosinta SC Ecopiata SA

448

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2528

Folosinta SC Ecopiata SA

449

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2529

Folosinta SC Ecopiata SA

450

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2530

Folosinta SC Ecopiata SA

451

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2531

Folosinta SC Ecopiata SA

452

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2532

Folosinta SC Ecopiata SA

453

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2533

Folosinta SC Ecopiata SA

454

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2534

Folosinta SC Ecopiata SA

455

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2535

Folosinta SC Ecopiata SA

456

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2536

Folosinta SC Ecopiata SA

457

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2537

Folosinta SC Ecopiata SA

458

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2538

Folosinta SC Ecopiata SA

459

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2539

Folosinta SC Ecopiata SA

460

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2540

Folosinta SC Ecopiata SA

461

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2541

Folosinta SC Ecopiata SA

462

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2542

Folosinta SC Ecopiata SA

463

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2543

Folosinta SC Ecopiata SA

464

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2544

Folosinta SC Ecopiata SA

465

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2545

Folosinta SC Ecopiata SA

466

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2546

Folosinta SC Ecopiata SA

467

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2547

Folosinta SC Ecopiata SA

468

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2548

Folosinta SC Ecopiata SA

469

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2549

Folosinta SC Ecopiata SA

470

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2550

Folosinta SC Ecopiata SA

471

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2551

Folosinta SC Ecopiata SA

472

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2552

Folosinta SC Ecopiata SA

473

3.1.1.1.

Taraba legume

Fibra sticla, amplasata in incinta P Hala Centrala

01.09.2003

1.153,02

2553

Folosinta SC Ecopiata SA

474

2.1.17.3.

Centrala termica pe gaz

3 buc, amplasate in Piata Alex cel Bun

30.1.1.2006

17.997,07

2567

Folosinta SC Ecopiata SA

475

3.1.1.

Tarabe metalice

Blat mozaic , in dotarea Bazarului

31.10.2006

6.804,49

2570

Folosinta SC Ecopiata SA

476

2.2.1.1.2.

Bascula romana

500 kg aflata in dotarea P Dacia

02.11.2005

1.498,50

3694

Folosinta SC Ecopiata SA

477

2.1.23.2.

Congelator

Tip Arctic 160 Ll aflat in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.02.2001

855,00

2340

Folosinta SC Ecopiata SA

478

2.1.23.2.

Frigider

Tip Arctic SOFT 340 L F aflat in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.02.2001

1.079,82

2341

Folosinta SC Ecopiata SA

479

2.1.23.1.

Aragaz

Tip 1ZC 955 alb aflat in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.03.2001

1.071,00

2342

Folosinta SC Ecopiata SA

480

6.1.1.

Raster pt vase

aflat in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

2.007,95

2346

Folosinta SC Ecopiata SA

481

2.1.23.2.

Lada frigorifica

Aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.07.2003

879,90

2427

Folosinta SC Ecopiata SA

482

3.4.

Cosuri gunoi

14 buc , metalice cu dala, amplasate pe esplanada pietei dinspre bulevardul Independentei

01.07.2001

1.283,47

2362

Folosinta SC Ecopiata SA

483

2.1.17.3.

Centrala termica

Junker Bosh 24 KW, aflata in dotarea pietei Dacia

31.08.2008

11.518,79

2590

Folosinta SC Ecopiata SA

484

1.2.9.

Computer

AMD K6 II500 MHZ

01.06.2000

1.505,00

3143

Folosinta SC Ecopiata SA

485

1.2.9.

Imprimanta

LJ HP C7044A 1200

01.07.2002

1.339,12

3282

Folosinta SC Ecopiata SA

486

1.2.9.

Computer

AMD DURON 1100 MHZ

01.02.2003

4.064,13

3314

Folosinta SC Ecopiata SA

487

1.2.9.

Calculator

FUJITSU SIEMENS SC

31.12.2006

3.660,36

3816

Folosinta SC Ecopiata SA

488

1.2.9.

Calculator

FUJITSU SIEMENS SC statie Esprimo E5720+monitorScenicview 17''

31.12.2006

3.660,36

3824

Folosinta SC Ecopiata SA

489

1.2.9.

Statie

ESPRIMO E5720 + monitor Scenicview 17''

31.08.2008

4.879,00

39855

Folosinta SC Ecopiata SA

490

1.2.9.

Statie

ESPRIMO E5720 + monitor Scenicview 17''

31.08.2008

4.879,00

39847

Folosinta SC Ecopiata SA

491

2.2.1.1.2.

Cintar electronic

Tip SC 15P, aflat in dotarea pietei agroalimentare Dacia

01.02.1999

507,00

3024

Folosinta SC Ecopiata SA

492

2.2.1.1.2.

Cintar electronic 15 kg

Tip SC 15P, aflat in dotarea pietei agroalimentare Hala

Centrala

01.08.2000

1.796,07

3203

Folosinta SC Ecopiata SA

493

2.2.1.1.2.

Cintar electronic 15 kg

Piata independentei

01.08.2000

1.796,07

3204

Folosinta SC Ecopiata SA

494

2.2.1.1.2.

Bascula romana

500 kg, aflata in dotarea pietei agroalimentare Hala Centrala

01.08.2000

1.498,50

3206

Folosinta SC Ecopiata SA

495

2.2.1.1.2.

Bascula romana

500 kg, aflata in dotarea pietei agroalimentare Independentei

01.08.2000

1.498,50

3207

Folosinta SC Ecopiata SA

496

2.2.1.1.2.

Bascula romana

500 kg , aflata in dotarea pietei agroalimentare Alex cel Bun

01.08.2000

1.498,50

3208

Folosinta SC Ecopiata SA

497

2.2.1.1.2.

Bascula romana

500 kg, aflata in dotarea pietei agroalimentare Nicolina

01.08.2000

1.498,50

3210

Folosinta SC Ecopiata SA

498

2.2.3.2.

Contor electronic ptr energie

amplasat in firida de bransament a Pietei Dacia

01.04.2002

2.166,47

3279

Folosinta SC Ecopiata SA

499

2.2.1.1.

Contor electronic

Aflat in dotarea pietei agroalimentare CUG

01.09.2003

1.083,23

3413

Folosinta SC Ecopiata SA

500

2.2.1.1.

Contor electronic

Aflat in dotarea pietei agroalimentare Independentei

01.09.2003

1.083,23

3414

Folosinta SC Ecopiata SA

501

2.2.1.1.2.

Balanta bascula romana

500 kg, aflata in dotarea pietei agroalimentare CUG

31.12.2006

1.498,50

3826

Folosinta SC Ecopiata SA

502

2.2.1.1.3.

Contor apa combinat MEITWIN Qn

Aflat in dotarea pietei Hala Centrala

31.10.2007

4.583,88

3926

Folosinta SC Ecopiata SA

503

3.4.2.

Apometru DN 20

Aflat in dotarea Hostelului Alexandru cel Bun

01.07.2000

237,44

3199

Folosinta SC Ecopiata SA

504

3.1.1.

Contor

Amplasat in firida de bransament din holul receptiei Hotelului Municipal

01.04.2001

1.205,77

3247

Folosinta SC Ecopiata SA

505

2.2.1.1.2.

Cintar

CAS TP 1 15 kg aflat in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.07.2003

888,00

3392

Folosinta SC Ecopiata SA

506

2.2.9.

Casa marcat COLIBRI

Amplasata la receptia Hotelului Municipal

01.07.2003

902,80

3393

Folosinta SC Ecopiata SA

507

1.2.9.

FSC Workstation Esprimo

E5710 ATI

31.08.2007

4.273,29

3839

Folosinta SC Ecopiata SA

508

1.2.9.

FSC Workstation Esprimo

E5710 ATI

31.08.2007

4.273,29

3843

Folosinta SC Ecopiata SA

509

1.2.9.

FSC Workstation Esprimo

E5710 ATI

31.08.2007

4.273,29

3845

Folosinta SC Ecopiata SA

510

1.2.9.

Multifunctional LJ TOSHIBA e S1

-

31.12.2006

20.706,00

3730

Folosinta SC Ecopiata SA

511

1.2.9.

Calculator

FS Esprimo E5915

31.12.2006

4.182,85

3770

Folosinta SC Ecopiata SA

512

1.2.9.

Calculator

FS Esprimo E5915

31.12.2006

4.182,85

3778

Folosinta SC Ecopiata SA

513

2.3.2.1.1.

Auto Skoda Octavia Tour

1,9 TDI / 90 CF

17.05.2005

76.290,46

438

Exploatarea SC Servicii Publice

Iași SA

514

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

813,93

60000

Folosinta SC Ecopiata SA

515

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

815,25

60058

Folosinta SC Ecopiata SA

516

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

815,25

60059

Folosinta SC Ecopiata SA

517

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

815,25

60060

Folosinta SC Ecopiata SA

518

3.1.6.

Dulap

Fiset metalic cu caseta

01.12.1997

1.041,16

60063

Folosinta SC Ecopiata SA

519

3.1.6.

Dulap

Fiset metalic cu caseta

01.12.1997

1.041,16

60064

Folosinta SC Ecopiata SA

520

3.1.6.

Dulap

Fiset metalic cu caseta

01.12.1997

1.041,16

60066

Folosinta SC Ecopiata SA

521

3.1.1.

Dulap metal

Fiset D6, aflat in folosinta Administratiei Pietelor din cadrul P.M.I

01.03.1990

190,78

6476

Folosinta SC Ecopiata SA

522

3.1.1.

Dulap metal

Fiset D6, aflat in folosinta Administratiei Pietelor din cadrul P.M.I

01.03.1990

190,78

6477

Folosinta SC Ecopiata SA

523

3.1.1.

Mese blat mozaic

aflata in dotarea Tg de Masini

01.04.1997

502,96

6901

Folosinta SC Ecopiata SA

524

Canerale

Amplasate la sectorul de lactate din Piata Al. cel Bun

01.04.1997

463,74

6902

Folosinta SC Ecopiata SA

525

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6903

Folosinta SC Ecopiata SA

526

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6904

Folosinta SC Ecopiata SA

527

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6905

Folosinta SC Ecopiata SA

528

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6906

Folosinta SC Ecopiata SA

529

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6907

Folosinta SC Ecopiata SA

530

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6908

Folosinta SC Ecopiata SA

531

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6909

Folosinta SC Ecopiata SA

532

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6910

Folosinta SC Ecopiata SA

533

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6911

Folosinta SC Ecopiata SA

534

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6912

Folosinta SC Ecopiata SA

535

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6913

Folosinta SC Ecopiata SA

536

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6914

Folosinta SC Ecopiata SA

537

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6915

Folosinta SC Ecopiata SA

538

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6916

Folosinta SC Ecopiata SA

539

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6917

Folosinta SC Ecopiata SA

540

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6918

Folosinta SC Ecopiata SA

541

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6919

Folosinta SC Ecopiata SA

542

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6920

Folosinta SC Ecopiata SA

543

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6921

Folosinta SC Ecopiata SA

544

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6922

Folosinta SC Ecopiata SA

545

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6923

Folosinta SC Ecopiata SA

546

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6924

Folosinta SC Ecopiata SA

547

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6925

Folosinta SC Ecopiata SA

548

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6926

Folosinta SC Ecopiata SA

549

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6927

Folosinta SC Ecopiata SA

550

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6928

Folosinta SC Ecopiata SA

551

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6929

Folosinta SC Ecopiata SA

552

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6930

Folosinta SC Ecopiata SA

553

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6931

Folosinta SC Ecopiata SA

554

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6932

Folosinta SC Ecopiata SA

555

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6933

Folosinta SC Ecopiata SA

556

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6934

Folosinta SC Ecopiata SA

557

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6935

Folosinta SC Ecopiata SA

558

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6936

Folosinta SC Ecopiata SA

559

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6937

Folosinta SC Ecopiata SA

560

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6938

Folosinta SC Ecopiata SA

561

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6939

Folosinta SC Ecopiata SA

562

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6940

Folosinta SC Ecopiata SA

563

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6941

Folosinta SC Ecopiata SA

564

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6942

Folosinta SC Ecopiata SA

565

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6943

Folosinta SC Ecopiata SA

566

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6944

Folosinta SC Ecopiata SA

567

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6945

Folosinta SC Ecopiata SA

568

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6946

Folosinta SC Ecopiata SA

569

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6947

Folosinta SC Ecopiata SA

570

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6948

Folosinta SC Ecopiata SA

571

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6949

Folosinta SC Ecopiata SA

572

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6950

Folosinta SC Ecopiata SA

573

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflate in dotarea Bazarului

01.04.1997

502,96

6951

Folosinta SC Ecopiata SA

574

Canarale

Amplasate la sectorul de lactate din Piata Al. cel Bun

01.04.1997

463,74

6952

Folosinta SC Ecopiata SA

575

3.1.1.

Birou cu 2 corpuri

Aflat in folosinta Administratiei Pietelor din cadrul P.M.I

01.12.1997

815,25

60014

Folosinta SC Ecopiata SA

576

3.1.1.

Birou cu 2 corpuri

Aflat in folosinta Administratiei Pietelor din cadrul P.M.I

01.12.1997

815,25

60015

Folosinta SC Ecopiata SA

577

3.1.1.

Fiset metalic

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

190,22

60083

Folosinta SC Ecopiata SA

578

3.4.

Bariera

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

432,93

60085

Folosinta SC Ecopiata SA

579

3.3.4.

Stingator C 90

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

743,04

60086

Folosinta SC Ecopiata SA

580

3.4.

Rotocar

aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

306,80

60087

Folosinta SC Ecopiata SA

581

3.1.1.

Fiset metalic

aflata in dotarea pietei ACB-pavilion administrativ

01.12.1998

190,22

60088

Folosinta SC Ecopiata SA

582

3.1.1.

Fiset metalic

aflat in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1998

190,22

60092

Folosinta SC Ecopiata SA

583

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60093

Folosinta SC Ecopiata SA

584

3.1.1.

Fiset metalic

aflat in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1998

190,22

60094

Folosinta SC Ecopiata SA

585

3.3.4.

Stingator 90

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

743,04

60095

Folosinta SC Ecopiata SA

586

3.1.1.

Birou 1 corp

aflata in dotarea pietei ACB-pavilion administrativ

01.12.1998

147,26

60097

Folosinta SC Ecopiata SA

587

3.1.1.

Birou 2 corp

aflata in dotarea pietei ACB-pavilion administrativ

01.12.1998

147,26

60098

Folosinta SC Ecopiata SA

588

3.4.

Rotocar

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1998

306,80

60108

Folosinta SC Ecopiata SA

589

3.4.

Rotocar

aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.12.1998

306,80

60109

Folosinta SC Ecopiata SA

590

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60111

Folosinta SC Ecopiata SA

591

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60112

Folosinta SC Ecopiata SA

592

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60113

Folosinta SC Ecopiata SA

593

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60114

Folosinta SC Ecopiata SA

594

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60115

Folosinta SC Ecopiata SA

595

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60116

Folosinta SC Ecopiata SA

596

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60117

Folosinta SC Ecopiata SA

597

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60118

Folosinta SC Ecopiata SA

598

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60119

Folosinta SC Ecopiata SA

599

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60120

Folosinta SC Ecopiata SA

600

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60121

Folosinta SC Ecopiata SA

601

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60122

Folosinta SC Ecopiata SA

602

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60123

Folosinta SC Ecopiata SA

603

3.1.1.

Mese blat mozaic

Aflata in dotarea Bazarului

01.12.1998

399,52

60124

Folosinta SC Ecopiata SA

604

3.3.4.

Stingator 180

aflat in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1998

832,66

60125

Folosinta SC Ecopiata SA

605

3.3.4.

Stingator 180

aflat in dotarea Pietei Hala Centrala

01.12.1998

832,66

60126

Folosinta SC Ecopiata SA

606

3.3.4.

Stingator 180

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

832,66

60134

Folosinta SC Ecopiata SA

607

3.3.4.

Stingator 180

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

832,66

60135

Folosinta SC Ecopiata SA

608

3.3.4.

Stingator 180

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

832,66

60136

Folosinta SC Ecopiata SA

609

3.3.4.

Stingator 180

Aflat in dotarea Tg de Masini

01.12.1998

832,66

60137

Folosinta SC Ecopiata SA

610

3.1.1.

Fiset metalic

aflata in dotarea pietei ACB-pavilion administrativ

01.02.1999

598,26

60139

Folosinta SC Ecopiata SA

611

3.1.1.

Fiset metalic

aflata in dotarea pietei ACB-pavilion administrativ

01.02.1999

598,26

60141

Folosinta SC Ecopiata SA

612

3.1.1.

Fiset metalic

Aflat in dotarea pietei Podul de Piatra

01.02.1999

598,26

60142

Folosinta SC Ecopiata SA

613

3.1.1.

Fiset metalic

Aflat in dotarea Bazarului

01.02.1999

598,26

60143

Folosinta SC Ecopiata SA

614

3.1.1.

Fiset metalic

Aflat in dotarea Bazarului

01.02.1999

598,26

60144

Folosinta SC Ecopiata SA

615

3.1.1.

Fiset metalic

aflat in dotarea pietei Nicolina

01.02.1999

598,26

60145

Folosinta SC Ecopiata SA

616

3.1.1.

Fiset metalic

aflat in dotarea pietei Dacia

01.02.1999

598,26

60146

Folosinta SC Ecopiata SA

617

3.1.1.

Birou din lemn

Dimens. 1200 X 600, aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.07.2000

517,59

60379

Folosinta SC Ecopiata SA

618

3.1.1.

Scaun

3 buc tip F 1, tapitate pe schelet metalic, aflate in dotarea pavilionului adm. al Pietei independentei

01.07.2000

410,14

60381

Folosinta SC Ecopiata SA

619

3.1.1.

Dulap cu yala

2 buc cu dimensiunile 800 X 600 X 1200, face parte din mobilierull pavilionului adm. al Pietei independentei

01.07.2000

529,20

60382

Folosinta SC Ecopiata SA

620

3.1.1.

Birou din lemn

Dimens 1200 X 600, aflat in dotarea Pietei Nicolina

01.07.2000

517,59

60385

Folosinta SC Ecopiata SA

621

3.1.1.

Masa

Dimens. 800 x 800 x 750, pe schelet metalic, face parte din mobilierul camerei agentilor de paza- Pacurari

01.07.2000

185,10

60386

Folosinta SC Ecopiata SA

622

3.1.1.

Scaun

2 buc tip F1 , tapitate pe schelet metalic, aflate in dotarea pavilionului administrativ al pietei agroalimentare Pacurari

01.07.2000

273,43

60387

Folosinta SC Ecopiata SA

623

3.1.1.

Dulap cu yala

Din lemn cu dim 800 X 600 X 12 00, face parte din mobilierul administrativ al pietii Pacurari

01.07.2000

529,20

60388

Folosinta SC Ecopiata SA

624

3.1.1

Jaluzele orizontale

Din alumuniu - 4,68 MP, aflate in dotarea pavilionului administrativ si WC public din piata CUG

01.07.2000

272,92

60389

Folosinta SC Ecopiata SA

625

3.1.1.

Raft metalic

Amplasat in pavilionul administrativ la oficiul pentru inchiriat cintare ,cu dim. 1,5 X 0,6 X 2,1 M

01.07.2000

1.307,69

60390

Folosinta SC Ecopiata SA

626

3.1.1.

Birou din lemn

Dimens 1200 X 600, CAR.2SB + CSU+Yala aflat in dotarea pavilionului administrativ

01.07.2000

517,59

60391

Folosinta SC Ecopiata SA

627

3.1.1.

Scaun

3 buc F 1, tapitate pe schelet metalic, aflate in dotarea pavilionului administrativ al pietii agroalimentare CUG

01.07.2000

410,14

60392

Folosinta SC Ecopiata SA

628

3.1.1.

Dulap vestiar

Cu 3 usi, confectionat din lemn - aflat in dotarea pavilionului administrativ al pietii agroalimentare CUG

01.07.2000

1.129,21

60393

Folosinta SC Ecopiata SA

629

3.1.1.

Dulap cu yala

Din lemn cu dim. 800 X 600 X 1200 face parte din mobilierul pavilionului administrativ al pietii CUG

01.07.2000

529,20

60394

Folosinta SC Ecopiata SA

630

3.4.

Jaluzele orizontale

Din alumuniu - 4,93 MP - P.DACIA

01.07.2000

287,50

60396

Folosinta SC Ecopiata SA

631

3.1.1.

Raft

Metalic demontabil cu dim. 1,5 X 0,6 X 2,1 M- P DACIA

01.07.2000

1.307,69

60397

Folosinta SC Ecopiata SA

632

3.1.1.

Birou din lemn

Cu dim 1200 X 600,2SB + CSU+YALA-.- aflat in dotarea pavilionului administrativ

01.07.2000

517,59

60398

Folosinta SC Ecopiata SA

633

3.1.1.

Scaun

3 buc F 1, tapitate pe schelet metalic- aflate in dotarea pavilionului administrativ P Dacia

01.07.2000

410,14

60399

Folosinta SC Ecopiata SA

634

3.1.1.

Dulap vestiar

Cu 3 usi, confectionat din lemn - P Dacia

01.07.2000

1.129,21

60400

Folosinta SC Ecopiata SA

635

3.1.1.

Dulap cu yala

Din lemn cu dim. 800 X 600 X 1200- P. DACIA

01.07.2000

529,20

60401

Folosinta SC Ecopiata SA

636

3.4.

Jaluzele orizontale

Din alumuniu - 18,65 MP - P.ACB

01.07.2000

1.087,59

60403

Folosinta SC Ecopiata SA

637

3.1.1.

Birou din lemn

Cu dim 1200 X 600,2SB + CSU+YALA- aflat in dotarea pavilionului administrativ

01.07.2000

517,59

60404

Folosinta SC Ecopiata SA

638

3.1.1.

Dulap cu yala

cu dim. 800 X 600 X 1200-, face parte din mobilierul pavilionului administrativ al pietii Alexandru cel Bun

01.07.2000

529,20

60407

Folosinta SC Ecopiata SA

639

3.4.

Carucior cu 2 roti

P Independentei

01.07.2000

513,00

60409

Folosinta SC Ecopiata SA

640

3.1.1.

Dulap vestiar

( fiset metalic ) 2 buc, aflat in P Independentei

01.07.2000

2.258,42

60410

Folosinta SC Ecopiata SA

641

3.1.1.

Birou

Aflat in dotarea pietei Hala Centrala

01.07.2000

1.035,18

60413

Folosinta SC Ecopiata SA

642

3.1.1.

Raft

Metalic dem. 2.5*0.7*2.1 amplasat la oficiul pentru inchiriat cintare al pietei CUG

01.12.2000

1.564,66

60442

Folosinta SC Ecopiata SA

643

3.1.1.

Raft

Metalic dem. 2.5*0.7*2.1M amplasat la oficiul pentru inchiriat cintare al pietei CUG

01.12.2000

1.564,66

60443

Folosinta SC Ecopiata SA

644

3.1.1.

Raft

Metalic dem. 2.5*0.7*2.1 amplasat la oficiul pentru inchiriat cintare al pietei Dacia

01.12.2000

1.564,66

60444

Folosinta SC Ecopiata SA

645

3.1.1.

Raft

Metalic dem. 3*1*2.1M, amplasat in magazia din Piata A.C.B.

01.12.2000

2.078,58

60446

Folosinta SC Ecopiata SA

646

3.4.

Carucior cu 4 roti

aflat in dotarea pietei Independentei

01.12.2000

1.485,00

60447

Folosinta SC Ecopiata SA

647

3.4.

Carucior cu 4 roti

aflat in dotarea pietei Alexandru cel Bun

01.12.2000

1.485,00

60448

Folosinta SC Ecopiata SA

648

3.4.

Carucior cu 4 roti

aflat in dotarea pietei Hala Centrala

01.12.2000

1.485,00

60450

Folosinta SC Ecopiata SA

649

3.4.

Carucior cu 4 roti

Aflat in dotarea pietei agroalimentare Dacia

01.12.2000

1.485,00

60451

Folosinta SC Ecopiata SA

650

3.4.

Jaluzele orizontale

Din alumuniu - 17,19 MP, aflate in dotarea pavilionului administrativ si a wc-public din piata agroalimentare Pacurari

01.07.2001

773,24

60488

Folosinta SC Ecopiata SA

651

3.4.

Rotocar

P CUG

01.07.2001

1.145,18

60493

Folosinta SC Ecopiata SA

652

3.4.

Scara

Multifuncționala MA3 -conf din aluminiu

01.07.2001

531,22

60494

Folosinta SC Ecopiata SA

653

3.1.2.

Firma luminoasa

Dim. 3000 X 800 , confectionate din stiplex pe schelet metalic, avind inscripționat Primaria Mun Iași- Piața Sudului ” pe ambele fete , amplasata deasupra halei pentru legume fructe.

01.07.2001

3.090,41

60495

Folosinta SC Ecopiata SA

654

3.4.

Rotocar

P Dacia

01.07.2001

1.145,18

60497

Folosinta SC Ecopiata SA

655

3.1.2.

Firma luminoasa

2 buc. , cu dim. 2700 X 800, confectionate din stiplex pe schelet metalic, avind inscripționat Primaria Mun Iași- Piața Dacia '' , amplasate deasupra portilor principale de acces

01.07.2001

4.722,73

60499

Folosinta SC Ecopiata SA

656

3.4.

Rotocar

2 buc - P ACB

01.07.2001

2.290,36

60501

Folosinta SC Ecopiata SA

657

3.4.

Scara

Multifunctionala tip MA3 -conf din aluminiu, aflata in dotarea pietei Alexandru cel Bun

01.07.2001

531,22

60502

Folosinta SC Ecopiata SA

658

3.4.

Scara

Multifunctionala tip MA3 -conf din aluminiu, aflata in dotarea pietei Independentei

01.07.2001

531,22

60503

Folosinta SC Ecopiata SA

659

3.1.2.

Firma luminoasa

Dimens 700 x 200 , confectionate din stiplex pe schelet metalic, avind inscripționat /'Administrație ” , si ' WC public ” montate pe frontul pavilionului administrativ al pietii agroalimentare Pacurari

01.09.2003

1.254,10

60573

Folosinta SC Ecopiata SA

660

3.1.2.

Firma luminoasa

Dimens 3000x800 , confectionata din stiplex pe schelet metalic, avind inscripționat /'Primaria Municipiului lasi- Piața Agroalimentara Pacurari '' montata in incinta pietii deasupra pergolei

01.09.2003

1.311,87

60576

Folosinta SC Ecopiata SA

661

3.3.4.

Sistem supraveghere si alarmare incendiu

Aflat in dotarea Pietei Hala Centrala

31.10.2006

41.684,99

60646

Folosinta SC Ecopiata SA

662

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, amplasata la sectorul de lactate din P

Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60684

Folosinta SC Ecopiata SA

663

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S amplasata la sectorul de lactate din P Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60685

Folosinta SC Ecopiata SA

664

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, amplasata la sectorul de lactate din P

Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60686

Folosinta SC Ecopiata SA

665

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, amplasata la sectorul de lactate din P

Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60687

Folosinta SC Ecopiata SA

666

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, amplasata la sectorul de lactate din P

Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60688

Folosinta SC Ecopiata SA

667

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, amplasata la sectorul de lactate din P

Alex cel Bun

31.10.2007

5.765,55

60689

Folosinta SC Ecopiata SA

668

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.10.2007

5.765,55

60690

Folosinta SC Ecopiata SA

669

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.10.2007

5.765,55

60691

Folosinta SC Ecopiata SA

670

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.10.2007

5.765,55

60692

Folosinta SC Ecopiata SA

671

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, aflata in sectorul de lactate al pietei agroalimentare Independentei

31.10.2007

5.765,55

60693

Folosinta SC Ecopiata SA

672

3.1.5.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S, aflata in sectorul de lactate al pietei agroalimentare Independentei

31.10.2007

5.765,55

60694

Folosinta SC Ecopiata SA

673

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60752

Folosinta SC Ecopiata SA

674

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60753

Folosinta SC Ecopiata SA

675

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60754

Folosinta SC Ecopiata SA

676

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60755

Folosinta SC Ecopiata SA

677

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60756

Folosinta SC Ecopiata SA

678

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60757

Folosinta SC Ecopiata SA

679

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60758

Folosinta SC Ecopiata SA

680

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60759

Folosinta SC Ecopiata SA

681

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60760

Folosinta SC Ecopiata SA

682

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60761

Folosinta SC Ecopiata SA

683

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60762

Folosinta SC Ecopiata SA

684

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60763

Folosinta SC Ecopiata SA

685

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60764

Folosinta SC Ecopiata SA

686

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60765

Folosinta SC Ecopiata SA

687

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60766

Folosinta SC Ecopiata SA

688

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60767

Folosinta SC Ecopiata SA

689

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60768

Folosinta SC Ecopiata SA

690

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60769

Folosinta SC Ecopiata SA

691

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60770

Folosinta SC Ecopiata SA

692

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60771

Folosinta SC Ecopiata SA

693

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60772

Folosinta SC Ecopiata SA

694

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60773

Folosinta SC Ecopiata SA

695

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60774

Folosinta SC Ecopiata SA

696

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60775

Folosinta SC Ecopiata SA

697

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60776

Folosinta SC Ecopiata SA

698

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60777

Folosinta SC Ecopiata SA

699

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60778

Folosinta SC Ecopiata SA

700

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60779

Folosinta SC Ecopiata SA

701

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60780

Folosinta SC Ecopiata SA

702

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60781

Folosinta SC Ecopiata SA

703

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60782

Folosinta SC Ecopiata SA

704

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60783

Folosinta SC Ecopiata SA

705

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60784

Folosinta SC Ecopiata SA

706

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60785

Folosinta SC Ecopiata SA

707

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60786

Folosinta SC Ecopiata SA

708

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60787

Folosinta SC Ecopiata SA

709

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60788

Folosinta SC Ecopiata SA

710

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60789

Folosinta SC Ecopiata SA

711

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60790

Folosinta SC Ecopiata SA

712

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60791

Folosinta SC Ecopiata SA

713

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60792

Folosinta SC Ecopiata SA

714

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60793

Folosinta SC Ecopiata SA

715

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60794

Folosinta SC Ecopiata SA

716

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60795

Folosinta SC Ecopiata SA

717

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60796

Folosinta SC Ecopiata SA

718

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60797

Folosinta SC Ecopiata SA

719

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60798

Folosinta SC Ecopiata SA

720

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60799

Folosinta SC Ecopiata SA

721

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60800

Folosinta SC Ecopiata SA

722

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60801

Folosinta SC Ecopiata SA

723

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60802

Folosinta SC Ecopiata SA

724

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60803

Folosinta SC Ecopiata SA

725

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60804

Folosinta SC Ecopiata SA

726

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60805

Folosinta SC Ecopiata SA

727

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60806

Folosinta SC Ecopiata SA

728

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60807

Folosinta SC Ecopiata SA

729

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60808

Folosinta SC Ecopiata SA

730

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60809

Folosinta SC Ecopiata SA

731

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60810

Folosinta SC Ecopiata SA

732

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60811

Folosinta SC Ecopiata SA

733

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60812

Folosinta SC Ecopiata SA

734

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60813

Folosinta SC Ecopiata SA

735

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60814

Folosinta SC Ecopiata SA

736

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60815

Folosinta SC Ecopiata SA

737

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60816

Folosinta SC Ecopiata SA

738

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60817

Folosinta SC Ecopiata SA

739

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60818

Folosinta SC Ecopiata SA

740

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60819

Folosinta SC Ecopiata SA

741

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60820

Folosinta SC Ecopiata SA

742

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60821

Folosinta SC Ecopiata SA

743

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60822

Folosinta SC Ecopiata SA

744

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60823

Folosinta SC Ecopiata SA

745

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60824

Folosinta SC Ecopiata SA

746

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60825

Folosinta SC Ecopiata SA

747

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60826

Folosinta SC Ecopiata SA

748

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60827

Folosinta SC Ecopiata SA

749

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60828

Folosinta SC Ecopiata SA

750

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60829

Folosinta SC Ecopiata SA

751

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60830

Folosinta SC Ecopiata SA

752

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60831

Folosinta SC Ecopiata SA

753

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60832

Folosinta SC Ecopiata SA

754

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60833

Folosinta SC Ecopiata SA

755

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60834

Folosinta SC Ecopiata SA

756

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60835

Folosinta SC Ecopiata SA

757

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60836

Folosinta SC Ecopiata SA

758

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60837

Folosinta SC Ecopiata SA

759

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60838

Folosinta SC Ecopiata SA

760

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60839

Folosinta SC Ecopiata SA

761

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60840

Folosinta SC Ecopiata SA

762

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60841

Folosinta SC Ecopiata SA

763

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60842

Folosinta SC Ecopiata SA

764

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60843

Folosinta SC Ecopiata SA

765

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60844

Folosinta SC Ecopiata SA

766

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60845

Folosinta SC Ecopiata SA

767

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60846

Folosinta SC Ecopiata SA

768

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60847

Folosinta SC Ecopiata SA

769

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60848

Folosinta SC Ecopiata SA

770

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60849

Folosinta SC Ecopiata SA

771

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60850

Folosinta SC Ecopiata SA

772

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60851

Folosinta SC Ecopiata SA

773

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60852

Folosinta SC Ecopiata SA

774

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60853

Folosinta SC Ecopiata SA

775

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60854

Folosinta SC Ecopiata SA

776

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60855

Folosinta SC Ecopiata SA

777

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60856

Folosinta SC Ecopiata SA

778

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60857

Folosinta SC Ecopiata SA

779

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60858

Folosinta SC Ecopiata SA

780

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60859

Folosinta SC Ecopiata SA

781

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60860

Folosinta SC Ecopiata SA

782

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60861

Folosinta SC Ecopiata SA

783

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60862

Folosinta SC Ecopiata SA

784

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60863

Folosinta SC Ecopiata SA

785

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60864

Folosinta SC Ecopiata SA

786

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60865

Folosinta SC Ecopiata SA

787

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60866

Folosinta SC Ecopiata SA

788

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60867

Folosinta SC Ecopiata SA

789

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60868

Folosinta SC Ecopiata SA

790

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60869

Folosinta SC Ecopiata SA

791

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60870

Folosinta SC Ecopiata SA

792

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60871

Folosinta SC Ecopiata SA

793

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60872

Folosinta SC Ecopiata SA

794

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60873

Folosinta SC Ecopiata SA

795

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60874

Folosinta SC Ecopiata SA

796

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60875

Folosinta SC Ecopiata SA

797

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60876

Folosinta SC Ecopiata SA

798

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.12.2007

2.356,20

60877

Folosinta SC Ecopiata SA

799

3.1.1.

Pat

dublu din metal A, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

477,10

60148

Folosinta SC Ecopiata SA

800

3.1.1.

Pat

dublu din metal A, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

477,10

60149

Folosinta SC Ecopiata SA

801

3.1.1.

Pat

dublu din metal A, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

477,10

60150

Folosinta SC Ecopiata SA

802

3.1.1.

Pat

dublu din metal A, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

477,10

60151

Folosinta SC Ecopiata SA

803

3.1.1.

Dulap

Cu 2 usi cu oglinda, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

1.053,85

60153

Folosinta SC Ecopiata SA

804

3.1.1.

Dulap

Cu 2 usi cu oglinda, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

1.053,85

60154

Folosinta SC Ecopiata SA

805

3.1.1.

Dulap

Cu 2 usi cu oglinda, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

1.053,85

60155

Folosinta SC Ecopiata SA

806

3.1.1.

Dulap

Cu 1 usa cu oglinda, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

657,73

60156

Folosinta SC Ecopiata SA

807

3.1.1.

Dulap

Cu 1 usa cu oglinda, aflat in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

657,73

60157

Folosinta SC Ecopiata SA

808

3.1.1.

Dulap

Cu 3 usi glisante cu oglinda, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun,

01.04.1999

1.244,42

60158

Folosinta SC Ecopiata SA

809

3.1.1.

Dulap

Cu 3 usi glisante cu oglinda, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

755,06

60159

Folosinta SC Ecopiata SA

810

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60160

Folosinta SC Ecopiata SA

811

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60161

Folosinta SC Ecopiata SA

812

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60162

Folosinta SC Ecopiata SA

813

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60163

Folosinta SC Ecopiata SA

814

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60164

Folosinta SC Ecopiata SA

815

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60165

Folosinta SC Ecopiata SA

816

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60166

Folosinta SC Ecopiata SA

817

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60167

Folosinta SC Ecopiata SA

818

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60168

Folosinta SC Ecopiata SA

819

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60169

Folosinta SC Ecopiata SA

820

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60170

Folosinta SC Ecopiata SA

821

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60171

Folosinta SC Ecopiata SA

822

3.1.1.

Pat

simplu din metal A, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

427,42

60172

Folosinta SC Ecopiata SA

823

3.1.1.

Saltea

Dim. 2000x1350, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

399,91

60173

Folosinta SC Ecopiata SA

824

3.1.1.

Saltea

Dim. 2000x1350, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

399,91

60174

Folosinta SC Ecopiata SA

825

3.1.1.

Saltea

Dim. 2000x1350, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

399,91

60175

Folosinta SC Ecopiata SA

826

3.1.1.

Saltea

Dim. 2000x1350, aflata in dotarea Hostelului Alex cel Bun

01.04.1999

399,91

60176

Folosinta SC Ecopiata SA

827

3.3.2.

Casa bani 105

Amplasata la receptia Hotelului Municipal

01.12.2000

1.837,35

60440

Folosinta SC Ecopiata SA

828

3.3.2.

Casa bani 85 cm

Amplasata la receptia Hostelului Alexandru cel Bun

01.12.2000

1.706,40

60441

Folosinta SC Ecopiata SA

829

3.1.1.

Canapea

3 locuri, amplasata la receptia Hostelului Alexandru cel Bun

01.04.2001

1.145,97

60467

Folosinta SC Ecopiata SA

830

6.1.1.

Masa inox

Dimens 1000*600*754 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

941,44

60468

Folosinta SC Ecopiata SA

831

6.1.1.

Masuta rotile debarasare

Masa inox pe rotile cu dimens. 800 x 600 x 750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

1.647,84

60469

Folosinta SC Ecopiata SA

832

6.1.1.

Masuta rotile transport prep.

Masa inox pe rotile cu dimens. 800 x 600 x 750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

1.647,84

60470

Folosinta SC Ecopiata SA

833

6.1.1.

Masa inox

Dimens 1800*600*750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

1.613,35

60471

Folosinta SC Ecopiata SA

834

6.1.1.

Masa inox

Dimens 1800*600*750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

1.613,35

60472

Folosinta SC Ecopiata SA

835

6.1.1.

Masa inox

800*600*750, aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

936,83

60473

Folosinta SC Ecopiata SA

836

6.1.1.

Masuta inventar inox

Cu dimens 1000 x 600 x 750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

989,66

60474

Folosinta SC Ecopiata SA

837

6.1.1.

Masuta inox

1400*600*750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

983,32

60475

Folosinta SC Ecopiata SA

838

6.1.1.

Masuta inox cu sertare

Cu dimens 1000 x 600 x 750 aflata in dotarea bucatariei restaurantului Municipal

01.04.2001

2.650,84

60476

Folosinta SC Ecopiata SA

839

3.4.

Instalatie televiziune prin cablu

Contine cablu coaxial si piesele de separare pentru receptia programelor tv separat pentru fiecare din cele 15 camere si pentru holul receptiei Hotelului Municipal

01.07.2001

1.364,83

60485

Folosinta SC Ecopiata SA

840

3.1.2.

Firma luminoasa

Aflata in dotarea Hotelului Municipal , cu dimens 3000 x 800,

01.07.2001

2.257,39

60491

Folosinta SC Ecopiata SA

841

3.1.2.

Firma luminoasa

Aflata in dotarea Hotelului Municipal

01.09.2003

1.716,89

60574

Folosinta SC Ecopiata SA

842

3.1.2.

Firma luminoasa

Aflata in dotarea Hotelului Municipal

01.09.2003

1.311,87

60575

Folosinta SC Ecopiata SA

843

3.3.4.

Sistem de avertizare incendii

Amplasata in incinta Hotelului Municipal

04.07.2005

13.980,00

60604

Folosinta SC Ecopiata SA

844

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60898

Folosinta SC Ecopiata SA

845

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60899

Folosinta SC Ecopiata SA

846

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60900

Folosinta SC Ecopiata SA

847

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60901

Folosinta SC Ecopiata SA

848

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60902

Folosinta SC Ecopiata SA

849

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60903

Folosinta SC Ecopiata SA

850

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60904

Folosinta SC Ecopiata SA

851

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60905

Folosinta SC Ecopiata SA

852

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60906

Folosinta SC Ecopiata SA

853

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60907

Folosinta SC Ecopiata SA

854

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60908

Folosinta SC Ecopiata SA

855

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60909

Folosinta SC Ecopiata SA

856

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60910

Folosinta SC Ecopiata SA

857

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60911

Folosinta SC Ecopiata SA

858

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60912

Folosinta SC Ecopiata SA

859

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60913

Folosinta SC Ecopiata SA

860

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60914

Folosinta SC Ecopiata SA

861

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60915

Folosinta SC Ecopiata SA

862

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60916

Folosinta SC Ecopiata SA

863

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60917

Folosinta SC Ecopiata SA

864

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.01.2008

2.356,20

60918

Folosinta SC Ecopiata SA

865

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.01.2008

2.356,20

60919

Folosinta SC Ecopiata SA

866

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.01.2008

2.356,20

60920

Folosinta SC Ecopiata SA

867

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60921

Folosinta SC Ecopiata SA

868

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60922

Folosinta SC Ecopiata SA

869

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60923

Folosinta SC Ecopiata SA

870

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.01.2008

2.356,20

60924

Folosinta SC Ecopiata SA

871

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60925

Folosinta SC Ecopiata SA

872

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60926

Folosinta SC Ecopiata SA

873

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60927

Folosinta SC Ecopiata SA

874

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60928

Folosinta SC Ecopiata SA

875

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60929

Folosinta SC Ecopiata SA

876

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60930

Folosinta SC Ecopiata SA

877

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60931

Folosinta SC Ecopiata SA

878

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.05.2008

2.356,20

60932

Folosinta SC Ecopiata SA

879

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60933

Folosinta SC Ecopiata SA

880

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60934

Folosinta SC Ecopiata SA

881

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60935

Folosinta SC Ecopiata SA

882

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60936

Folosinta SC Ecopiata SA

883

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60937

Folosinta SC Ecopiata SA

884

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60938

Folosinta SC Ecopiata SA

885

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60939

Folosinta SC Ecopiata SA

886

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60940

Folosinta SC Ecopiata SA

887

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60941

Folosinta SC Ecopiata SA

888

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60942

Folosinta SC Ecopiata SA

889

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60943

Folosinta SC Ecopiata SA

890

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60944

Folosinta SC Ecopiata SA

891

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60945

Folosinta SC Ecopiata SA

892

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60946

Folosinta SC Ecopiata SA

893

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60947

Folosinta SC Ecopiata SA

894

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60948

Folosinta SC Ecopiata SA

895

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60949

Folosinta SC Ecopiata SA

896

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60950

Folosinta SC Ecopiata SA

897

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60951

Folosinta SC Ecopiata SA

898

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60952

Folosinta SC Ecopiata SA

899

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60953

Folosinta SC Ecopiata SA

900

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60954

Folosinta SC Ecopiata SA

901

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60955

Folosinta SC Ecopiata SA

902

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60956

Folosinta SC Ecopiata SA

903

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.06.2008

2.356,20

60957

Folosinta SC Ecopiata SA

904

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60964

Folosinta SC Ecopiata SA

905

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

01.01.2008

5.321,79

60965

Folosinta SC Ecopiata SA

906

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60966

Folosinta SC Ecopiata SA

907

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60967

Folosinta SC Ecopiata SA

908

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60968

Folosinta SC Ecopiata SA

909

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60969

Folosinta SC Ecopiata SA

910

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60970

Folosinta SC Ecopiata SA

911

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60971

Folosinta SC Ecopiata SA

912

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60972

Folosinta SC Ecopiata SA

913

3.1.5.

Vitrina frigorifica

aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

5.321,79

60973

Folosinta SC Ecopiata SA

914

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60974

Folosinta SC Ecopiata SA

915

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60975

Folosinta SC Ecopiata SA

916

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60976

Folosinta SC Ecopiata SA

917

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60977

Folosinta SC Ecopiata SA

918

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60978

Folosinta SC Ecopiata SA

919

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60979

Folosinta SC Ecopiata SA

920

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60980

Folosinta SC Ecopiata SA

921

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60981

Folosinta SC Ecopiata SA

922

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60982

Folosinta SC Ecopiata SA

923

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60983

Folosinta SC Ecopiata SA

924

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60984

Folosinta SC Ecopiata SA

925

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60985

Folosinta SC Ecopiata SA

926

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60986

Folosinta SC Ecopiata SA

927

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60987

Folosinta SC Ecopiata SA

928

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60988

Folosinta SC Ecopiata SA

929

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60989

Folosinta SC Ecopiata SA

930

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60990

Folosinta SC Ecopiata SA

931

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60991

Folosinta SC Ecopiata SA

932

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60992

Folosinta SC Ecopiata SA

933

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60993

Folosinta SC Ecopiata SA

934

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60994

Folosinta SC Ecopiata SA

935

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60995

Folosinta SC Ecopiata SA

936

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60996

Folosinta SC Ecopiata SA

937

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60997

Folosinta SC Ecopiata SA

938

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60998

Folosinta SC Ecopiata SA

939

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

60999

Folosinta SC Ecopiata SA

940

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61000

Folosinta SC Ecopiata SA

941

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61001

Folosinta SC Ecopiata SA

942

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61002

Folosinta SC Ecopiata SA

943

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61003

Folosinta SC Ecopiata SA

944

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61004

Folosinta SC Ecopiata SA

945

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61005

Folosinta SC Ecopiata SA

946

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61006

Folosinta SC Ecopiata SA

947

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61007

Folosinta SC Ecopiata SA

948

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61008

Folosinta SC Ecopiata SA

949

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61009

Folosinta SC Ecopiata SA

950

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61010

Folosinta SC Ecopiata SA

951

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61011

Folosinta SC Ecopiata SA

952

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61012

Folosinta SC Ecopiata SA

953

3.1.1.1.

Masa de piata

Conf din fibra de sticla cu acoperis, aflata in dotarea Pietei Nicolina

31.08.2008

2.356,20

61013

Folosinta SC Ecopiata SA

954

3.1.2.

Firma piata

(litere polistiren), aflata in dotarea Pietei Nicolina

30.1.1.2008

6.750,87

61025

Folosinta SC Ecopiata SA

955

3.1.6.

Fiset metalic

2 module

01.07.1999

1.141,92

60200

Folosinta SC Ecopiata SA

956

3.1.6.

Fiset metalic

2 module

01.07.1999

1.141,92

60195

Folosinta SC Ecopiata SA

957

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

815,25

60045

Folosinta SC Ecopiata SA

958

3.1.6.

Birou

2 corpuri

01.12.1997

815,25

60021

Folosinta SC Ecopiata SA

959

3.1.6.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.12.2009

7.445,00

61071

Folosinta SC Ecopiata SA

960

3.1.6.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.12.2009

7.445,00

61072

Folosinta SC Ecopiata SA

961

3.1.6.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.12.2009

7.445,00

61073

Folosinta SC Ecopiata SA

962

3.1.6.

Vitrina frigorifica

Tip Monika 2/2.05 S

31.12.2009

7.445,00

61074

Folosinta SC Ecopiata SA

963

0.1.

Teren

Aferent pietei agroalimentare Sararie ''Sturzoaia'', S= 1476,60 mp teren identificat prin tarla 3, parcelele CC97, CC 97 / 1, cod posesor 31-33, denumire posesor ''Terasa Sararie ''

01.10.1996

2.314.868,17

80489

Administrare D.A.P.P.P.

964

1.6.3.1.

Imprejmuire

Sirma pe spalieri si placi beton

01.05.1998

8.388,17

201

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

965

1.5.12.

Magazie scule

Str.Spital Pascanu

01.01.1983

1.988,79

1114

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

966

1.6.1.1.

Cladire

Magazie din caramida

01.12.1965

4.292,27

1002

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA SA

967

1.6.1.1.

Cladire

Birouri si magazii

01.12.1970

80.080,97

1021

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA SA

968

1.7.1.1.

Alimentare electrica

Pepiniera Tudor Neculai

01.12.1998

27.670,71

205

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

969

1.6.4.

Cabina portar

-

01.12.1983

2.508,69

1028

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

970

1.3.7.2.

Alee

Din dale de beton

01.10.1.998

1.955,51

212

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

971

1.6.1.1

Cladire

Cladire birouri si dormitor, Str.Bucium,Nr.26

01.01.1973

23.390,06

1020

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

972

1.5.2.

Remiza utilaje

-

01.12.1983

6.112,00

1025

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

973

1.6.5.

Centrala termica

-

01.07.2000

4.538,21

1546

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

974

1.6.5.

Centrala termica

-

01.07.1999

5.236,73

1555

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

975

1.1.5.1.

Platforma beton

Pepiniera T Neculai

01.09.1998

6.676,88

202

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

976

1.1.5.1.

Platforma beton

P2 Pepiniera T Neculai

01.09.1998

6.676,88

203

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

977

1.1.5.1.

Platforma beton

P3 Pepiniera T Neculai

01.09.1998

6.713,97

204

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

978

1.6.1.1.

Constructie

Constructie WC Pepiniera T Neculai

01.01.2000

5.588,66

1502

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

979

1.6.4.

Modul

Cimitir Sf Treime

01.12.2004

5.250,00

1513

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

980

1.6.3.2.

Imprejmuire metalica

Sera Moara de Vint

01.12.2001

7.506,12

1052

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

981

1.6.3.2.

Drum intern

Pepiniera T Neculai

01.12.1998

12.465,47

210

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

982

1.5.2.

Atelier coroane flori artificiale

Str.Eternitate,Nr.121

01.12.1978

63.991,62

1103

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

983

1.6.3.2.

Imprejmuire

Cimitir Eternitatea

01.12.2003

37.070,71

1563

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

984

1.6.4.

Cladire birouri

Str.Spital Pascanu

01.03.1982

71.605,18

1118

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

985

1.8.6.

Alimentare cu apa

01.12.1997

60.256,65

211

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

986

1.6.4.

Cladire

Centrul 1 Parc Copou

01.05.2009

216.681,29

100

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

987

1.6.3.2.

Poarta

Pepiniera T Neculai

01.12.1998

821,91

209

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

988

1.5.2.

Bucatarie + dormitor

Str.Bucium,Nr.26

01.09.1964

2.186,73

1022

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

989

1.5.4.

Cabina

Cabina pompa alimentare

01.12.1983

1.437,10

1026

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

990

1.5.2.

Remiza utilaje

-

01.09.1969

9.041,68

1027

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

991

1.6.1.1.

Cabina grup sanitar

Str. Aleea Valea Adanca

01.04.1996

177,83

1101

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

992

1.5.12.

Magazie

Str.Spital Pascanu

01.12.1966

11.777,29

1111

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

993

1.1.1.

Casa pompei

-

01.12.1982

741,89

1113

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

994

1.5.12.

Baraca metalica

Str.Fagului,Nr.2

01.05.1996

1.774,51

1501

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

995

1.5.4.

Depozit carburanti

Str Bucium nr.26

01.12.1983

7.176,82

2014

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

996

1.9.3.

Instalatie incalzire sera

-

01.09.1996

11.877,37

2100

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

997

2.3.2.2.5.

Tractor

U 445 cu remorca IS 17 PMI

01.01.2000

47.029,75

222

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

998

2.3.2..2.5.

Tractor

450041. IS .785

01.01.2000

446,59

223

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

999

2.24.2.

Motocoasa

Honda

01.07.1999

4.282,20

2078

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1000

2.24.2.

Motocoasa

FS 300 STIHL

01.07.1999

2.466,11

2079

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1001

2.24.2.

Motofierastrau

-

01.10.1.999

2.555,14

2080

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1002

2.24.2.

Motocoasa

FS 300

01.05.2000

2.166,81

2085

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1003

2.24.2.

Motocoasa

FS 300

01.05.2000

2.166,81

2087

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1004

2.24.2.

Motocoasa

FS 300 STIHL cu accesorii

01.05.2001

2.194,26

2111

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1005

2.24.2.

Motocoasa

FS 300 STIHL cu accesorii

01.05.2001

2.194,26

2112

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1006

2.24.2.

Motocoasa

FS 300 STIHL cu accesorii

01.05.2001

2.194,26

2113

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1007

2.21.1.2.1.

Freza

FB 1400

01.12.2003

4.105,50

2259

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1008

3.2.2.

Aparat aer conditionat

-

01.06.2007

2.140,00

327

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1009

3.2.2.

Centrala termica

Siemens Hipath 1120

01.03.2006

8.382,71

330

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1010

2.3.2.1.1.

Autoturism

Hunday IS 21 PMI

01.12.2001

8.438,10

213

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1011

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia break IS 14 PMI

01.01.1999

18.235,52

218

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1012

2.3.2.1.1.

Autoturism

Dacia Solenza Scala IS 25 PMI

01.11.2003

26.655,97

227

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1013

2.3.2.2.6.

Remorca

2 RP77 ( politia de frontiera )

01.08.2007

7.025,05

254

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1014

2.3.2.2.3.

Autospecializata

DAC 665 ( politia de frontiera )

01.08.2007

36.800,00

255

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1015

2.3.2.1.1.

Autoturism

DaciaSupernova IS 24 PMI

01.12.2002

14.502,66

268

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1016

2.3.2.2.1.

Autoplatforma transport

Marca Daewoo

01.09.2004

159.458,55

2103

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1017

6.4.

Usa metalica

Casa mortuara

01.07.1996

2.740,98

6130

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1018

6.4.

Centrala cu arzator

-

01.01.2001

26.499,92

6996

Folosinta SC Servicii Publice Iasi SA

1019

1.1.5.1.

Drum acces platforma

-

01.12.1988

9.960,00

104

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1020

1.1.17.

Zid sprijin beton

01.12.1988

17.257,28

105

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1021

1.4.5.1.

Regularizator piriu

-

01.12.1988

3.046,77

106

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1022

1.1.17.

Placi prindere cale rulare

-

01.12.1988

90,75

109

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1023

1.9.2.1.

Racord injectie

-PRN 1-2 Nicolina 1, Stație de incinerare

01.12.1988

18.397,12

110

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1024

1.9.2.1.

Canal termic ML 218

între Stația de incinerare și PRN 1-2

01.12.1988

9.352,89

111

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1025

2.2.1.1.1.

Pod bascula

-

01.12.1988

155,25

112

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1026

2.1.24.5.

Pod beton armat rampa auto

-

01.12.1988

143,06

113

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1027

1.2.1.

Grajd cabaline

-

01.12.1966

12.013,65

117

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1028

1.1.5.

Amenajare drum acces

Pepiniera T. Neculai

01.12.1988

7.273,20

206

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1029

1.7.2.1.

Paravan protectie

-

01.06.2000

4.928,34

1013

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1030

1.3.1.

Boxe masini marcaj

-

01.05.1996

1.973,16

1500

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1031

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1503

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1032

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1504

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1033

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1505

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1034

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1506

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1035

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1507

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1036

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1508

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1037

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1509

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1038

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1510

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1039

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1511

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1040

1.5.12.

Casuta decorativa lemn

01.01.2004

5.588,00

1512

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1041

1.6.8.

Cladire

Capela mortuara Cimitir Eternitatea

01.07.1920

2.185,38

1538

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1042

1.6.2.

Monument funerar

-

01.01.1970

1,00

1544

Administrare DAPPP

1043

1.3.2.1.

Linie CFR

113 ML

01.01.1983

5.694,33

2006

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1044

1.3.7.3.

Drum cu 2 pasaje

-

01.09.1967

2.966,83

2008

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1045

1.3.2.1.

Linie CFR

500 ML

01.09.1974

21.502,67

2009

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1046

1.5.3.

Platforma betoniera

-

01.01.1973

138,10

2010

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1047

1.3.2.1.

Linie CFR garaj

-

01.09.1967

28.761,61

2012

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1048

1.5.11.

Rampa auto

-

01.05.1996

13.683,67

2500

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1049

Transformator sudura

-

01.12.1988

19,25

114

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1050

2.3.2.1.1.

Autoturism Dacia 1307

IS 19 PMI

01.10.2000

21.313,56

225

Exploatarea SC Servicii Publice

Iași SA HCL 34/2012

1051

2.3.2.1.1.

Autoturism ESPERO

IS 03 PMI

01.07.1996

328,00

264

Exploatarea SC Servicii Publice

Iași SA HCL 34/2012

1052

1.6.2.

Cladire

Sediu Regii, Sos Nationala 43, suprafata utila 4471.68, suprafata construita 1290,00 mp (compus din C1=373, C2=2548, C3=268, C4=67, C5=34),

2001

10.565.400,00

13461

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1053

0.1.

Teren

Aferent Sediu Regii, Sos Nationala nr.43, Suprafata = 4033,00 mp

2001

1.008.300,00

80636

Administrare DAPPP HCL

304/2010

1054

0.1.

Teren

str Luca Arbore intre bl 515 - 516 S= 720 mp

05.02.2010

366.600,00

89049

HCL 507/ 2009

1055

0.1.

Teren

str Fintinilor nr. 35 - 51 S= 6065 mp

05.02.2010

2.936.500,00

89050

HCL 509 / 2009

1056

0.1.

Teren

str Tabacului S= 4420 mp

05.02.2010

2.432.800,00

89051

HCL 509 / 2009

1057

0.1.

Teren

str Smirdan 8-18 S= 2922 mp

05.02.2010

2.466.800,00

89052

HCL 509 / 2009

1058

0.1.

Teren

str. Bradului f.n. , S= 4250 mp

04.10.2010

4.051.400,00

89192

HCL 385/2010

1059

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 46, suprafata 147.70 mp

05.05.2007

50.836,23

82900

Administrare DAPPP

1060

0.1.

Teren

str. C. A Rosetti nr. 38, suprafata 812.40 mp

05.05.2007

81.802,77

82902

Administrare DAPPP

1062

0.1.

Teren

str Strapungere Silvestru nr.12bl CL 18 S= 174 mp

23.12.2009

196.928,36

89056

HCL 492/2009

1063

0.1.

Teren

str Arcu nr. 3 bl B1, S=50 mp

23.12.2009

70.284,54

89057

HCL 498/2009

1064

0.1.

Teren

Piata Voievozilor bl A8, S=26,60 mp

23.12.2009

21.997,36

89058

HCL 499/ 2009

1065

0.1.

Teren

Piata Voievozilor nr. 1 bl A8, S=51,20 mp

23.12.2009

42.341,65

89059

HCL 500 / 2009

1066

0.1.

Teren

str N Iorga nr. 57, bl E4, sc B, S=18,90 mp

23.12.2009

15.771,97

89062

HCL 493 / 2009

1067

0.1.

Teren

str Sos Nationala nr. 198, bl B, sc B S=21,68 mp

23.12.2009

19.634,06

89063

HCL 496 / 2009

1068

0.1.

Teren

str Mihail Sturza nr. 22, S=7,60 mp

23.12.2009

2.229,57

89064

HCL 497 / 2009

1069

0.1.

Teren

str Roman Voda nr. 2, bl A 19, sc A S=4,42 mp

14.06.2010

2.300,00

89067

HCL 131/2010

1070

0.1.

Teren

str V Lupu nr. 114, bl A3, tr 1 S=20,47 mp

14.06.2010

14.000,00

89068

HCL 127/2010

1071

0.1.

Teren

str Splai Bahlui nr. 32 S=1569 mp

14.06.2010

1.248.300,00

89069

HCL 130/2010

1072

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, S= 17,30 mp

05.07.2010

17.300,00

89174

HCL 237/05.07.2010

1073

0.1.

Teren

Str. Dragoș Vodă nr. 29 A, S= 111 mp

15.12.2011

63.800,00

Administrare D.A.P.P.P.

1074

0.1.

Teren

Str. Teodor Râșcanu nr. 7, S= 126,38 mp (liber)

21.12.2011

134.364,00

Administrare D.A.P.P.P.

1075

0.1.

Teren

Str. Teodor Râșcanu nr. 7, S= 53,60 mp (concesionat)

21.12.2011

56.986,00

89247

HCL 448/29.02.2012

1076

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 36, bl. T4, tr. 1, S= 19,00 mp

05.07.2010

18.900,00

89175

HCL 236/05.07.2010

1077

0.1.

Teren

Str. Roman Vodă nr. 18, bl. A6, S= 8,00 mp

05.07.2010

4.500,00

89176

HCL 238/05.07.2010

1078

0.1

Teren

B-dul N. Iorga nr. 59, E5, Sc. B, S= 6,00 mp

05.07.2010

6.200,00

89177

HCL 234/05.07.2010

1079

0.1.

Teren

B-dul N. Iorga nr. 24, bl. C1, S= 15,26 mp

28.07.2010

15.200,00

89178

HCL 287/28.07.2010

1080

0.1.

Teren

Str. Arapului nr. 3, bl. Tomiris, S= 4,00 mp

27.01.2011

3.000,00

89180

HCL 27/27.01.2011

1081

0.1.

Teren

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 39-45, S= 1415,00 mp

27.01.2011

1.606.700,00

89181

HCL 26/27.01.2011

1082

0.1.

Teren

B-dul Chimiei nr. 57, bl. G3-2, S= 22,59 mp

28.03.2011

19.100,00

89182

HCL 104/28.03.2011

1083

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr. 9, bl. A4, Sc. B, S= 30,33 mp

29.10.2010

33.400,00

89183

HCL 375/30.10.2006 HCL 397/29.11.2010

1084

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.57, bl E4, sc B, S=53,60 mp

24.11.2011

13.700,00

89248

HCL 393/2011

1085

0.1.

Teren

B. Nicolae Iorga nr.55B, bl R2, sc A-B , S=33,32 mp

15.07.2011

29.600,00

89249

HCL 225/2011

1086

0.1.

Teren

Str. V Lupu nr.86, bl K, sc A-B , S=33,32 mp

27.01.2011

12.900,00

89250

HCL 25/2011

1087

0.1.

Teren

Str. Masinii nr.2, bl. CFS, sc A, S= 9,54mp

24.11.2011

9.100,00

89251

HCL 397/2011

1088

0.1.

Teren

Str. Splai Bahlui Mal Drept nr.8A, bl G1, S=9,28 mp

15.09.2011

9.300,00

89252

HCL 282/2011

1089

0.1.

Teren

Str. Nicolina nr.11, bl A5, sc B, S=32 mp

15.09.2011

32.300,00

89253

HCL 281/2011

1090

0.1.

Teren

B. Dimitrie Cantemir, nr.7, S=38,03 mp

29.12.2011

36.600,00

89254

HCL 449/2011

1091

0.1

Teren

Aleea Sucidava nr. 5, bl. 259, sc.A, S=13,93 mp

24.11.2011

7.800,00

89255

HCL 390/2011

1092

0.1.

Teren

Sos. Pacurari, bl.545, S=35 mp

31.01.2012

24.300,00

89256

HCL 16/2012

1093

0.1.

Teren

Aferent zona parcarii Republica, S= 63,16 mp

23.01.2012

7.550,56

89266

HCL 1/2012

1094

0.1.

Teren

B. Independentei - Romtelecom, S=2563,21 mp ( CAT 35)

23.01.2012

1.957.788,59

89267

HCL 1/2012

1095

1.5.12.

Hala metalica

Bazar

07.01.2012

123.628,00

13975

Administrare DAPPP, PV nr.110423 / 27.12.2011

1096

1.5.12.

Hala metalica

Bazar

07.01.2012

123.628,00

13976

Administrare DAPPP, Proces Verbal de Receptie nr.110423 / 27.12.2011

1097

1.5.2.

Hala metalica

Bazar

19.03.2012

123.628,00

13983

Administrare DAPPP, PV nr. 8/02.02.2012

1098

1.5.2.

Hala metalica

Bazar

19.03.2012

123.628,00

13984

Administrare DAPPP, PV nr. 10208/02.02.2012

1099

1.5.2.

Hala metalica

Bazar

19.03.2012

123.628,00

13985

Administrare DAPPP, PV nr. 10208/02.02.2012

1100

2.3.2.1.1.

Auto interventie

Fiat Doblo Panorama , IS 06 GBJ

31.08.2007

47.500,00

428

EXploatarea SC Servicii Publice

Iasi SA, HCL 34/2012

1101

2.3.2.1.1.

Auto Skoda Superb

2.5-V6-TDI/163 CP+, IS 02 WJW

17.05.2005

160.365,56

435

Exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA, HCL 34/2012

1102

2.3.2.1.1.

Auto Skoda Octavia

1,9- TDI / 90 CP+ , IS 18 YTL

17.05.2005

76.290,46

436

Exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA, HCL 34/2012

1103

2.3.2.1.1.

Auto Skoda Octavia

1,9- TDI / 90 CP+ , IS 58 YTL

17.05.2005

76.290,46

437

Exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA, HCL 34/2012

1104

2.3.2.1.1.

Auto Skoda Octavia

Proiect Descriptio Moldavie, IS 08 CIT

31.10.2009

45.140,00

434

Exploatarea SC Servicii Publice Iasi SA, HCL 34/2012

Total 100.102.516,57

Director D.A.P.P.P., Ing. Letitia Palaga

Sef-Serviciul A.P.P.P. Ing. Maricel Gherasim

Intocmit

cons. Adascălița Angela

MUNICIPIUL IASI

DAPPP -SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII COMERCIALE


însușit de Consiliul Local Iași

prin HCL _______/______2012

Primarul Municipiului Iași Gheorghe Nichita

ANEXA 1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.2.

Imobil

Str. Sararie nr. 36 S= 260 mp

1910

11,14

13472

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

2

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Sararie, S= 702 mp

2008

64.816,19

88829

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

3

0,1

Teren

aferent portic, sos. Pacurari nr. 67-71, bl. 478, suprafata 99,04 mp

1993

10.993,16

88035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

4

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos. Nicolina nr. 54, bl.977 A, p, Suprafață: 264,86 mp

1998

1.004.823,27

11993

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

5

0.1

Teren cotă indiviză

Șos. Nicolina nr.54, bl.977A, p, Suprafață: 264,86 mp

1998

29.396,94

88038

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

6

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter, Suprafață :90,39 mp

1999

305.998,23

11994

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

7

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață:

10,04 mp

1999

1.114,33

88039

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

8

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață: 121,76 mp

1999

412.194,76

11995

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

9

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.54, bloc 977A, parter Suprafață:

13,53 mp

1999

1.501,67

88040

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

10

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață:

598,03 mp

1999

745.803,41

11996

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

11

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.56,bl.977B, parter Suprafață:66,65 mp

1999

7.374,86

88041

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

12

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C,parter Suprafață:36,69 mp

1998

46.083,33

11931

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

13

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C,parter Suprafață:36,69 mp

1998

4.072,38

88042

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

14

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C, parter Suprafață:44,23 mp

1998

55.164,85

11932

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

15

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79, bl.977C, parter Suprafață:4,91 mp

1998

545,84

88043

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

16

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.79,bl.977C, parter Suprafață:60,20 mp

1998

75.082,21

11933

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

17

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.79,bl.977C, parter Suprafață:6,69 mp

1998

742,49

88044

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

18

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață :65,67 mp

1998

80.656,26

11934

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

19

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.74, bl.991B, parter Suprafață :7,30 mp

1998

810,42

88045

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

20

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață: 74,52 mp

1998

92.942,52

11935

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

21

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr.84, bl.999A,parter Suprafață: 8,28 mp

1998

918,88

88046

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

22

1.5.2.

Spațiu comercial

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 87,06 mp

1998

77.558,77

11936

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

23

0.1

Teren cotă indiviză

Lunca Cetățuii-Str.Parcului bl.80B,p Suprafață: 17,41 mp

1998

1.933,10

88047

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

24

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina, bl.1004, tr.I, Suprafață utila: 137,37 mp

2002

378.955,45

12126

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

25

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina, bl.1004, tr.I, Suprafață: 27,33 mp

2002

1.873,51

88048

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

26

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina, bl.1004, tr.I, Suprafață utila: 89,05 mp

2002

282.919,02

12127

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

27

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina, bl.1004, tr.I, Suprafață: 17,11 mp

2002

1.399,17

88049

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

28

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II, Suprafață: 150,62 mp

2002

375.662,51

12128

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

29

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 16,73 mp

2002

1.858,02

88050

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

30

1.5.2.

Spațiu comercial

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 59,9 mp

2002

149.417,16

12129

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

31

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina.bl.1004, tr.II Suprafață: 6,65 mp

2002

738,92

88051

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

32

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Nicolina nr.105-107, bl1004, tr.1, parter S=9,40 mp

2007

16.400,36

13439

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

33

0.1.

Teren

Aferent imobil Sos.Nicolina nr.105-107, bl.1004, tr.1, parter S= 2,11 mp

2007

110,84

88787

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

34

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

24.901,47

13244

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

35

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 1, Suprafață: 30,62 mp

1999

3.399,01

88053

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

36

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4, Suprafață: 33,30 mp

1999

27.080,08

13245

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

37

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 4, Suprafață: 33,30 mp

1999

3.695,77

88054

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

38

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: 29,06 mp

1999

23.632,20

13246

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

39

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 5, Suprafață: 29,06 mp

1999

3.225,01

88055

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

40

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 6, Suprafață: 29,06 mp

1999

25.006,35

13247

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

41

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul 6,Suprafață: 29,06 mp

1999

3.225,01

88056

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

42

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40,subsol, modul 7,Suprafață: 34,73 mp

1999

28.243,28

13248

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

43

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 7, Suprafață: 34,73 mp

1999

3.854,28

88057

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

44

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8, Suprafață: 32,79 mp

1999

26.665,33

13249

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

45

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 8, Suprafață: 32,79 mp

1999

3.639,76

88058

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

46

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9, Suprafață: 30,80 mp

1999

25.048,06

13250

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

47

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.28-40, subsol, modul 9, Suprafata: 30,80 mp

1999

3.418,08

88059

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

48

1.5.2.

Spațiu comercial

Str.Anastasie Panu nr.1B/2B, subsol, Pivnițe, Suprafață: 450,23 mp

1999

992.610,89

135

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

49

0.1

Teren cotă indiviză

Str.Anastasie Panu nr.1B/2B,subsol, Pivnițe, Suprafață: 450,83 mp

1999

50.038,91

88060

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

50

1.5.2.

Cladire

Sos.Bucium nr.86, Suprafata-16,00 mp

1889

1,60

149

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

51

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, subsol, bl.B1, Suprafata

412,40 mp

1999

753.954,13

12014

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

52

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, subsol, bl.B1, Suprafata 412,40 mp

1999

761.331,37

88905

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

53

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,Suprafata-101,70 mp

1988

104.338,51

11499

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

54

0.1.

Teren

Str.Bacinschi nr.6, bl.CL1,Suprafata-11,30 mp

1988

12.915,54

88906

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

55

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Anastasie Panu, nr.17-19 Suprafata-213,42 mp

1983

287.130,84

10951

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

56

0.1.

Teren

Str.Anastasie Panu nr.17-19, Suprafata-296,93 mp

1983

708.224,77

88907

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

57

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-107 mp

1988

333.027,06

11544

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

58

0.1.

Teren

Str.Han Tatar, bl.360, Suprafata-11,88 mp

1988

15.135,86

88908

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

59

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-88,8 mp

1982

126.575,12

10862

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

60

0.1.

Teren

Str.I.C.Bratianu nr.36, Suprafata-12,68 mp

1982

23.408,14

88909

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

61

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-40,8 mp

1990

58.156,26

11671

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

62

0.1.

Teren

Bdul Alexandru cel Bun nr.7, bl.D1, Suprafata-3,71 mp

1990

3.586,13

88910

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

63

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei nr.1, bl.D1-D2, mezanin, Suprafata-131,46 mp

1999

571.288,77

12011

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

64

0.1.

Teren

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-15,66 mp

1999

19.709,99

88911

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

65

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-23,28 mp

1999

103.854,66

12012

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

66

0.1.

Teren

Bdul Independentei, bl.D2, mezanin, Suprafata-1,94 mp

1999

2.985,46

88912

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

67

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-41,64 mp

2000

86.736,82

12034

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

68

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,79 mp

2000

5.831,48

88913

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

69

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-12,90 mp

2000

31.807,95

12033

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

70

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, parter, 2 spatii, Suprafata-1,17 mp

2000

1.799,62

88914

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

71

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-35,90 mp

2000

75.361,09

12035

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

72

0.1.

Teren

Bdul Stefan cel Mare, bl.B2, subsol, Suprafata-3,26 mp

2000

5.016,29

88915

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

73

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-41,76 mp

1910

4,48

1197

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

74

0.1.

Teren

Str. Cuza Voda nr.48, Suprafata-42,00 mp

1910

77.536,12

88916

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

75

1.5.2.

Spatiu comercial

Bdul Dacia, nr.36, bl.SC9, Suprafata-49,20 mp

1987

70.129,09

11484

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

76

0.1.

Teren

Bdul Dacia, nr.36, bl.SC9, Suprafata-4,47 mp

1967

6.158,03

88917

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

77

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-267,66 mp

1961

53.558,52

1801

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

78

0.1.

Teren

Str.Piata Unirii nr.6, Suprafata-44,61 mp

1961

82.354,57

88918

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

79

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-57 mp

1984

81.247,39

11008

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

80

0.1.

Teren

Sos.Pacurari nr.23, bl.542, Suprafata-5,70 mp

1984

8.267,52

88919

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

81

1.5.2.

Spatiu comercial

Str.Armeana nr.9, S:-20,40 mp

1925

952,14

1473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

82

0.1.

Teren

Str. Armeana nr.9, S=10,20 mp

2008

22.650,73

88940

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

83

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-40,64 mp

1910

3,94

1196

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

84

0.1

Teren

aferent imobilului din str. Cuza Voda nr.50, Suprafata-55,90 mp

1910

7.964,80

80540

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

85

0.1.

Teren

aferent pavilionului din str. Codrescu nr.6, Suprafata-928 mp

1974

128.994,47

8785

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

86

1.5.2.

Cladire

Centrul Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4, S=1125,12 mp

2007

1.046.009,61

11543

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

87

0.1

Teren

aferent Centrului Medical Copou, str. Toma Cozma nr.4, S=32866 mp

2007

218.421,86

82526

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

88

1.6.2.

Dispensar Alex. cel Bun

Str. Musatini nr. 59, se compune din cabinete medicala si stomatologice 294,23 mp

1977

475.278,69

13467

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

89

0.1

Teren

aferent Disp.Alex cel Bun, str. Musatini nr.59 S=1261,39 mp

2008

112.097,65

88825

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

90

1.6.2.

Dispensar Bucium

Sos. Bucium nr. 72 A , se compune din cabinete medicale , S=62,43 mp

1955

18.697,02

13468

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

91

0.1

Teren

aferent Dispensarului Bucium, S-49,75 mp

2008

5.167,06

88826

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

92

1.6.2.

Dispensar Dacia

Str. Vitejilor nr. 15-21 bl.A 3-6, se compune din cabinete medicale si stomatologice , S=740,29 mp

1980

772.374,03

13469

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

92

0.1

Teren

aferent str. Vitejilor nr.15-21, bl. A3-6, S=235,67 mp

2008

34.966,53

88920

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

93

1.6.2.

Dispensar Tatarasi

Str. I. Creanga nr. 73 A, se compune din cabinete medicale si stomatologice, S=274,82 mp.

1971

934.846,93

13473

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

94

0.1

Teren

aferent Dispensarului Tatarasi,

2008

38.280,05

88830

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

95

1.5.2.

Spatiu comercial

Soseaua Nicolina nr.37,bl.968, tr.IV, S-135,03 mp

2008

75.507,00

13539

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

96

0.1

Teren

Aferent spatiu com.,Soseaua Nicolina nr.37, bl.968, tr.IV, S-135,05 mp

2008

117.457,67

88939

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

97

1.5.2.

Spatiu comercial

Str. Closca nr.28, S=354 mp

1925

177.000,00

13549

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

98

0.1

Teren

Aferent imobil str. Closca nr.28

1925

18.101,06

88949

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

99

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Pacurari nr.27, bl.539, sc.B -incinta PT 2 Pacurari, S-50 mp

2012

46.656,75

14055CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

100

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-59 mp

2012

31.678,98

14056CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

101

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-84,92 mp

2012

60.362,81

14056CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

102

1.5.2.

Spatiu comercial

Sos. Nicolina nr.93, bl.988B, parter- S-86,87 mp

2012

63.618,15

14057CET

Adm.D.A.P.P.P., S.A.S.C.

103

0.1.

Teren

Str.Carpați (lateral stânga Of.Poștal nr.12),Suprafața:255,00 mp.

2004

22.199,66

88030

Adm. D.A.P.P.P.,

S.A.S.C.

104

0.1.

Teren

Teren-Bdul. Tudor Vladimirescu nr.40; S-48 mp

21.10.2005

5.583,58

87830

ADM.D.A.P.P.P.-S.A.S.C.

105

0.1.

teren

Teren curte-Aferent imobil str. N.Gane nr.2; Suprafata: 34,57 mp

1920

5.858,44

89245

Adm.D.A.P.P.P.,

S.A.S.C.

Total 14.378.727,09

Director D.A.P.P.P., Ing. Letitia Palaga

Intocmit

Cons. SASC, Irimiea Viorica

MUNICIPIUL IAȘI

   însușit de Consiliul Local Iași

DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT    prin HCL _______/______2012

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ    Primarul M^idpwlm Ia

și

Gheorghe Nichita

ANEXA 1.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Num ă r de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.1.

Clădire cămin

Str. Tabacului nr. 7- 49 apartamente cu o cameră, o cameră pentru

spațiul administrativ; Suprafața construită: 588 mp; Vecinătăți:- la nord - str. Tabacului;- la sud - centrală termică;- la est - bloc P;- la vest - bloc G

01.02.1999

2.922.055,24

11969

HCL 26/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

2

0.1.

Teren

Aferent imobilului din str. Tabacului nr. 7. Suprafață: 588 mp

01.02.1999

78.668,34

80545

HCL 26/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

3

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter. două camere ; Suprafață: 43,80 mp

01.06.1986

74.918,93

11277

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

4

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ;Suprafata :7,92mp

01.06.1986

861,67

88442

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

5

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; trei camere ;Suprafață: 66,75 mp

01.06.1986

113.361,33

11278

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

6

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :11,88mp

01.06.1986

1.291,91

88443

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

7

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; patru camere ; Suprafață: 76,93 mp

01.06.1986

131.578,30

11279

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

8

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 47, bl. 964 B, parter ; Suprafata :8,70mp

01.06.1986

946,29

88444

HCL 34/22.02.1999 Administrare D.A.P.P.P.

9

1.6.1.

Apartament

Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; două camere ; Suprafață: 60,93 mp

01.01.1982

86.948,96

10827

HCL 125/21.06.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

10

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Strămoșilor (cartier Dacia) ,nr. 15, bl. SF 6, et. 2, ap. 10 ; Suprafata:15,30mp

01.01.1982

1.663,75

88439

HCL 25/21.06.1999 Administrare D.A.P.P.P.

11

1.6.1.

Apartament

Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2, ap. 8 ; trei camere ;

Suprafață: 64,47 mp

01.03.1981

91.937,84

10730

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

12

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Gh. Doja, nr. 8, bl. 817, sc. a, et. 2,

ap. 8 ; Suprafata :20,85

01.03.1981

2.319,24

88438

HCL 125/21.06.1999 Administrare

D.A.P.P.P.

13

1.6.1.

Apartament

Str.Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter, ap. 3 ; două camere ;

Suprafață: 54,9 mp

01.12.1977

78.396,60

10451

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

14

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Str. Bradului nr. 25, bl. H11, sc. B, parter,

ap. 3 ; Suprafață :12,36 mp

01.12.1977

1.344,35

88437

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

15

1.6.1.

Apartament

Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap. 11 ; Apartament cu o

cameră ; Suprafață: 34,2 mp

01.12.1970

50.173,59

10128

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

16

0.1.

Teren

aferent apartametului din Str.Ciurchi, nr. 117D, bl. C1 bis, et. 2, ap.

11 ; Suprafață:14,4 mp

01.12.1970

1.601,78

88435

HCL 58/29.03.1999 Administrare D.A.P.P.P.

17

1.6.1.

Clădire

Str. Armeană nr. 9 -Compus din: - apartament cu trei camere,

suprafață 88,53 mp; - apartament cu două camere, suprafață 89,19 mp; - apartament cu o cameră, suprafață 42,84 mp; - total suprafață 220,56 mp

01.05.1999

15,38

1472

HCL 97/10.05.1999 Administrare D.A.P.P.P.

18

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Armeană nr. 9; Suprafață: 523 mp

10.05.1999

1.264.075,52

80562

HCL 97/10.05.1999 Administrare D.A.P.P.P.

19

1.6.1.

Clădire

Șos. Bucium nr. 86; Suprafață construită: 326 mp; Vecinătăți : - la nord - prop. Particulară ; - la sud - alee acces ; - la est - DN 24 Iași - Vaslui ; - la vest - alee acces

01.10.1889

27,72

148

HCL 112/28.10.1996, HCL 549/29.12.2011

Administrare D.A.P.P.P.

20

1.6.1.

Clădire

Str. Bucium nr. 86 - Suprafață construită: 16 mp

1889

1,60

14028

HCL 549/29.12.2011 Administrare

D.A.P.P.P.

21

1.6.3.2.

Gard împrejmuire

imobil

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Lungime: 66,2 ml

01.05.1889

13.977,14

12096

Administrare D.A.P.P.P.

22

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Bucium nr. 86; Suprafață: 5098 mp

1889

572.301,48

80491

HCL 112/28.10.1996, HCL 549/29.12.2011

Administrare D.A.P.P.P.

23

1.6.1.

Clădire

Șos. Iași - Voinești nr. 38 ; Suprafață construită: 242,06 mp ;

Vecinătăți : - la nord - str. Padișului ; - la sud - șos. Voinești ; - la est - prop. Privată ; - la vest - prop. Privată

01.10.1996

53.253,20

1259

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

24

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Iași - Voinești nr. 38, Suprafață : 650,92

mp

01.10.1996

87.096,02

80492

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

25

1.6.1.

Clădire

Șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23; Suprafață construită: 413 mp ;

Vecinătăți : - la nord - prop. Privată ; - la sud - prop. Privată ; - la est - șos. Ștefan cel Mare ; - la vest - prop. Privată

01.12.1885

23,86

145

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

26

0.1.

Teren

aferent imobilului din șos. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 23, Suprafață :

619 mp

01.08.1836

82.815,80

80493

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

27

1.6.1.

Clădire

Str. Cloșca nr. 28; Suprafață construită: 406 mp; Vecinătăți : - la

nord -prop. Privată ;-lasud-str.Uzinei ;- la est - str. Cloșca ;-la vest - prop. Privată

01.10.1925

12,51

1471

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

28

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Cloșca nr. 28; Suprafață : 670 mp

01.10.1996

95.459,60

80494

HCL 112/28.10.1996 Administrare

D.A.P.P.P.

29

1.6.1.

Clădire

Str. Cuza Vodă nr. 48- 50, etaj; Suprafață construită: 97,63 mp;

Vecinătăți : - la nord - str. Cuza Vodă ; - la sud - prop. Privată ; - la est - prop. statului - la vest - prop. Consiliului Local

01.07.1910

6,63

1195

HCL 107/15.06.1998 Administrare

D.A.P.P.P.

30

1.6.1

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1; trei camere ;Suprafața: 91,88 mp

01.03.1990

130.964,52

11650

Administrare D.A.P.P.P., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

31

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 1;

Suprafața: 8,67

01.03.1990

910,54

88445

Administrare D.A.P.P.P., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

32

1.6.1.

Apartament

Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2; trei camere; Suprafața: 89,8 mp

01.03.1990

128.000,51

11651

Administrare D.A.P.P.P., HCL

32118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

33

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Lunca Cetățuii, bl. 90, tr. I, ap. 2;

Suprafața:9,12mp

01.03.1990

958,21

88446

Administrare D.A.P.P.P., HCL

118/21.06.1999, HCL 209/27.09.1999

34

1.6.1.

Clădire

Str. Gându nr. 4 ; Suprafața : 164,62 mp

01.02.1902

82.310,00

1139

HCL 33/28.02.2000 Administrare D.A.P.P.P.

35

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Gându nr. 4; Suprafața : 1411 mp

01.02.2000

196.132,14

80585

HCL 33/28.02.2000 Administrare D.A.P.P.P.

36

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața : 93,9 mp

01.07.2000

133.843,91

12060

HCL 247/2000

37

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter ; Suprafața 11,85mp

31.01.2007

1.288,34

88447

HCL 247/2000

38

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22B, tr. II, ap. 2, parter

01.12.2001

16.073,81

12107

HCL 12/2001

39

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22B, tr. I, ap. 5, parter ; Suprafata.6,6 mp

31.01.2007

717,46

88450

HCL 12/2001

40

1.6.1.

Apartament

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 88,8 mp

01.07.2000

126.575,12

12061

HCL 247/2000

41

0.1.

Teren aferent

Șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter; Suprafața: 9,33mp

31.01.2007

1.014,22

88448

HCL 247/2000

42

1.3.1.

Garaj

aferent apartamentului șos. Bucium nr. 22A, tr. I, ap. 5, parter

01.12.2001

16.073,81

12108

HCL 12/2001

43

0.1.

Teren aferent

Garaj șos. Bucium nr. 22A, tr.II, ap.2, parter; Suprafata.6,6mp

31.01.2007

717,46

88449

HCL 12/2001

44

1.6.1.

Apartament

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața: 38,82 mp

01.07.1970

55.334,08

10111

HCL 219/27.07.2001

45

0.1.

Teren aferent

Str. Ciurchi nr. 125A, bl. R2, sc. B, et. 3, ap. 3 ; Suprafața: 12,44mp

01.07.1970

1.383,68

88434

HCL 219/27.07.2001

46

1.6.1.

Apartament

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ;

Suprafața : 44,64 mp

01.07.1975

63.629,01

10175

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

47

0.1.

Teren aferent

Str. Mușatini nr. 51, bl. P2, sc. B, et. 4, ap. 17, 2 camere ;

Suprafața : 17,5 mp

01.12.1971

1.903,30

88436

HCL 94/24.04.2000 Administrare D.A.P.P.P.

48

1.6.1.

Apartament

Str. Dr. Savini, nr. 12, bl. H2, sc. B, et. 2, ap. 1, 2 camere;

Suprafața: 53,98 mp

01.07.1975

76.942,61

10337

Administrare D.A.P.P.P., HCL 55/25.02.2002

49

0.1.

Teren

aferent apartament str. Dr Savini nr. 12, bl. H2, et. 2, ap. 1 ;

Suprafața: 15,34 mp

01.02.2002

2.132,13

82194

Administrare D.A.P.P.P., HCL

50

1.6.1.

Bloc 1004

Șos. Nicolina, nr. 105-107, tr. I + II, 42 apartamente; Tronson I:

Suprafața desfășurată: 1885,61 mp; Etaj 1...5 - 1 apartament cu 4 camere;- 2 apartamente cu 3 camere; - 1 apartament cu 1 cameră; Etaj 6 - 1 apartament cu 4 camere ; - 1 apartament cu 3 camere Tronson II : Suprafața desfășurată : 1858,90 mp ; Etaj 1...6 - 3 apartamente cu 3 camere ; - 1 apartament cu 1 cameră ; - 1 apartament cu 3 camere ; Et.7-1apartament cu 3 camere

01.07.2000

10.696.465,78

12062

Administrare D.A.P.P.P, HCL 331/2000

51

0.1.

Teren

aferent bl. 1004 din Șos. Nicolina nr. 105-107 ; S=662,00 mp

01.07.2000

88.383,89

80604

HCL 331/2000

52

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3 camere ; Su : 74 mp

01.01.1986

105.479,07

11257

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

53

0.1.

Teren

Aferent apartamentului Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 1, 3

camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2.265,61

88440

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

54

1.6.1.

Apartament

Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap. 4, 3 camere ; Su : 75,69 mp

01.01.1986

107.887,70

11258

Administrare D.A.P.P.P., HCL 299/2002

55

0.1.

Teren

aferent apartamentului din Șos. Nicolina nr. 93, bl. 988B, et. 1, ap.

4, 3 camere ; Suprafata.20,83 mp

31.01.2007

2.265,61

88441

Administrare D.A.P.P.P. , HCL 299/2002

56

1.6.1.

Clădire

Str. Albineț nr. 4 ; Suprafața : 354,21 mp

01.07.1900

77.105,00

187

HCL 328/2000

57

0.1.

Teren

aferent imobilului din str. Albineț nr. 4 ;Suprafața : 526 mp

01.07.2000

70.373,41

80607

HCL 328/2000

58

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, parter, ap. 3,Suprafata

54,02

30.04.2007

169.964,98

13289

Administrare D.A.P.P.P.

59

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 8, suprafata

54,02 mp

30.07.2004

169.964,98

13294

Administrare D.A.P.P.P.

60

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 10, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

173.205,49

13296

Administrare D.A.P.P.P.

61

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 2, ap. 15, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

173.205,49

13301

Administrare D.A.P.P.P.

62

1.6.1.

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 3, ap. 20, suprafata

55,05 mp

30.04.2007

173.205,49

13306

Administrare D.A.P.P.P.

63

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 1,suprafata 36,37

mp

30.04.2007

114.431,87

13332

Administrare D.A.P.P.P

64

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 2,suprafata 35,69

mp

30.04.2007

112.292,59

13333

Administrare D.A.P.P.P

65

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 3,suprafata 32,60

mp

30.04.2007

102.569,88

13334

Administrare D.A.P.P.P

66

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 4,suprafata

53,81mp

30.04.2007

169.304,72

13335

Administrare D.A.P.P.P

67

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 5,suprafata 34,83

mp

30.04.2007

109.587,20

13336

Administrare D.A.P.P.P

68

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, parter, ap. 6,suprafata

39,61mp

30.04.2007

124.626,53

13337

Administrare D.A.P.P.P

69

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 7,suprafata

36,37mp

30.04.2007

114.431,87

13338

Administrare D.A.P.P.P

70

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatarnr. 8A, bl. 482D, tr. 3,et. 1,ap. 8,suprafata 35,69

mp

30.04.2007

112.292,59

13339

Administrare D.A.P.P.P

71

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatarnr. 8A, bl. 482D, tr. 3,et. 1,ap. 9,suprafata 32,60

mp

30.04.2007

102.569,88

13340

Administrare D.A.P.P.P

72

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatarnr. 8A, bl. 482D, tr. 3,et. 1,ap. 10,suprafata 53,81

mp

30.04.2007

169.304,72

13341

Administrare D.A.P.P.P

73

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 11, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13342

Administrare D.A.P.P.P

74

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 1, ap. 12, suprafata

39,61mp

30.04.2007

124.627,53

13343

Administrare D.A.P.P.P

75

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 13, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13344

Administrare D.A.P.P.P

76

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, .ap. 14, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13345

Administrare D.A.P.P.P

77

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 15, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,68

13346

Administrare D.A.P.P.P

78

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatarnr. 8A, bl. 482D, tr. 3,et. 2,ap. 16,suprafata 53,81

mp

30.04.2007

169.587,20

13347

Administrare D.A.P.P.P

79

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 17, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13348

Administrare D.A.P.P.P

80

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 2, ap. 18, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13349

Administrare D.A.P.P.P

81

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 19, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13350

Administrare D.A.P.P.P

82

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 20, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13351

Administrare D.A.P.P.P

83

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 21, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,88

13352

Administrare D.A.P.P.P

84

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 22, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13353

Administrare D.A.P.P.P

85

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 23, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13354

Administrare D.A.P.P.P

86

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 3, ap. 24, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13355

Administrare D.A.P.P.P

87

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 25, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13356

Administrare D.A.P.P.P

88

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 26, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13357

Administrare D.A.P.P.P

89

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 27, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,88

13358

Administrare D.A.P.P.P

90

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 28, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13359

Administrare D.A.P.P.P

91

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 29, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13360

Administrare D.A.P.P.P

92

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 4, ap. 30, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13361

Administrare D.A.P.P.P

93

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 31, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13362

Administrare D.A.P.P.P

94

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 32, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13363

Administrare D.A.P.P.P

95

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 33, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,88

13364

Administrare D.A.P.P.P

96

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 34, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13365

Administrare D.A.P.P.P

97

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 35, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13366

Administrare D.A.P.P.P

98

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 5, ap. 36, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13367

Administrare D.A.P.P.P

99

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 37, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13368

Administrare D.A.P.P.P

100

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 38, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13369

Administrare D.A.P.P.P

101

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 39, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,88

13370

Administrare D.A.P.P.P

102

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 40, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13371

Administrare D.A.P.P.P

103

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 41, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13372

Administrare D.A.P.P.P

104

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 6, ap. 42, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13373

Administrare D.A.P.P.P

105

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 43, suprafata 36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13374

Administrare D.A.P.P.P

106

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 44, suprafata

35,69 mp

30.04.2007

112.292,59

13375

Administrare D.A.P.P.P

107

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 45, suprafata

32,60 mp

30.04.2007

102.569,88

13376

Administrare D.A.P.P.P

108

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 46, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13377

Administrare D.A.P.P.P

109

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 47, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13378

Administrare D.A.P.P.P

110

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 7, ap. 48, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13379

Administrare D.A.P.P.P

111

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 49, suprafata

36,37 mp

30.04.2007

114.431,87

13380

Administrare D.A.P.P.P

112

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 50, suprafata

53,81 mp

30.04.2007

169.304,72

13381

Administrare D.A.P.P.P

113

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 51, suprafata

34,83 mp

30.04.2007

109.587,20

13382

Administrare D.A.P.P.P

114

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 52, suprafata

39,61 mp

30.04.2007

124.626,53

13383

Administrare D.A.P.P.P

115

1.6.1

Apartament

Sos. Rediu-Tatar nr. 8A, bl. 482D, tr. 3, et. 8, ap. 53, suprafata

60,50 mp

30.04.2007

190.353,10

13384

Administrare D.A.P.P.P

116

0,1

teren

aferent apartament Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2,

S=26.74 mp

01.03.1971

4180,83

88258

Administrat DAPPP-SASDL

117

1.6.1

apartament

Str. Stejar nr. 37A, bl.A1, sc.A, et.8, ap.2, Su= 71.20 mp

01.03.1971

120204,95

10145

Administrat DAPPP-SASDL

118

0,1

teren

aferent apartament Al. Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11,

S=16.11

01.02.1968

2.519,47

88271

Administrat DAPPP-SASDL

119

1.6.1

apartament

Al.Rozelor nr.9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, Su = 67.41 mp

01.02.1968

163.420,81

10013

Administrat DAPPP-SASDL

120

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari, nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3,

S=11.82 mp

01.09.1984

1.848,48

89274

Administrat DAPPP-SASDL

121

1.6.1

apartament

sos. Pacurari nr. 45-47, bl.546, sc.B, et.1, ap.3,Su=62.50 mp

01.09.1984

89.379,04

14063

Administrat DAPPP-SASDL

122

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1,

S=23.13 mp

01.02.1986

3.616,71

89271

Administrat DAPPP-SASDL

123

1.6.1.

apartament

sos. Pacurari nr. 8, bl.558, tr.II, et.1, ap.1, Su=65.05 mp

01.02.1986

47.056,23

14058

Administrat DAPPP-SASDL

124

0,1

teren

aferent apartament sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2,

S=15.42 mp

01.02.1986

2.411,14

89272

Administrat DAPPP-SASDL

125

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.2, Su=50.43 mp

01.02.1986

31.370,82

14059

Administrat DAPPP-SASDL

126

0,1

teren

aferent apartament sos. Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3,

S=23.13 mp

01.02.1986

3.616,71

89273

Administrat DAPPP-SASDL

127

1.6.1.

apartament

sos.Pacurari nr.8, bl. 558, tr.II, et.1, ap.3, Su=65.05 mp

01.02.1986

47.056,23

14060

Administrat DAPPP-SASDL

128

0,1

teren

aferent apartament Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, S= 7.22 mp

01.01.1984

1.128,63

88385

Administrat DAPPP-SASDL

129

1.6.1

apartament

Str. A. Panu nr.21, sc.A, et.5, ap.20, Su=58.72 mp

01.01.1984

472.677,44

14061

Administrat DAPPP-SASDL

130

0,1

teren

aferent apartament Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, S=10.7 mp

01.03.1984

1.673,29

88386

Administrat DAPPP-SASDL

131

1.6.1.

apartament

Str. A.Panu nr. 23, sc.A, et.4, ap.19, Su=33.29 mp

01.03.1984

267.973,98

14062

Administrat DAPPP-SASDL

132

0.1.

teren

aferent apartament sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, S= 22.12 mp

1987

3.458,90

89275

Administrat DAPPP-SASDL

133

1.6.1.

apartament

sos. Nicolina nr. 16, bl. 939, sc. A, et. 5, ap. 18, Su= 87.82 mp

1987

301.468,00

14064

Administrat DAPPP-SASDL

134

0.1.

teren

Cuza Voda nr. 2, suprafata totala 881.43 mp, din care suprafata

construita 571.00 mp, curte 310.43 mp

01.12.1900

1.397.476,00

88745

Administrat DAPPP-SASDL

135

1.6.1

cladire

Cuza Voda nr. 2, suprafata utila 2423.20 mp, suprafata construita

desfasurata 2941.00 mp

01.12.1900

1.203.126,00

1087

Administrat DAPPP-SASDL

136

1.1.5.1

Platforme betonata

Str. Nicolau nr.11, bl A N L, 1720 mp

31.01.2008

116.463,61

13479

PV de receptie la terminarea lucrarilor

59674/2006

137

1.6.3.2.

Împrejmuire

Str.Nicolau nr. 11,bl. A.N.L, 164 ml

31.01.2008

56.935,27

13480

Administrare D.A.P.P.P.

138

1.6.1

Cladire

Str.Canta nr.60 B, Suprafață construită 419,87 mp

04.06.2008

6.061.579,29

13555

Administrare D.A.P.P.P.

139

0.1.

Teren

Str.Canta nr.60 B, Suprafață 437 mp

04.06.2008

830.721,18

88973

Administrare D.A.P.P.P.

140

0.1.

Teren

B. Chimiei nr. 59-71, aferent locuinte ANL suprafata totala 9200 mp

2004

1.230.867,20

82382

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

141

0.1.

Teren

B. Dacia nr. 40-42b suprafata totala 6211 mp

2004

794.177,38

82384

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

142

0.1.

Teren

B.Alex.Cel Bun, nr.70, bl.250, suprafata 5400 mp

2005

750.613,52

82386

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

143

0.1.

Teren

Sos.Rediu Tatar nr.6A ,bl.482 E, suprafața 1882 mp

2004

3.539.402,87

82385

HCL.240/29.05.2009 Administrare

D.A.P.P.P.

144

2.3.6.3.2.

Ascensor

B.Alexandru cel Bun nr.52, bl B1-2, tr.2

2008

88.510,84

432

PV de receptie la terminarea lucrarilor

145

0.1.

Teren

Aferent Șos Nicolina nr.109-111, tr.3 și 4 S= 623 mp

01.07.2000

389.700,00

89053

3H9C1L993/3210/028000

146

0.1.

Teren

Aferent Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5 și 6 S= 608 mp

01.07.2000

380.400,00

89054

HCL 331/2000

147

1.8.13.

Canalizare

FG, șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, 30 ml

29.02.2012

24.566,78

13978

PV de receptie la terminarea lucrarilor

106818/2011

148

1.3.7.2

Alei, parcaje

FG șos.Nicolina nr.109-111,bl.1004, tr.3-4, suprafata 437 mp

29.02.2012

92.465,14

13977

PV 106818/2011

149

0.1.

Teren

Str.Ipsilante nr.7A

2009

16.047,50

89074

HCL 505/23.12.2009

150

1.3.7.2

Alei, parcaje

Șos. Nicolina nr.113-115 tr.5 și 6, suprafata 388 mp

2011

159.022,11

13722

PV de receptie la terminarea lucrarilor

43888/2010

151

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.113, tr.5

2011

71.219,57

13723

PV de receptie la terminarea lucrarilor

43888/2010

152

1.3.16

Scară acces

Șos.Nicolina nr.115, tr.6

2011

71.219,57

13724

PV de receptie la terminarea lucrarilor

43888/2010

153

0.1.

Amenajare teren

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6, 784 mp

2010

103.691,03

13725

PV de receptie la terminarea lucrarilor

43888/2010

154

1.8.12

Instalații termice

Șos.Nicolina nr.113-115, tr.5-6

2010

391.262,85

13726

PV de receptie la terminarea lucrarilor

43888/2010

155

1.9.3

Conductă

alimentare cu gaz

FG str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

4.000,00

13703

PV de receptie la terminarea lucrarilor

54712/2007

156

1.6.3.2

Împrejmuire

metalică

FG ANL str.Vasile Lupu nr.22

31.05.2010

9.403,00

13701

PV de receptie la terminarea lucrarilor

54712/2007

157

0.1.

Teren

str. Brândușa nr. 11, S- 44.00 mp

1940

6.661,60

Administrare DAPPP - SASDL

158

0.1.

Teren

Str.Elena Doamna nr.39,. S- 19 mp

2009

32.680,00

89073

HCL 504/2009

159

0.1.

Teren

Str.Mihai Eminescu nr.9, S-8,2 mp

2009

8.200,00

89072

HCL 508/2009

160

0.1.

Teren

Str.Toma Cozma nr.25, S-27,7 mp

2009

36.730,00

89071

HCL 506/2009

161

0.1.

Teren

Șos Ștefan cel Mare nr.5, S-12,10

2010

6.200,00

89070

HCL 126/2010

162

0.1.

Teren

Str.Cișmeaua Păcurari nr.3, suprafața 459 mp

2.11.2007

50.722,15

88858

Contract de vanzare cumparare 7141/2007

163

0.1.

Teren

Al.Grigore Ghica Vodă nr.46, S-103 mp

05.07.2010

50.700,00

89184

HCL 231,232/05.07.2010

164

0.1.

Teren

Str.Roman Vodă nr.18, bl.A6, S-8 mp

05.07.2010

4.500,00

89176

HCL 238/05.07.2010

165

0.1.

Teren

Str.Sf.Andrei nr.9, S-20 mp

05.07.2010

24.600,00

89,185

HCL 233/05.07.2010

166

0.1.

Teren

Str.Petru Poni nr.4, S-40 mp

28.07.2010

30.600,00

88186

HCL 284/28.07.2010

167

0.1.

Teren

Str.Golia nr.7, S-24,94 mp

27.01.2011

40.000,00

89188

HCL 20/27.01.2011

168

0.1.

Teren

Str.Macazului nr.15, bl.E S-36 mp

27.01.2011

36.000,00

89187

HCL 20/27.01.2011

169

0.1.

Clădire

Stradela Copou nr.33, S -128,47 mp

01.01.1984

83.841,00

14021

HCL 304/2011

170

0.1.

Teren

Stradela Copou nr.33, S-546,22 mp

01.01.1984

69.169,43

89268

HCL 304/2011

171

0.1.

Teren

Stradela Petru Rareș nr.7, S-43 mp

09.01.2009

29.362,42

89189

HCL 334/17.09.2008

172

0.1.

Teren

Stradela Petru Rareș nr.5, S-28,58 mp

09.01.2009

19.515,76

89190

HCL 334/17.09.2008

173

0.1.

Teren

Stradela Petru Rareș nr.3, S-54,78 mp

09.01.2009

37.406,35

89191

HCL 334/17.09.2008

174

0.1.

Teren

Șos.Sărăriei nr.5, S-28,55 mp

15.09.2011

3.204,00

89257

HCL 284/2011

175

0.1.

Teren

Pasaj Cuza Vodă nr.6, S-12,57 mp

22.01.2007

1.525,00

89258

HCL 19/2007

176

0.1.

Teren

Str.Zmeu nr.3, S-1162 mp

15.07.2011

56.546,00

88193

HCL 229/15.07.2011

Total 45.400.997,04

Director D.A.P.P.P.

Ing. Letitia Palaga

Intocmit

cons. SASDL, Partac Doina

Insp. SASDL, Ștefanescu Vasile Ref. S.A.S.D.L., Damian Gabriela

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii Serviciul Energetic si de Utilitati Publice

ANEXA 2.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Director Directia Tehnica si Investitii Ing. Mihai Chirica


Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.7.3.

Racord electric

FG, bl. ANL, str. V Lupu nr. 22

30.09.2007

70.822,17

13704

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

Sef-Serviciu Energetic si de Utilitati Publice Ing. Viorica Bostan

Serviciul Energetic si de Utilitati Publice Ing. Catalin Radu Turcanu

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii Biroul Administrare Mediu Urban

ANEXA 2.1.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Director Directia Tehnica si Investitii Ing. Mihai Chirica


Sef-Birou Administrare Mediu Urban Ing. Eduard Bulgaru


Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Amenajare teren spațiu verde, str. Nicolau nr.11 -ANL, suprafața 791,50 mp

2008

35.384,67

13481

PV re receptie la terminarea lucrării nr.

59674/10.08.2008

2

0.1.

Teren

in jurul Teatrului Național, Vasile Alecsandri, suprafata

4553 mp

31.01.2012

319.785,64

89261

HCL 35/2012

3

0.1.

Teren

str. Agatha Barsescu, in fata Tetrului National, suprafata

480 mp

31.01.2012

33.713,22

89262

HCL 35/2012

4

0.1.

Teren

esplanada (parcul) Teatrului National, suprafata 1256 mp

31.01.2012

88.216,72

89263

HCL 35/2012

Total    477.100,25

Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii

Biroul Strazi Municipale


ANEXA 2.1.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

1.6.6.

Panou alee acces “Teiul lui Eminescu”

Gradina Copou

30.04.2010

72.276,08

13696

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 117801/21.12.2009

2

1.3.7.3.

Sistematizare (alei, parcaje)

Aferenta bl. ANL, str. Vasile Lupu nr. 22, suprafata 1107 mp

31.05.2010

163.379,17

13702

PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 54712/30.09.2007

3

0.1.

Teren

Fundac (pasaj) Mitocul Maicilor, suprafata 244 mp (DS 57)

23.01.2012

40.990,22

89265

HCL 1/2012

Total    276.645,47

Director Directia Tehnica si Investitii Ing. Mihai Chirica

Sef-Birou Străzi Municipale Ing. Crihan Dana


Municipiul Iași

Directia Tehnica si Investitii

Biroul Versanți Monumente

J

ANEXA 2.1.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Director Directia Tehnica si Investitii Ing. Mihai Chirica


Sef-Birou Versanti Monumente Ing. Dorel Porumb


Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1.

Teren

Aferent Pasaj Octav

Băncilă, suprafața 133 mp

31.05.2010

88.417,00

89066

Biroul Versanți

Monumente

0.1.

Teren

zona Pasaj pietonal Piata Unirii, suprafata

1209.56 mp (CAT 1748)

23.01.2012

2.608.000,00

89264

HCL 1/2012

Total 2.696.417,00

Municipiul Iași

Direcția Tehnică și Investiții

Biroul Reglementare Transporturi Urbane

ANEXA 2.1.4.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în

folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situatia juridica actuala

1

2.1.17.1.3.2

Prototip GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

219.000,00

2658

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

2

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2659

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

3

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2660

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

4

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2661

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

5

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2662

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

6

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2663

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

7

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2664

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

8

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2665

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

9

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2666

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

10

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2667

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

11

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2668

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

12

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2669

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

13

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2670

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

14

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2671

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

15

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2672

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

16

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2673

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

17

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2674

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

18

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2675

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

19

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2676

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

20

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2677

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

21

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2678

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

22

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2679

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

23

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2680

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

24

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2681

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

25

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2682

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

26

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2683

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

27

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2684

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

28

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2685

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

29

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2686

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

30

2.1.17.1.3.2

Echipament GPL

Proiect Archimedes

31.03.2011

113.103,45

2687

PV de receptie nr. 28540/01.04.2011

31

2.1.22.6.4

Echipamente pentru sistem monitorizare flotă (GPS/GPRS) 36 buc. hardware fleet management consum estimativ; 64 buc. hardware fleet management consum real; instalare 164 buc. hardware fleet

management; instalareb 1 buc. server date

31.12.2011

66.842,64

2693

PV de receptie nr. 107506/15.12.2011

32

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39985

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

33

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39986

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

34

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39987

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

35

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39988

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

36

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39989

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

37

2.2.9

Server

Proiect Archimedes

31.03.2012

11.234,00

39990

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

38

2.2.9

Echipament de stocare date

Proiect Archimedes

31.03.2012

27.895,00

39991

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

39

2.2.9

Echipament de stocare local

Proiect Archimedes

31.03.2012

12.667,00

39992

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

40

2.2.9

Echipament de stocare local

Proiect Archimedes

31.03.2012

12.667,00

39993

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

41

2.2.9

Echipament de stocare local

Proiect Archimedes

31.03.2012

12.667,00

39994

PV de receptie nr. 23985/16.03.2011

Director Directia Tehnica si Investitii Ing. Mihai Chirica

Birou Reglementare Transport Urban Ing. Spatareanu Petru

Municipiul Iași

Insusit de Consiliul Local Iasi

prin HCL ______/______2012

Primarul Municipiului Iasi

Gheorghe Nichita


Direcția Tehnica si Investiții

9

Biroul Protectie Civila, Sanatate si Securitate in Munca

ANEXA 2.2.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

3.2.2

Centrala

telefonica/dispecerat

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

31.12.2006

15732,27

60657

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 2543612/04.12.2006, emisa de SC MARCO TRADING SRL

2

3,4

Rampa luminoasa S112

Auto interventie

31.10.2007

1.857,59

60683

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 0000195/28.09.2007, emisa de BARBY ROUTE SRL BRASOV

3

2.1.22.6.2

Statie radio portabila

Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2562

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC

MOBILIS SRL

4

2.1.22.6.2

Statie radio portabila

Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2563

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC

MOBILIS SRL

5

2.1.22.6.2

Statie radio portabila

Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2564

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 4173278/24.11.2006, emisa de SC

6

2.1.22.6.2

Statie radio portabila

Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2565

PM

rOopBrIiLeItSatSeaRLMunicipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC

MOBILIS SRL

7

2.1.22.6.2

Statie radio portabila

Motorola GP340

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.11.2006

1.512,25

2566

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC

MOBILIS SRL

8

2.1.22.6.2

Statie radio fixa Motorola

CM140

Dispecerat unica Primaria Iasi/CET Iasi SA

30.11.2006

2.477,36

2568

PM

rOopBrIiLeItSatSeaRLMunicipiului Iasi, F.F.

4173278/24.11.2006, emisa de SC

MOBILIS SRL

9

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen

(generator curent AGT 4501HSB)

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.05.2007

3.400,00

2571

Proprietatea Municipiului Iasi,F.F. 0103847/16.04.2007, emisa de SC EUROTECH SRL

10

2.1.16.1.2.3

Grup electrogen (generator curent AGT 4501HSB)

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.05.2007

3.400,00

2572

Proprietatea Municipiului Iasi,F.F. 0103847/16.04.2007, emisa de SC EUROTECH SRL

11

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare

Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4.859,49

2574

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

12

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare

Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4.859,49

2575

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

13

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare

Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.09.2007

4.859,48

2576

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F.11516/03.09.2007, emisa de SC GLOBAL TECH SRL

14

2.1.17.1.1

Motopompa ape murdare

Honda

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.03.2008

3.357,80

2588

Proprietatea Municipiului Iasi, F. F. 19065/10.03.2008, emisa de SC Global TECH SRL

15

2.1.22.6

Televizor LCD LE

32S81B

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

31.03.2008

2.399,90

2589

Proprietatea Municipiului Iasi, F.F. 0435549/14.03.2008, emisa de SC ALTEX IMPEX SRL

16

2.2.4.3

Trusa pt.det.rapida a

tipului de

subst.poluatoare din apa

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.06.2007

6.458,13

3829

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.

1836838/28.05.2007 emisa de SC ADIST INTERNATIONAL SRL BUCURESTI

17

2.3.3.10

Barca cu motor

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.04.2008

7.705,25

430

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.

19111/31.03.2008 emisa de SC GLOBAL TECH SRL IASI

18

2.3.3.10

Barca gonflabila 5

persoane

Birou Protectie Civila / Primaria Municipiului Iasi

30.04.2008

4.081,58

431

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.

19111/31.03.2008 emisa de SC GLOBAL TECH SRL IASI

19

3,4

Sirena PAVIAN 2400W

Hotel Unirea, Piata Unirii nr. 12

31.12.2006

44.786,54

60660

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.1055594/19.12.2006 emisa de SC TELEGRAFIA SRL BUCURESTI

20

3,4

Sirena PAVIAN 2400W

Spitalul de Copii Sf. Maria, str. V. Lupu nr. 62

31.12.2006

44.786,55

60661

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.1055594/19.12.2006 emisa de SC TELEGRAFIA SRL BUCURESTI

21

3,4

Sirena CANEL 600W

Bl. 482 E, sc. B, Bl. ANL, str. Rediu Tatar nr. 6A

31.12.2007

27.965,00

60878

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

22

3,4

Sirena CANEL 600W

Bl. A, sc. B, b-dul Socola nr. 57 (Pasarela Bucium)

31.12.2007

27.965,00

60879

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

23

3,4

Sirena CANEL 600W

Grup Scolar UCECOM, b-dul C.A. Rosetti nr. 13-15

31.12.2007

27.965,00

60880

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

24

3,4

Sirena CANEL 600W

Bl. T1, str. Silvestru nr. 2 (Gara Mare)

31.12.2007

27.965,00

60881

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

25

3,4

Sirena CANEL 600W

Bl. A1, sos. Nationala nr. 57

31.12.2007

27.965,00

60882

Proprietatea Primariei Mun. Iasi F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

26

3,4

Sirena CANEL 600W

SC ASAM SA, str. Aurel Vlaicu nr. 77

31.12.2007

27.965,00

60883

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

27

3,4

Sirena CANEL 1200W

Bl. B1, sc. A, b-dul Poitiers nr. 39

31.12.2007

27.221,25

60884

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

28

3,4

Sirena CANEL 1200W

CET, Calea Chisinaului nr. 123

31.12.2007

27.221,25

60885

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

29

3,4

Sirena CANEL 2400W

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad, aleea M. Sadoveanu

31.12.2007

27.905,50

60886

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

30

3,4

Sirena CANEL 2400W

n

Brl. 3590 C, str. Pacurari nr. 2A

31.12.2007

27.905,50

60887

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

31

3,4

Sirena CANEL 2400W

Spitalul Clinic de Recuperare, str. Hatman Sendrea nr. 14

31.12.2007

27.905,50

60888

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

32

3,4

Sirena CANEL 2400W

Casa Agronomului (Roton), sos. Bucium nr. 80

31.12.2007

27.905,50

60889

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

33

3,4

Sirena CANEL 2400W

Fortus (Pavilion Administrativ(, sos. Iasi-Ciurea

31.12.2007

27.905,50

60890

Proprietatea Primariei Mun. Iasi

F.F.7373622675/20.12.2007 emisa de SC CANEL SA IASI

34

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri

Magirus

Baza Servicii Publice SA

2011

69.154,00

441

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie

organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

35

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri

Mercedes

Baza Servicii Publice SA

2011

62.160,00

442

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie

organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

36

2.3.2.2.9.3.

Autospeciala pompieri

Mercedes 3w

Baza Servicii Publice SA

2011

15.826,00

443

Proprietatea Primariei Mun. Iasi donatie

organizatie nonprofit Germania, PV 687/05.11.2011

37

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori

12v/200Ah

Montate pe echipamentele de

alarmare

2011

7.985,60

2690

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC

CANEL SA IASI

38

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori

12v/200Ah

Montate pe echipamentele de

alarmare

2011

7.985,60

2689

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC

CANEL SA IASI

39

2.1.16.3.4.

Set Acumulatori

12v/200Ah

Montate pe echipamentele de

alarmare

2011

7.985,60

2688

FF7373632123/22.04.2011 emisa de SC

CANEL SA IASI

40

1.1.2.1.

Modul locuinta temporara

de necesitate

Baza Citadin SA

2012

46.916,60

13981

PV predare-primire nr.19524/5.03.2012

41

1.1.2.1.

Modul locuinta temporara

de necesitate

Baza Citadin SA

2012

46.916,90

13982

PV predare-primire nr.19524/5.03.2012

42

2.1.25.2.

Defibrilator portabil automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8.939,90

2708

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

43

2.1.25.2.

Defibrilator portabil

automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8.939,90

2709

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical

Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

44

2.1.25.2.

Defibrilator portabil

automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8.939,90

2710

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical

Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

45

2.1.25.2.

Defibrilator portabil

automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8.939,90

2711

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical

Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

46

2.1.25.2.

Defibrilator portabil

automat model AED 2100K

Sediu Primarie

2012

8.939,90

2712

FF101/3.04.2012 emisa de Euromedical

Provider SRL Iasi,contract nr.29956/3.04.2012, PV 40715/07.05.2012

Total 833.972,48

Sef-Birou,

Dragoș Huțanu


Intocmit,

Sorin-Marius Săpunaru

Municipiul Iași    însușit de Consiliul Local Iași

Direcția Tehnica si Investiții    prin HCL_/_2012

Serviciul Administrativ    Primarul Municipiului Iași

Gheorghe Nichita

ANEXA 2.3.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr.

crt.

Cod clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 30.04.2012

Număr de inventar

Situația juridică actuală

1

0.1

Teren

Aferent ap.4 , str.Prof.Cujba nr. 25, S= 22,92 mp

2008

453,94

88895

Contract asociere 7794/17.03.1993

2

0.1

teren

Aferent ap.5, str.Prof.Cujba nr. 25, S= 31,78 mp

2008

629,43

88896

Contract asociere 7794/17.03.1993

3

0.1

teren

Aferent ap.6, str.Prof.Cujba nr. 25, S= 43,67 mp

2008

864,91

88897

Contract asociere 7794/17.03.1993

4

0.1

Teren

Aferent garaj, str.Prof.Cujba nr.25, S= 10,93 mp

2008

216,47

88898

Contract asociere 7794/17.03.1993

5

1.6.2.

Apartament

Str.prof. Cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E.et.2 ap.4, S= 85,93 mp

2001

129.000,43

12078

Contract asociere 7794/17.03.1993

6

1.6.2.

Apartament

Str.prof. cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E., et.2, ap.5, S= 119,16 mp

2001

232.851,50

12079

Contract asociere 7794/17.03.1993

7

1.6.2

Apartament

Str.prof. cujba nr.25 bl.F.T.D.E.E, et.2, ap.6, S= 163,7 mp

2001

170.321,33

12080

Contract asociere 7794/17.03.1993

8

1.3.1.

Garaj

Str.Prof.Cujba nr.25, bl.F.T.D.E.E., S=26,99 mp

2001

19.698,74

12081

Contract asociere 7794/17.03.1993

9

1.8.8

Constructie

Statie epurare

2011

540.130,02

13868

Pv 7403/26.01.11

10

1.8.1

Constructie

Monitorizare-foraje de observatie

2011

42.717,90

13869

Pv 7403/26.01.11

11

1.1.5.1

Constructie

Platforma cantarire -constructii

2011

42.537,02

13870

Pv 7403/26.01.11

12

1.8.14

Constructie

Cabina cantar

2011

90.173,20

13871

Pv 7403/26.01.11

13

1.1.5.1

Constructie

Platforma cantarire

2011

59.363,15

13872

Pv 7403/26.01.11

14

1.1.2

Constructie

Hala triere si compost

2011

9.414.809,87

13873

Pv 7403/26.01.11

Total    10.743.767,91

Director general Ing. Mihai Chirica


Sef-Serviciu Ec. Costică Chiscă

Intocmit

Insp. Carmen Davidescu Perju

JUDETUL IASI

MUNICIPIUL IAȘI

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF SERVICIUL G.I.S. - CADASTRU

Insușit de Consiliul Local Iași

prin HCL _______/_____2012

Primarul Municipiului Iași Gheorghe Nichita


ANEXA 3.1.

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Iași

Nr. crt

Cod

clasif.

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz dării în folosință

Valoare de inventar -lei-30.04.2012

Număr

inventar

Situație juridică actuală

1

0.1.

teren

DISP. POLICL.SI LOCUINTE, STIHII, S = 900 mp.

01.12.1991

125.102,05

80416

Adm. serv. Cadastru

2

0.1.

teren

Sediu banca str. PALAT S=2262 MP

01.12.1991

3 1 4.424,25

80417

adm. Serv. Cadastru

3

0.1.

teren

REDACTIE ZIAR+AGEN.DE PRESA,ST. CEL MARE 4,S=150 m2

01.01.1992

20.850,54

80418

adm. Serv. Cadastru

4

0.1.

teren

SOC.+MAG. PREZ.-DESF.PACURARI,BL.547-BL.548,S=90 m2

01.02.1992

12.510,32

80419

Adm. serv. Cadastru

5

0.1.

teren

CHIOSC,PACURARI-ST. ASTEP. PACURARI CAPAT,S=35,28 m2

01.04.1992

4.904,26

80420

Adm. serv. Cadastru

6

0.1.

teren

INCHID.PROV.PORTIC-MAGAZIN,C. NEGRI 62,S=44,2 m2

01.05.1992

78.436,89

80421

adm. Serv. Cadastru

7

0.1.

teren

SP.COM.,PACURARI 95,BL.474,SC.B-C,S=174,72 mp

01.05.1992

24.286,50

80422

adm. Serv. Cadastru

8

0.1.

teren

MAG.PREZENT.DESF.INCALT.STR.PACURARI,S = 120 MP

01.07.1992

16.680,43

80442

adm. Serv. Cadastru

9

0.1.

teren

SEDIU FIRMA, STR.SF.LAZAR, NR.4A, S = 228 m2

01.07.1992

31.692,35

80443

adm. Serv. Cadastru

10

0.1.

teren

INCH.PROV.PORTIC,C.NEG.62,INTRE BL.C1+C2,S=44,2 m2

01.07.1992

6.143,73

80444

Adm. serv. Cadastru

11

0.1.

teren

SP. COM.STR.SILVESTRU, NR.4,BL.CL17,S = 20,10 m2

01.07.1992

2.793,58

80445

adm. Serv. Cadastru

12

0.1.

teren

T. SOC.TELECOM.STR.LAPUSNEANU+BD.INDEP. S=900 m2

01.07.1992

125.102,05

80446

adm. Serv. Cadastru

13

0.1.

teren

CASA PT.INGRIJ.COPIILOR SPITAL PASCANU 2,S=5.000 m2

01.08.1992

695.012,47

80447

HCL. 43/20.07.1992

14

0.1.

teren

BD.SOCOLA-ST. TRANSP.IN COMUN-FRIGORIFER,S=31,74

01.10.1992

4.412,04

80448

Adm. serv. Cadastru

15

0.1.

teren

CHIOSC,ROND TUTORA CAPAT-ST.TRANSP. COMUN,S=31,74 m2

01.10.1992

4.412,04

80449

Adm. serv. Cadastru

16

0.1.

teren

ST.TRANSP. COMUN CAPAT CANTA, DREAPTA, S=30 m2

01.10.1992

4.170,11

80450

Adm. serv. Cadastru

17

0.1.

teren

AMPLASARE ST.TRANSP.COMUN,STR.SILV.-ZUGRAVI,S=60 m2

01.05.1993

8.340,22

80452

Adm. serv. Cadastru

18

0.1.

teren

BISERICA,STR.MOARA DE FOC,NR.20,S = 1.500 m2

01.07.1993

208.504,22

80460

adm. Serv. Cadastru

19

0.1.

teren

SEDIU FIRMA, STR.SF.LAZAR, NR.4B, S = 42 m2

01.07.1993

5.838,63

80461

adm. Serv. Cadastru

20

0.1.

teren

INTREP.+CONFECT.+COMER.MOB.,CARPATI BL.910-912,S=117 m2

01.07.1993

13.661,00

80462

Adm. serv. Cadastru

21

0.1.

teren

EXTINDERE SEDIU, STR.G.ENESCU, NR.5, S=175 m2

01.05.1994

2.433,66

80463

adm. Serv. Cadastru

22

0.1.

teren

SEDIU+BAZA DE PROD. A RAT,SOS.NATION. 43,S=3.967 m2

01.02.1996

551.423,22

80470

Adm. serv. Cadastru

23

0.1.

teren

SEDIU, STR.ELENA DOAMNA, NR.50, S = 1,120 MP

01.07.1996

149.197,87

80483

adm. Serv. Cadastru

24

0.1.

teren

SP.COM.STR. SILVESTRU, NR.3-5, S = 50 m2

01.07.1996

6.950,58

80484

adm. Serv. Cadastru

25

0.1.

teren

HALA PRODUCTIE,BD.POITIERS,KM.10,S=1.700 m2

01.07.1996

236.304,15

80485

adm. Serv. Cadastru

26

0.1.

teren

BAZA TEH.-ADMIN.INTRET.+REPAR.M. DE FOC 2B,S=427 m2

01.01.1997

59.354,02

80508

adm. Serv. Cadastru

27

0.1.

teren

SEDIU DIR.REG.VAMALA,N.IORGA, S=517,61 m2

01.06.1997

71.948,97

80509

H.C.L. 89/1997

28

0.1.

teren

BISERICA, STR.GLORIEI+SOS.NICOLINA , S = 1.500 m2

01.06.1997

208.504,22

80510

HCL. 123/23.05.1997

29

0.1.

teren

SPATII DE INVAT.,STR.CODRESCU+STR.OASTEI S=13.849 m2

01.07.1997

2.165,50

80521

adm. Serv. Cadastru

30

0.1.

teren

BISERICA, STR.SF.LAZAR, NR.23, S = 1.800 MP

01.07.1997

250.204,11

80522

adm. Serv. Cadastru

31

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.22,S=300 m2

01.07.1997

41.701,08

80532

adm. Serv. Cadastru

32

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.18,S=150 m2

01.07.1997

20.850,54

80533

adm. Serv. Cadastru

33

0.1.

teren

LOCUINTA,MOARA DE VANT - PARCELA NR.21, S=300 m2

01.07.1997

41.701,08

80536

Adm. serv. Cadastru

34

0.1.

teren

STATIE BENZINA,STR.STR.SILVESTRU,S=2.000 m2

01.01.1998

278.005,23

80539

adm. Serv. Cadastru

35

0.1.

teren

SEDIU FIRMA,STR.PACURARI, NR.162, S = 1.000 m2

01.07.1998

139.002,02

80543

H.C.L. 83/1996

36

0.1.

teren

T. UNIV. "PETRE ANDREI",STR.GHICA VODA,NR.13,S=869 m2

01.08.1998

120.793,70

80544

H.C.L. 122/1998

37

0.1.

teren

SEDIU UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA"IASI S=2.833 m2

01.03.1999

393.794,56

80559

adm. Serv. Cadastru

38

0.1.

teren

EXTINDERE SPATIU,STR.A.PANU,BL.6 MARTIE,S=37 m2

01.03.1999

5.142,62

80560

H.C.L. 30/1999

39

0.1.

teren

EXTIND. CONSTR.,STR.MOARA DE FOC, S = 139,96 m2

01.03.1999

19.454,94

80561

H.C.L. 239/1998

40

0.1.

teren

T. AMENAJ.+INCHID. TERASA,STR.GARII,L20-22,S=28,56 m2

01.07.1999

3.969,89

80579

H.C.L. 122/1999

41

0.1.

teren

SP. COM.STR.SILVESTRU,NR.4,BL.CL17,S=20,10 m2

01.08.1999

2.793,58

80580

adm. Serv. Cadastru

42

0.1.

teren

SERVITUTE TRECERE PIETONALA STR.SPITAL PASCANU 15

01.09.1999

4.864,93

80581

Adm. serv. Cadastru

43

0.1.

teren

SP.COM. SOS.PACURARI 95,BL.474,SC.B,S=62,28 m2

01.12.1999

8.657,24

80583

adm. Serv. Cadastru

44

0.1.

teren

EXTIND.SP.COM.STR.INDEP.13,BL.D2,TR.I,S=5,5 m2

01.01.2000

763,94

80584

H.C.L. 311/1999

45

0.1.

teren

SEDIU SOC. STR. E.DOAMNA, NR.20-22,S=1.270 m2

01.04.2000

176.532,99

80586

H.C.L. 218,257/1999

46

0.1.

teren

T. EXT.SP.COM. STR.SILVESTRU 4,BL.CL17,S=23,56 m2

01.04.2000

3.275,07

80587

H.C.L. 298/1999

47

0.1.

teren

SEDIU ASOC.LOC.STR.HORGA, NR.1, S = 24 MP

01.05.2000

3.335,85

80588

H.C.L. 15,258/1999

48

0.1.

teren

EXT.SP.PROD.BD.DACIA 34, S = 150 m2

01.09.2000

20.850,54

80609

H.C.L. 29/2000

49

0.1.

teren

SP.IMOB.STR.L.CATARGI,NR.66, S = 25 MP

01.01.2001

3.475,29

80610

H.C.L. 280/2000

50

0.1.

teren

EXTIND.SP.SOCIET.S.SILV. 9,BL.V1-3,SC.B,AP.3, S=36 m2

01.01.2001

5.004,37

80611

H.C.L. 182/2001

51

0.1.

teren

EXT. SP.COM.,ALEEA NICOLINA, S=9,3 m2

01.01.2001

1.293,10

80612

H.C.L. 159/2000

52

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXISTENTA,IPSILANTE 29, S = 90 m2

01.04.2001

12.510,32

80613

H.C.L. 9/2001

53

0.1.

teren

EXT.SP.COM.STR.A.PANU, NR.40, BL.1A, S = 82,07 m2

01.07.2001

11.407,91

80626

H.C.L. 155/2001

54

0.1.

teren

IASI, STR. VASILE LUPU NR.90C, S= 125.79MP

01.07.2001

19.233,27

80628

H.C.L. 294/2001

55

0.1.

teren

SP. COM.,PACURARI 31,BL.539,SC.D, S = 36 m2

01.09.2001

5.004,37

80629

H.C.L. 183/2001

56

0.1.

teren

EXT.HALA PROD.,SOS.IASI-TOMESTI,NR.3, S=3546,70 m2

01.09.2001

492.999,99

80630

H.C.L. 184/2001

57

0.1.

teren

ANEXA LOCUINTA,BD.CAROL I,NR.48,S=20 m2

01.10.2001

2.780,47

80631

H.C.L. 222/2001

58

0.1.

teren

CONS.5 GAR.SUBT.+SP.JOACA SUPRAT.ARCU 48, S=156,52 m2

01.10.2001

21.756,31

80632

H.C.L. 146,201/2001

59

0.1.

teren

EXTIN. SP. COM.,CALEA GALATII,NR.17-19,S=30 m2

01.10.2001

4.170,11

80633

H.C.L. 65/2001

60

0.1.

teren

EXT.SP.CAB.AVOCAT,STR.SILVESTRU 9,BL.VI-3,C, S=36 m2

01.10.2001

5.004,37

80634

H.C.L. 181/2001

61

0.1.

teren

SP. COM., STR.BUCIUM, NR.23, S = 35 MP

01.10.2001

4.864,93

80635

H.C.L. 149/2001

62

0.1.

teren

EXT. CONSTR.PROP. PERS.,STR.NECULAU,NR.9A,S=300 m2

01.01.2002

4.170,11

82165

H.C.L. 366/2001

63

0.1.

teren

HALA DE PRODUCTIE, STR.HOLBOCA NR.10,S=821 m2

01.02.2002

114.120,81

82195

H.C.L.349,358/2001

64

0.1.

teren

BALCOANE, SOS.NATION. 184,BL.A1,SC.C,AP.2,S=5,4 m2

01.02.2002

750,83

82196

H.C.L. 295/2001

65

0.1.

teren

EXTIND.BRUTAR. BD.DACIA 11-20,BL.DC 1-9,S=10 m2

01.03.2002

1.389,64

82215

H.C.L. 68,302/2001

66

0.1.

teren

EXT.CLINICA MEDIC.SOCOLA 5,BL.D4,SC.B,A.3,S=23,40 m2

01.03.2002

3.252,42

82216

H.C.L. 57/2002

67

0.1.

teren

AMPL.CENTR.TER.V.LUPU NR.101, BL.E,SC.A,S=20 m2

01.04.2002

2.780,47

82245

H.C.L. 126,127/2002

68

0.1.

teren

EXT.SP.PROP.STR. SILVESTRU 7,BL.Y5,SC.B,AP.3,S=15 m2

01.04.2002

2.084,46

82246

H.C.L. 87,88/2002

69

0.1.

teren

T. EXT.SP. PROP.STR.MASINII 2,BL.TEROM,SC.C,S=25,5 m2

01.04.2002

3.544,41

82247

H.C.L. 90,91/2002

70

0.1.

teren

BALCON,BD.COPOU 40, BL.B2,PARTER,AP.3,S=5,85 m2

01.05.2002

812,81

82258

H.C.L. 180,181/2002

71

0.1.

teren

T. EXT.SP. PROP. SOS.NICOLINA,NR.64,BL.985,S=22,05 m2

01.05.2002

30.649,52

82259

H.C.L. 93,94/2002

72

0.1.

teren

EXT. CONS. PROP.SOC.MOARA DE FOC 30,S=325,50 m2

01.05.2002

45.245,50

82260

H.C.L. 46,47/2002

73

0.1.

teren

ACCES DIN EXT.IN STR.A.PANU 56,S = 43,60 m2

01.07.2002

6.060,30

82307

H.C.L. 168,169/2002

74

0.1.

teren

IASI, STR. SFINTUL LAZAR NR. 10-12, S=680MP

01.07.2002

106.332,40

82308

Adm. serv. Cadastru

75

0.1.

teren

IASI, STR. SFINTU CONSTANTIN NR. 3, S=437MP

01.07.2002

68.334,24

82309

Adm. serv. Cadastru

76

0.1.

teren

BALCON,AL.PLAIESILOR 3,BL.VI,SC.C,AP.4,S=9,15 m2

01.08.2002

1.271,65

82321

H.C.L. 279,280/2002

77

0.1.

teren

EXTIND.SP.BD.INDEP. 9,BL.Y6,CVART.11,S=24,20 m2

01.09.2002

3.364,45

82335

H.C.L. 275,276/2002

78

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXISTENTA,T. VLAD.,CV. 17,S=70 m2

01.10.2002

9.729,86

82354

H.C.L. 311,312/2002

79

0.1.

teren

T. AMPL.2 POMPE DE CARB.STATIA PECO,N.IORGA 99,S=4 m2

01.10.2002

6.254,57

82355

H.C.L. 218/2001

80

0.1.

teren

BALCOANE,AL.SUCIDAVA 9,BL.260,SC.A,AP.3,S=8,20

01.10.2002

1.139,36

82356

H.C.L. 282,283/2002

81

0.1.

teren

CONST.MONT.CENTR.TERM.T.MAIORESCU 2,S=9,70

01.11.2002

5.357,14

82369

H.C.L. 345,346/2002

82

0.1.

teren

BD.TUTORA, NR.3, SC.B, PARTER, AP.1, S = 15 m2

01.11.2002

2.084,46

82370

H.C.L. 349, 350/2002

83

0.1.

teren

EXT. CONSTR. EXIST.N.BALCESCU, NR.6, S=173,9 m2

01.11.2002

24.179,24

82371

H.C.L. 305/2002

84

0.1.

teren

EXT.SP.COM.,STR.VASILE ALECSANDRI,BL.I1,S=53,65 m2

01.11.2002

7.457,09

82372

H.C.L. 303/2002

85

0.1.

teren

BALCON BD.SOCOLA NR.12,BL.D2,SC.C,AP.3,S=10 m2

01.12.2002

1.247,81

82553

H.C.L. 348/2002

86

0.1.

teren

AL.Sucidava nr.2, BL.260, 260 A, D1-I, D1-III,Cvar. 28, par..3182; S = 18MP

01.07.2003

2.517,08

82634

H.C.L. 3,4/2003

87

0.1.

teren

PIA]A VOIEVOZILOR NR. 8, BL. X6, SC.B, PARTER S=4,32 MP

01.07.2003

1.802,00

82635

H.C.L. 8,9/2003

88

0.1.

teren

STR. PETRE TUTEA, CVARTAL 23, PARCELA 1166 S=54,00 MP

01.07.2003

7.551,24

82636

H.C.L. 10,11/2003

89

0.1.

teren

STR. V. LUPU - ESPLANADA OANCEA; S=32,34 MP

01.07.2003

4.681,39

82637

HCL. 12/2003, 200/.2003

90

0.1.

teren

STR. DACIA NR. 22; S = 27,50 MP

01.07.2003

4.633,72

82638

HCL. 65/24.03.2003

91

0.1.

teren

STR. GR. URECHE NR.1, BL. 6 MARTIE; S=10,50 MP

01.07.2003

7.144,84

82639

HCL. 66/24.03.2003

92

0.1.

teren

STR. MOARA DE FOC F.N.; S=166,80 MP

01.07.2003

42.349,42

82640

HCL. 70/24.03.2003

93

0.1.

teren

CALEA CHISINAULUI NR. 6; S=60,00 MP

01.07.2003

6.960,11

82641

HCL. 73/24.03.2003

94

0.1.

teren

STR.MR. POPESCU IRIMIA INTER. CU DS 2359; S=235,00 MP

01.07.2003

113.878,87

82642

HCL. 75/24.03.2003

95

0.1.

teren

ȘOS. PACURARI NR. 2A; S=100,00 MP

01.07.2003

13.997,69

82643

H.C.L. 107,108/2003

96

0.1.

teren

STR. PACURARI INTRE BLOCURILE 602 SI 598; S=90,00 MP

01.07.2003

13.028,76

82644

H.C.L. 124,125/2003

97

0.1.

teren

STR. ARCU NR. 11; S=62,71 MP

01.07.2003

30.619,73

82645

HCL. 127/2003, 192/2003

98

0.1.

teren

BD. T. VLADIMIRESCU INTERS. CU STR.V.LUPU; S=195,89 MP

01.07.2003

91.344,32

82646

HCL. 127/2003, 192/2003

99

0.1.

teren

STR. LAPUSNEANU NR. 4; S=108,40 MP

01.07.2003

56.395,98

82647

HCL. 131/2003, 194/2003

100

0.1.

teren

STR. BUZNEA NR. 6; S=561 MP

01.07.2003

33.146,34

82648

HCL. 184/31.03.2003

101

0.1.

teren

STR. BARBU LAUTARU NR. 50; S=30,65 MP

01.07.2003

8.097,09

82649

HCL. 184/31.03.2003

102

0.1.

teren

BD. CHIMIEI NR. 8; S=1549,00 MP

01.07.2003

386.666,00

82650

HCL. 196/07.05.2003

103

0.1.

teren

STR. A. PANU, BL. 6 MARTIE- MUNTENIA PARTER; S=31,54 MP

01.07.2003

4.669,47

82651

HCL. 357/30.06.2003

104

0.1.

teren

STR. I. NECULCE NR. 22; S=120,88 MP

01.07.2003

33.155,88

82652

HCL. 206/07.05.2003

105

0.1.

teren

STR. ZIMBRULUI F.N.; S=178,29 MP

01.07.2003

127.992,17

82653

HCL. 319/30.06.2003

106

0.1.

teren

SOS. NICOLINA NR. 69; S=155,76 MP

01.07.2003

20.755,20

82654

HCL. 317/30.06.2003

107

0.1.

teren

BD. STEFAN CEL MARE SI SFINT NR.3, BL.A1-2, PORTIC; S=18,80 MP

01.07.2003

16.587,47

82655

HCL. 317/30.06.2003

108

0.1.

teren

SOS. NICOLINA NR. 166; S=1221,65 MP

01.07.2003

170.824,27

82656

HCL. 317/30.06.2003

109

0.1.

teren

SOS. NICOLINA - IN VECINATATEA BLOCULUI 1012; S=37,00 MP

01.07.2003

5.173,60

82657

HCL. 322/30.06.2003

110

0.1.

teren

STR. PACURARI NR. 166 (VECHI); S=1230 MP

01.07.2003

558.025,79

82658

HCL. 351/30.06.2003

111

0.1.

teren

STR. C. NEGRI - INTERSECTIE CU STR. A. PANU; S=2651,90 MP

01.07.2003

2.105.256,30

82659

HCL.353 /30.06.2003

112

0.1.

teren

STR. A.PANU NR.46 PARCELELE:2(1114/5); 3(1114/5); S=303,96 MP

01.07.2003

241.303,75

82660