Hotărârea nr. 166/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiţii “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiții “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 56552/21.06.2012 privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului de investiȚii “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”;

Având în vedere Programul Phare RO 2005/017-553.04.01, Cofinanțarea Națională de la Fondul Național pentru Pre-Aderare și Memorandumul de FinanȚare Phare 2005;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova Iași” - depus spre finanțare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică și Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași pentru realizarea proiectului „Centrul Expozițional Moldova Iași”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iași la realizarea proiectului “Centrul Expozițional Moldova “ Iași - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași;

Conform Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 214/17.08.2007 s-a aprobat cofinanțarea cheltuielilor eligibile din bugetul Consiliului Județean Iași în suma de 1.725.059,62 Euro cât și acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicitătii proiectului, etc.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 335/31.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Centrul

Expozițional Moldova Iași” cât și acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicității proiectului, etc;

Având în vedere ACORDUL încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, ADR Nord Est și Beneficiarul Local (Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași) înregistrat la Consiliul Județean Iași sub

nr.: 8826/09.11.2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 386/2010 prin care s-a aprobat înfiinȚarea Consorțiului pentru administrarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 11/27.01.2011 privind nominalizarea reprezentanților Primăriei municipiului Iași în ConsorȚiul pentru administrarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI” și stabilirea limitelor de competenȚă ale ConsorȚiului în conformitate cu atribuȚiile menȚionate în Cererea de finanȚare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 323/15.09.2011 privind modificarea și completarea Acordului de Asociere nr. 11613/16.11.2004 dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași pentru realizarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 211/27.07.2011 privind modificarea și completarea Acordului de Asociere nr. 11613/16.11.2004 dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Iași pentru realizarea obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 73/27.03.2012 privind aprobarea unor cheltuieli aferente obiectivului “de investiȚii CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”, prin care a fost aprobată includerea în bugetul Consiliului JudeȚean Iași pe anul 2012 a sumei de 75.950 lei inclusiv TVA pentru cheltuieli de exploatare și întreȚinere până la data de 01.06.2012 a obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”, urmând ca 50% din suma menȚionată să fie primită de la Consiliul Local Iași;

Suma de 75.950 lei se compune din:

-    Cheltuieli pentru furnizare energie electrică - 20.000,00 lei inclusiv T.V.A.

-    Cheltuieli pentru furnizare apă menajeră -    600,00 lei inclusiv T.V.A.

-    Cheltuieli pentru asigurarea pazei obiectivului - 55.350,00 lei inclusiv T.V.A.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă includerea sumei de 37.975 lei, inclusiv TVA în bugetul local al Municipiului Iași pe anul 2012 pentru cheltuieli de întreținere și exploatare a obiectivului “CENTRUL EXPOZIȚIONAL MOLDOVA IAȘI”.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași; Direcției Tehnice și de Investiții -Primăria Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale -Primăria Municipiului Iași, Institutiei Prefectului Judetului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 166 din 26 iulie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 166 din 26 iulie 2012