Hotărârea nr. 165/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012

MUNICIPIUL IAȘI NSILIULHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței privind „ finantarea liceului Garabet Ibraileanu cu 50.000 lei din fondul de rezerva motivat de reorganizarea unitatii scolare”, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 66880/20.07.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011 - privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) , nr. 1.3.1 (Programul obiectivelor de investiții din bugetul local), nr. 1.3.2 (Lista obiectivelor de investiții - învățământ) și nr. 1.3.4 (Bugetul local actualizat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2012), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de 5.739,52 mii lei astfel: la venituri:

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

la cheltuieli:

+ 5.739,52 mii lei

- 570,90 mii lei + 570,90 mii lei


54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii (ARSACIS)

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii

67.02.55 Cultură, recreere și religie - alte transferuri (Reabilitarea și

dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia)

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii

81.02.72 Combustibili și energie - active financiare (participare la capital

social al S.C. Dalkia Termo Iași S.A.)

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (Proiect “Centru intermodal de transport - Autogara Iași”)

1.2. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol bugetare, astfel:

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii (CITADIN)

74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii (SALUBRIS) 84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii (CITADIN)

51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital 84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii (CITADIN)

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică- cheltuieli de capital

+100,00 mii lei + 1.385,00 mii lei + 169,52 mii lei + 175,00 mii lei

+ 2.000,00 mii lei + 1.400,00 mii lei

+ 10,00 mii lei

+ 500,00 mii lei


al clasificației

5


-    1.105,00 mii lei

+ 855,00 mii lei + 250,00 mii lei

-    1.000,00 mii lei + 1.000,00 mii lei

-    413,36 mii lei + 40,00 mii lei + 99,26 mii lei

+ 160,00 mii lei + 114,10 mii lei

-    910,00 mii lei

+ 910,00 mii lei


1.3. Se repartizează suma de 50,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale    - 50,00 mii lei

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii    + 50,00 mii lei

Art.2 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 privind Programul de investiții

publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, Anexei nr. 6 privind Sinteza

finanțării programelor și Anexei nr. 6.2 privind Sinteza proiectelor finanțate/propuse

la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare pe anul 2012.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și de Investiții, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 165 din 26 iulie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 165 din 26 iulie 2012