Hotărârea nr. 163/2012

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 66879/20.07.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

Având în vedere DIspozIțIILE Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere DIspozIțIILE LEgII 293/2011- Legea bugetului de stat pe anul 2012; Având în vedere DIspozIțIILE LEgII prIvInD normELE DE tEhnIcă LEgIsLatIvă nr.24/2000

cu MoDIficăRiLE șl compLETăRÎLE uLterioare;

Având în vedere DIspozIțIILE LEgII 215/2001 prIvInD aDmInIstrațIa pubLIcă LocaLă REpubLIcată,cu moDIfIcăRILE șI compLEtăRILE uLtERIoaRE ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea sumei de 1.243 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2011, dupa cum urmeaza:

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe: 119 mii lei din care:

1.    Achizitii echipamente supraveghere caserii si centre de cartier - 107 mii lei

2.    Achizitii bariera parcare DAPPP - 3 mii lei

3.    Achizitii utilaje - 9 mii lei

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 1.124 mii lei din care:

1.    Pasaj Hala Centrala - 550 mii lei;

2.    Achizitii de module de locuinte temporare de necesitate - 404 mii lei

3.    Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte - 170 mii lei

Art.2 Copie după prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnice si Investitii, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale si Directia Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 163 din 26 iulie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 163 din 26 iulie 2012