Hotărârea nr. 162/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA NICORITA NR.15 Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA NICORITA NR.15

Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.20703/07.03.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.1555/30.05.2011;

Avand in vedere cererea nr.20703/07.03.2012,prin care doamna Sebastian

Elena solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Nicorita nr.15;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.03.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic,

ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.12/PUD/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii

Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare

si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Nicorita nr.15,intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 282 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.86/2000.

Indicatori urbanistici: POT=26,6%, CUT=0.36; regim de inaltime P+1E (maxim 9 m).

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Doamnei Sebastian Elena domiciliată în Iași , Șos. Păcurari, nr. 79, bl. 476, sc. B, et. 2, ap. 12, Județul Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 162 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 162 din 26 iulie 2012