Hotărârea nr. 160/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ particular acreditate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2012-2013

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ particular acreditate din Municipiul Iași, pentru anul școlar 2012-2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Avizul conform nr. 7897/19.07.2012, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean, privind modificările apărute în denumirile unităților de învățământ particular în urma aplicării Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3283/2012, pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 6.564/2011;

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr.3283 din 17 februarie 2012, pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011;

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 6694/2011, privind privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013;

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (4), 61 și art. 101 din Legea nr. 1/2011, a educației naționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1:    Se aprobă atribuirea de noi denumiri unităților de învățământ

particular acreditate propuse să funcționeze în anul 2012 - 2013 în Municipiul Iași, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și de Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU

Nr. 160 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 LA HCL 160 din 26 iulie 2012

An Școlar 2011 - 2012

An Școlar 2012 - 2013

Nr.

Crt.

Unitatea de Învățământ particular

autorizată/acreditată

Nivel de înv.

Unitatea de Învățământ

9

particular

autorizată/acreditată

Nivel de înv.

1.

COELGIUL RICHARD WURMBRAND, IAȘI

PRI, GIM, LIC

COELGIUL RICHARD WURMBRAND, IAȘI

PRI, GIM, LIC

2.

GRĂDINIȚA LORELAY, IAȘI

PRE,

ȘCOALA PRIMARĂ LORELAY, IAȘI

PRE

3.

ȘCOALA

INTERNAȚIONALĂ

SPEcTrUM

PRE, PRI, GIM

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM

PRE, PRI, GIM

4.

GRĂDINIȚA "JUNIOR"

PRE

GRĂDINIȚA "JUNIOR" Iași

PRE

5.

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR"

PRI

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR" IAȘI

PRI

6.

GRĂDINIȚA ATELIER NR. 1

9

PRE

GRĂDINIȚA ATELIER NR.

1, IAȘI

PRE

7.

GRĂDINIȚA MAMA FILoMeNA

PRE

GRĂDINIȚA "MAMA FILOMENA", IAȘI

PRE

8.

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

LIC

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", IAȘI

LIC

9.

GRĂDINIȚA PP SURORILE PROVIDENȚEI

PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT "SURORILE PROVIDENȚEI", IAȘI

PRE

10.

CENTRUL DE STUDII EUROPEAN IAȘI

LIC, POS

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ " CENTRUL DE STUDII EUROPEAN IAȘI "

POS

11.

GRĂDINIȚA FEG

9

PRE

GRĂDINIȚA FEG, IAȘI

PRE

12.

ȘCOALA PRIMARĂ FEG IAȘI

PRI

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

PRI

13.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG

POS

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI

POS

14.

GRĂDINIȚA PARADIS

PRE

ȘCOALA PRIMARĂ "PARADIS", IAȘI

PRE, PRI

15.

ȘCOALA PARADIS

PRI

16.

GRĂDINIȚA EUROED

PRE

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

PRE, PRI

17.

ȘCOALA EUROED

PRI

18.

ȘCOALA "IOANA"

PRI

ȘCOALA PRIMARĂ "IOANA", IAȘI

PRE, PRI

19.

GRĂDINIȚA "IOANA"

PRE

20.

ȘCOALA "VARLAAM MITROPOLITUL"

PRI

ȘCOALA PRIMARĂ "VARLAAM MITROPOLITUL", IAȘI

PRE, PRI

21.

GRĂDINIȚA "BUNA VESTIRE"

PRE

22.

GRUP ȘCOLAR PREUNIVERSITAR PROF.

POS

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. P. BRÂNZEI",

POS

DR. P. BRÂNZEI

IAȘI

23.

GRUPUL ȘCOLAR

PREUNIVERSITAR "DIMITRIE CANTEMIR"

POS

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

"DIMITRIE CANTEMIR", IAȘI

POS

24.

GRĂDINIȚA "PENILLA"

5

PRE

GRĂDINIȚA "PENILLA", IAȘI

PRE

25.

GRĂDINIȚA IRIS

5

PRE

GRĂDINIȚA "IRIS", IAȘI

PRE

26.

GRĂDINIȚA "VESELĂ"

5

PRE

GRĂDINIȚA "VESELĂ", Iași

PRE

27.

GRĂDINIȚA "LONGAVIT"

5

PRE

GRĂDINIȚA "LONGAVIT", IAȘI

PRE

28.

GRĂDINIȚA DEGEȚEL

5    5

PRE

GRĂDINIȚA "DEGEȚEL", IAȘI

PRE

29.

GRĂDINIȚA "ANGEL KIDS"

PRE

GRĂDINIȚA "ANGEL KIDS", IAȘI

PRE

30.

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA ZANELOR"

PRE

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA ZÂNELOR", IAȘI

PRE

31.

GRĂDINIȚA KITTY

5

PRE

GRĂDINIȚA "KITTY", IAȘI

PRE

32.

GRADINITA "FIRST STEPS", IASI

PRE

GRĂDINIȚA "FIRST STEPS", IAȘI

PRE

33.

ȘCOALA PRIMARĂ "HANSEL UND GRETEL", IAȘI

PRE, PRI

34.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "APRENDIS", IAȘI

POS

4 / 4 la H.C.L. nr. 160 din 26 iulie 2012