Hotărârea nr. 159/2012

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr . 65508 din 18.07.2012 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere adresa ARSACIS nr.62/11.07.2012, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 63128/11.07.2012;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de ARSACIS nr.63/11.07.2012 privind necesitatea desemnarii reprezentantului Municipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 : Se desemnează, ca reprezentant al Municipiului Iasi în Adunarea Generala a Asociației Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - A.R.S.A.C.IS., domnul Gheorghe NICHITA în calitate de Primar al Municipiului Iasi.

Art.2 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, A.R.S.A.C.I.S., Directiei Programe si Servicii pentru Comunitate, Directiei Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către A.R.S.A.C.I.S.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 159 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 159 din 26 iulie 2012