Hotărârea nr. 156/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi B-dul Nicolae Iorga nr. 40 în suprafată de 56 60 mp

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului din Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, în suprafată de 56,60 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 64575 / 16.07.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 6894/23.01.2012 prin care S.C. Sorana S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în B-dul Nicolae Iorga nr. 40, în suprafată de 35,77 mp, pe care îl deține în prezent în baza contractului de concesiune nr. 60/22.07.2005;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 56387/21.06.2012 întocmit de S.C. Cont - Expert S.A. în data de 06.06.2012, în baza contractului de servicii nr.

44393/15.05.2012;

Având în vedere nominalizarile formulate în plenul ședinței a persoanelor care vor face parte din comisia de vânzare a terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, adiacent blocului T3, având suprafata de 56,60 mp, consemnată și în procesul - verbal , în următoarea componență:

Președinte: Danga Marius Sorin    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier local.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, adiacent blocului T3, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi însușit prin HCL 547/2009, având suprafața totală de 56,60 mp, compusă din:

-    suprafața de 35,77 mp, având nr. cadastral 19381, înscrisă în Cartea funciară nr. 75804 a Municipiului Iași;

-    suprafața de 20,83 mp, având nr. cadastral 19382, înscrisă în Cartea funciară nr. 75805 a Municipiului Iași.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Cont - Expert S.A., pentru terenul situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, adiacent blocului T3, având suprafata de 56,60 mp, care stabileste prețul de 143 euro/mp, respectiv de 8.090 euro pentru întreaga suprafață de 56,60 mp, echivalentul a 36.120 lei.

Art.3 Se constituie comisia de vânzare a terenului situat în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, adiacent blocului T3, având suprafata de 56,60 mp, în următoarea componență:

Președinte: Danga Marius Sorin    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier local.

Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art.2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art.5 În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6 Contractul de concesiune nr. 60/22.07.2005 încetează la data vânzării dacă terenul este cumpărat de proprietarul constructiei. În cazul în care se organizează licitatie publica, noul proprietar al terenului are obligatia de a prelua contractul de concesiune în aceleași condiții.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare

Art.9 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

2 / 3 la H.C.L. nr. 156 din 26 iulie 2012

Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art.3 al prezentei hotărâri; S.C. Sorana S.R.L. cu sediul în Iași, B-dul Nicolae Iorga nr. 40, bl. T3, parter și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finante Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 156 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

21

Împotrivă

3

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 156 din 26 iulie 2012