Hotărârea nr. 155/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 150 mp situată în Iaşi Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12 aflată în domeniul public al Municipiului Iaşi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 150 mp situată în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în domeniul public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 65029/17.07.2012 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 110312/23.12.2011, prin care dl. Berariu Cristian -Dumitru solicită concesionarea terenului în suprafață de 150 mp situat în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 10-12;

Având în vedere Adresa nr. 6086/26.01.2012 emisă de către Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3432/11.10.2011.

Având în vedere Procesul verbal nr. 15925/22.02.2012 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 461/2009 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de evaluare al terenului nr. 110995/28.12.2011, întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu;

Având în vedere Procesul verbal nr. 23636/15.03.2012 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 465/2005, modificat prin HCL 266/2009 și HCL 435/2009;

Având în vedere Inventarul domeniului public al Municipiului Iași atestat prin

HCL nr. 72/2011, anexa 1.3;

Având în vedere Prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobată cu modificări prin Legea

22/2007;

Având în vedere Prevederile HG 168/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a OUG 54/2006;

Având în vedere nominalizarile formulate în plenul consiliului local

consemnate și în procesul - verbal al sedintei a persoanelor care vor face parte din comisia de licitație în următoarea componență:

Președinte: Danga Marius Sorin    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier local.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se însușește Studiul de oportunitate privind concesionarea unui teren în suprafață de 150 mp, proprietate publică a Municipiului Iași, situat în Iasi, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: Se aprobă concesionarea prin licitație publică, pentru amenajare parcare, a suprafeței de teren de 150 mp situată în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în domeniul public al Municipiului Iași, identificată în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, în suprafață de 150 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 181 euro, respectiv 27.200 euro pentru toată suprafața de 150 mp.

Art.4 :Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 1100 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății.

Art.5: Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art.6 : Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea terenului în suprafață de 150 mp, situat în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență:

Președinte: Danga Marius Sorin    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu    - consilier local;

Anghel Ficu    - consilier local;

Leonte Constantin    - consilier local;

Bulgariu Cătălin    - consilier local.

Art.8 : Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.9 : Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10: Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară a Municipiului Iași, conform art. 71 din O.U.G. 54/2006.

Art.11 : Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; Dl Berariu Cristian Dumitru, Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 10 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Sorin Avram IACOBAN    SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU

Nr. 155 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

CONSILIUL LOCAL IAȘI

ANEXA 1

la HCL nr. 155 din 26 iulie 2012

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 150 mp situată în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, aflată în domeniul public al Municipiului Iași

1.    OBIECTUL CONCESIUNII

Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, fiind prezentat în planșa anexată.

Conform adresei nr. 6086/26.01.2012 a Serviciului Juridic terenul respectiv nu este revendicat în baza Legii 10/2001 și nici în baza Legilor fondului funciar.

2.    MOTIVATIA CONCESIUNII

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr. 110312/23.12.2011, dl. Berariu Cristian Dumitru, proprietar al imobilul situat în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 10, solicită concesionarea terenului în suprafață de 150 mp situat în Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, în vederea realizării unei parcări auto.

În ședința din data de 22.02.2012, Comisia de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor, a aprobat solicitarea de concesionare înaintată de dl Berariu Cristian Dumitru, metoda impusă fiind de concesionare prin licitație, această decizie fiind consemnată în procesul verbal nr. 15925.

Aspecte Juridice

Din punct de vedere juridic concesiunea terenului ca și abordare reprezintă modalitatea cea mai des folosită. Componenta legislativă este constituită din:

-    prevederile art. 36, alin.5, lit. a și ale art. 123 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, conform cărora consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

-    prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,    aprobată și

modificată prin Legea nr. 22/2007, HG 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006. Procedura de atribuire este licitatia publică. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Conform art. 26 al OUG 54/2006, în situatia în care, după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, se va aplica procedura de negociere directă.

Aspecte economice și financiare

Prin realizarea concesionării terenului respectiv, Consiliul Local al Municipiului Iași, ar obține o redevență anuală de minim 1100 euro/an, stabilită conform procesului verbal nr. 23636/15.03.2012 de către comisia constituită prin HCL 465/2005, modificată prin HCL 266/2009 și 435/2009.

Astfel s-ar realiza administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Iași, prin atragerea de venituri la bugetul local.

Aspecte urbanistice

Deoarece suprafața respectivă este situată într-o zonă aglomerată a municipiului, iar în prezent este neutilizată, realizarea unei parcări ar veni în rezolvarea problemei ce o reprezintă lipsa locurilor de parcare la nivel de municipiu.

Conform prevederilor din certificatul de urbanism nr. 3432/11.10.2011, împrejmuirea parcării va fi transparentă și eventual dublată cu gard viu.

3.    DURATA CONCESIUNII

Terenul situat în intravilanul municipiului Iași, Trecătoarea Trei Ierarhi nr. 12, în suprafață de 150 mp, urmează a fi concesionat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

4.    ELEMENTE DE PREȚ

Conform Raportului de evaluare nr. 110995/28.12.2011 întocmit de P.F.A. Chiteală Adrian Ovidiu valoarea unitară a terenului este de 181 Euro, respectiv 27.200 euro sau 116.600 RON pentru suprafata totala de 150 mp.

În vederea administrării eficiente a domeniului public și privat al municipiului Iași, Comisia de negociere a redevențelor datorată în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații a stabilit ca valoarea redevenței de pornire la licitație să fie 1100 euro/an.

Suma adjudecată va constitui redevența anuală timp de 10 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plății.

Întârzierile la plata redevenței vor atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite conform legislației în vigoare.

5.    MODALITATEA DE CONCESIONARE

Procedura de concesionare propusă este prin licitație publică deschisă la care orice persoană fizică sau juridică de drept privat poate fi prezentă.

5 / 5 la H.C.L. nr. 155 din 26 iulie 2012