Hotărârea nr. 154/2012

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1.2. a H.C.L. 72/2011 de însuşire a inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1.2. a H.C.L. 72/2011 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 62748 din 10.07.2012, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Anexa 1.2. a H.C.L. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului întocmit de S.C. Grup Cinci S.R.L.;

Având în vedere Legea nr. 7/1996, republicată a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere necesitatea corelării datelor cuprinse în documentația tehnică cadastrală cu datele aflate în evidența tehnico-operativă;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 1.2. a H.C.L. 72/2011, în sensul că “elementele de identificare ale imobilului situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, zona Cub, proprietatea Municipiului Iași, vor fi cele cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 154 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 154 din 26 iulie 2012