Hotărârea nr. 153/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul „Naţional” Iaşi a 280 mp (23 00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz.

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Colegiul „Național” Iași, a 280 mp (23,00 mc) piatră cubică (pavele) scoasă din uz.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 65.412 din 17.07.2012, intocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea fără plată către Colegiul „Național” Iași, a 280 metri pătrați (23,00 metri cubi) piatră cubică (pavele) scoasă din uz.

Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai: Primăriei Municipiului Iași; Regiei Autonome de Transport Public Iași și Colegiul „Național” Iași.

Transportul de la depozit (Depou Dacia) la Colegiul „Național” Iași, cade în sarcina colegiului prin antreprenor.

Art.2 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia

Autonomă de Transport Public Iași și Colegiul „Național” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Regia Autonomă de Transport Public Iași și Colegiul „Național” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 153 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 153 din 26 iulie 2012