Hotărârea nr. 152/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. I.C. Brătianu nr. 22 utilizat de către Fundaţia Culturală Cronica Iaşi pe baza unui contract de comodat

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului din Iași, str. I.C. Brătianu nr. 22, utilizat de către Fundația Culturală Cronica Iași pe baza unui contract de comodat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.48309/28.05.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 45094/18.05.2012 formulată de Fundația Culturală Cronica Iași ;

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 187/14.06.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 142/22.05.2006, precum și contractul de comodat nr. 57993/05.07.2011 încheiat între Municipiul Iași și Fundația Culturală Cronica Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și adoptat în plenul ședinței consemnat și în procesul - verbal al ședinței, în sensul că art. 1 din prezenta hotărâre va avea urmatorul continut " Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Iași, str. I.C.Brătianu nr.22, județul Iași, utilizat de către Fundația Culturală Cronica Iași pe

baza unui contract de comodat, pentru un nou termen de 3 ani ";

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 : Se aprobă prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Iași, str. I.C.Brătianu nr. 22, județul Iași, utilizat de către Fundația Culturală Cronica Iași pe baza unui contract de comodat , pentru un nou termen de 3 ani.

Art.2 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Fundației Culturale Cronica Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 152 din 26 iulie 2012

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 152 din 26 iulie 2012