Hotărârea nr. 151/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 iulie 2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 58636/28.06.2012 elaborat de Directia Tehnica si de Investitii;

Avand in vedere prevederile Contractului de delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi nr.

23092/29.03.2005;

Masurile dispuse de catre ANRSC prin nota de control inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 21921/12.03.2012;

Avand in vedere Ordinul nr.86/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

Avand in vedere Ordinul nr.87/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, pentru aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 : Se aproba Regulamentul serviciului de iluminat public și Caietul de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi, prevazute in Anexa nr.

1 si Anexa nr. 2 parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aproba incheierea actelor adiționale de modificare si completare a Contractului de delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Iasi nr.23092/29.03.2005 cu S.C. Luxten Lighting Co S.A. (Sector 1) si S.C. Flash Lighting Services S.A. (Sector 2), prevazute in Anexa 3 si Anexa 4 parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.3 : Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actele aditionale mentionate la Art. 2.

Art.4 : La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciului de iluminat public in Municipiul Iasi, aprobat prin H.C.L. nr.495/2004, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5 : Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, SC Flash Lighting Services SA, SC Luxten Lighting Co SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si Investitii, SC Flash Lighting Services SA, SC Luxten Lighting Co SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 151 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 151 din 26 iulie 2012