Hotărârea nr. 150/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de concesiune prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi nr. 90979/05.12.2007

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de concesiune prin încredintare directă

a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași nr.

90979/05.12.2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia de Protectia Mediului, Turism, Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 51289/06.06.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiiții;

Având în vedere Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în    vedere Ordinul nr.110    din    9    iulie    2007 privind    aprobarea

Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Având în    vedere Ordinul nr.112    din    9    iulie    2007 privind    aprobarea

Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere H.C.L.239/2002 privind înființarea S.C.Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, Privind delegarea gestiunii serviciului de

salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că S.C. Salubris S.A. are ca unic acționar Municipiul

Iași .

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Contractul de concesiune prin încredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, nr. 90979/05.12.2007, se prelungește cu o perioada de înca 5 ani, reprezentând jumătate din durata inițială.

Art.2 Durata totală a Contractului de concesiune prin incredințare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași se stabilește la 15 ani incluzând și durata inițială.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze cu S.C. Salubris S.A. actul aditional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Iasi.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si de Investitii- Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Mediu, S.C. Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si de Investitii- Serviciul Unitate Implementare Proiecte de Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 150 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 150 din 26 iulie 2012