Hotărârea nr. 15/2012

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 271/18.11.1999

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Iași nr. 271/18.11.1999

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.6481/20.01.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 271/18.11.1999 privind schimbarea de destinație și atribuirea în folosință gratuită, pe termen limitat de 15 ani, Serviciului Român de Informații-Secția Județeană de Informații Iași, a imobilului din Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 5;

Având în vedere Dispoziția nr. 920/03.05.2011 și Dispoziția nr. 1020/01.06.2011 emise de Primarul Municipiului Iași în baza Legii nr.10/2001 pentru restituirea în natură a imobilului situat în municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr.5, compus din construcție, teren construit și neconstruit, către domnul Theitler Carol ;

Având în vedere adresa nr. 3979538/19.12.2011 înaintată de Serviciul Român de Informații-Unitatea Militară 0807 Iași și Procesul-Verbal nr. 111045/28.12.2011 de predare-preluare a imobilului situat în str, Vasile Alecsandri nr. 5 încheiat între Serviciul Român de Informații-Unitatea Militară 0807 Iași și Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile art.48 din Legea nr. 10/2001, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se constată încetarea de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Iași nr. 271/18.11.1999 și fără nicio despăgubire sau alte obligații din partea Consiliului Local al Municipiului Iași/Primarul Municipiului Iași/Municipiul Iași față de Serviciul Român de Informații-Unitatea Militară 0807 Iași, instituție care a avut folosința imobilului din Iași, str. Vasile Alecsandri nr.5 până la data de 28.12.2011.

Art.2-Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Serviciul Contabilitate vor efectua operațiunile specifice de scoatere din inventarul mijloacelor fixe înregistrate în proprietatea privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a imobilului situat în Iași, str. Vasile Alecsandri nr.5, dreptul de proprietate asupra acestuia, înscris în cartea funciară sub nr.138292 UAT Iași, fiind întabulat în favoarea numitului Theitler Carol conform Încheierii nr. 99070/24.10.2011 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași,

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Instituției Prefectului Județului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Serviciului Român de Informații-Unitatea Militară 0807 Iași .

Art.4- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZ Ă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 15 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 15 din 31 ianuarie 2012