Hotărârea nr. 149/2012

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2011

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 48020/28.05.2012 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile din cadrul Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere cererea nr. 47728/25.05.2012 a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Galata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011;

Avand in vedere H.G. nr. 1770/2006 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea unor cheltuielicurente și de capital ale autorităților administrației publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă repartizarea sumei de 197.000 lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2011, dupa cum urmeaza:

1 / 2 la H.C.L. nr. 149 din 26 iulie 2012

Cap. 65.02.55 Cultură, Recreere și Religie: 197.000 lei cu destinația Parohia

„Adormirea Maicii Domnului“, conform H.G. nr. 1770/2006.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iasi, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene-Biroul Programe de Finantare a Societatii Civile, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Iasi-cartier Galata și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, respectiv Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile din cadrul Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Sorin Avram Iacoban    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 149 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

5

24

Pentru

21

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

3

2 / 2 la H.C.L. nr. 149 din 26 iulie 2012