Hotărârea nr. 148/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Municipiul Iaşi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași

CoNsiLiuL LocaL aL MuNicipiuLui Iași, întrunit in seDinTa orDiNara in DaTa De

26.07.2012;

AvanD in veDere iniTiaTiva PrimaruLui MunicipiuLui Iasi prin expunerea De moTive;

AvanD in veDere avizuL favorabiL inTocmiT De caTre Comisia Economico-Financiara a ConsiLiuLui LocaL aL MunicipiuLui Iasi;

AvanD in veDere avizuL favorabiL inTocmiT De caTre Comisia JuriDica si De DiscipLina a ConsiLiuLui LocaL aL MunicipiuLui Iasi;

AvanD in veDere referaTuL De speciaLiTaTe nr. 43963/15.05.2012 înTocmiT De BIrouL Programe De FiNANțarE a SoclETățII CIvILe,

AvanD In veDere soLIclTăriLE uNiTățiLor De cuLT DIn MuNlcipiuL Iași cenTraLIzaTe în ANExA I, cE fAcE pArTE iNTEgrANTA DiN prEzENTA hoTArArE,

AvAND iN vEDErE DispoziTiiLE O.G. Nr. 82/2001 priviND sTAbiLirEA uNor formE DE sprijiN fiNANciAr pENTru uNiTățiLE DE cuLT ApArțiNâND cuLTELor rELigioAsE rEcuNoscuTE DE RomâNiA,

AvAND iN vEDErE H.G. Nr. 1470/12.12.2002 priviND AprobArEA NormELor METoDoLogicE pENTru ApLicArEA O.G. Nr. 82/2001, moDificATă și compLETATă priN H.G. Nr. 1265/08.12.2010,

AvâND îN vEDErE DispozițiiLE LEgii priviND NormELE DE TEhNică LEgisLATivă Nr. 24/2000 cu moDificăriLE și compLETăriLE uLTErioArE;

AvâND îN vEDErE DispozițiiLE LEgii Nr. 215/2001 priviND ADmiNisTrAțiA pubLică LocALă rEpubLicATă,cu moDificăriLE și compLETăriLE uLTErioArE;

AvAND iN vEDErE prEvEDEriLE ArT. 36 și ArT. 115 ALiN.1, LiT.b DiN LEgEA Nr.215/2001, rEpubLicATă, priviND ADmiNisTrAțiA pubLică LocALă cu moDificăriLE și compLETăriLE uLTErioArE;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se MoDiFică și se coMpLETEază Anexa 1 La H.C.L. nr. 82/29.02.2012 în sENsuL iNTroDucErii A Noi uNiTăți DE cuLT cArE bENEficiAză DE sprijiN fiNANciAr DE LA

CApiToLuL Bugetar 67.06.00.59.12 - CuLTuRă, Recreere și ReLiGie - arT. Bugetar Servicii religioase, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 CeLeLaLTe prevederi aLe HoTararH Consiliului LocaL nr. 82/29.02.2012 RAmAn neschimBATe.

Art.3 Copie după prezenta HoTărÂre va Fi coMunicATă: PrimAruLui MunicipiuLui Iași, DiRecției Economice și FinANțe PuBLice LocaLe, DiREcTiei DezvoLTare si ProiecTe EuRopene, BiRouLui PRogRAMe de FinAnTARe A SocieTATii CiviLe, MiTRopoLiei MoLdovei si BucovinEi și InsTiTuțiEi PREFEcTuLui JudEțuLui IAși.

Art.4 (1) Punerea în ApLicARE a pRevedeRiLoR pRezenTei HoTărÂri va Fi AsiGURATă de căTRE BiRouL PRogRAME dE FinAnTARE A SociETATii CiviLE .

(2) AducEREA LA cunoșTințA puBLică A pREzEnTEi HoTăRARi vA Fi AsiGuRATă dE CEnTRuL dE InFoRMAții pEnTRu CETățEni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 148 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

5

24

Pentru

21

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

3

2 / 2 la H.C.L. nr. 148 din 26 iulie 2012