Hotărârea nr. 147/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europe”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europe”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 43526/15.05.2011 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba valoarea indicatorilor tehnico - economici, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru Studiul de fezabilitate pentru proiectul „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europe”.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si de Investitii, Directiei de Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Dezvoltare si Proiecte Europene.

1/4 la H.C.L. nr. 147 din 26 iulie 2012

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 147 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

5

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

Anexa la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru proiectul „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europe”

Valoarea totală a investitiei inclusiv TVA (mii lei)

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

T.V.A.)

TVA

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

TOTAL GENERAL

9.837,002

2.273,558

2.340,735

12.177,738

2.814,556

din care C+M:

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T.V.A.)

TVA

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

Mii lei

Mii euro

mii lei

Mii lei

Mii euro

din care C+M

7.630,881

1.763,672

1.831,411

9.462,292

2.186,954

Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului, cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități de proiect este de 24 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de investiție este de 20 luni.

5

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției (cladire nou creata cu functiunea de arhiva) stabiliti prin studiul de fezabilitate aferent proiectului „RETINA- Revitalization of traditional industrial areas in south-east Europesunt:

SUBSOL

Arie Construita = 400,00 mp; Arie Utila=311,35 mp

Adapost ALA........................................................................................S=    36,50    mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 4,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 2,65 mp

Hol .........................................................................................................S=    19,40    mp

Depozit...................................................................................................S=    85,00    mp

Camera comanda curenti slabi..............................................................S=    16,45    mp

Camera comanda curenti tari.................................................................S=    16,45    mp

Camera centrala termica........................................................................S=    32,10    mp

Camera centrala ventilatie.....................................................................S=    32,10    mp

Camera centrala filtrare.........................................................................S=    32,10    mp

Scara.......................................................................................................S=    19,05    mp

Scara.......................................................................................................S=    15,30    mp

PARTER

Arie Construita = 400,0 mp; Arie Utila=340,40 mp

Scara.......................................................................................................S= 19,05 mp

Scara.......................................................................................................S= 15,30 mp

Hol asteptare, acces public, primire documente....................................S= 36,80 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 4,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 2,65 mp

Depozit arhiva........................................................................................S= 262,35 mp

ETAJ 1

Arie Construita = 400,0 mp; Arie Utila=342,90 mp

Scara.......................................................................................................S= 19,05 mp

Scara.......................................................................................................S=    15,30 mp

Hol..........................................................................................................S=    17,60 mp

Birou restaurare documente...................................................................S=    21,70 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 4,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 2,65 mp

Depozit arhiva........................................................................................S=    262,35 mp

ETAJ 2

Arie Construita = 400,0 mp; Arie Utila=342,90 mp

Scara.......................................................................................................S=    19,05 mp

Scara.......................................................................................................S=    15,30 mp

Hol..........................................................................................................S=    17,60 mp

Birou studiere multiplicare documente.................................................S= 21,70 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 4,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S= 2,65 mp

Depozit arhiva........................................................................................S= 262,35 mp

ETAJ 3

Arie Construita = 400,0 mp; Arie Utila=341,70 mp

Scara.......................................................................................................S=    19,05 mp

Scara.......................................................................................................S=    15,30 mp

Hol..........................................................................................................S=    17,60 mp

Birou administrativ.................................................................................S=    10,30 mp

Birou administrativ.................................................................................S=    10,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S=    4,25 mp

Grup sanitar ........................................................................................S=    2,65 mp

Depozit arhiva........................................................................................S=    262,35 mp

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii sunt 14,5 m x 28,0 m.

4/4 la H.C.L. nr. 147 din 26 iulie 2012