Hotărârea nr. 146/2012

HOTĂRÂRE Privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - „Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” - Iasi conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11 înaintat de firma de consultantă SC EPTISA Romania SRL

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind necesitatea aprobării lucrărilor suplimentare aferente contractului de

lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” - Iasi, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, înaintat de firma de consultantă

SC EPTISA Romania SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 56550/21.06.2012 privind aprobarea lucrărilor suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” - Iasi, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, înaintat de firma de consultantă SC EPTISA Romania SRL;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea proiectului ,,Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia" - Iași depus spre finanțare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică și Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași";

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 536/27.12.2007 prin care s-a aprobat cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 500.000 Euro cât și acoperirea costurilor neeligibile destinate Unității de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicității proiectului, din bugetul

Consiliului Local al Municipiului Iași și a Consiliului Județean Iași, pentru Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași";

Avand in vedere Acordul Tripartit, semnat la data de 20.02.2008, dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinței (MDLPL), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) și Beneficiarul Local (Consiliul Județean Iași și Consiliul Local al Municipiului Iași) privind stabilirea drepturilor si obligațiilor Părților în legătură cu licitarea, contractarea, finanțarea, monitorizarea tehnică și financiară și evaluarea proiectului “Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iași”, inclusiv drepturile si obligațiile Părților pe durata exploatării infrastructurii acordate. Conform Acordului încheiat, art. 6(2) mentioneaza: Ministerul va obține aprobarea oficială a Beneficiarului Local inainte de a-i da Inginerului orice aprobare scrisă pentru: a. eliberarea autorizatiilor pentru orice modificare a continutului/ scopului Lucrărilor, care pot conduce la cresterea Pretului de Contract;

Avand in vedere adresa nr. 3365/27.04.2012 (45180/18.05.2012), prin care Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilă, Serviciul pentru Proiecte si Parteneriate din cadrul Consiliului Judetean Iasi, ne transmite spre aprobare Certificatul Interimar nr. 11 - reprezentând valoarea suplimentară ce trebuie acoperită de Beneficiarul Local, în conformitate cu determinarea Inginerului (scrisoarea Eptisa nr. 4360/19.03.2012), pentru Contractul de lucrări RO 2006 - 147.04.01.01.01.03.02. Valoarea totală a IPC 11 este de 100.467,39 lei, iar Consiliul Local al Municipiului Iasi are obligatia conform acordului de asociere să vireze către Consiliul Judetean Iasi 50% din suma mentionată, adică 50.233,68 lei;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 138/23.05. 2009, prin care a fost aprobată contributia Consiliului Judetean Iasi pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 -„Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia”, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, înaintat de firma de consultantă SC EPTISA România SRL.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lucrările suplimentare aferente contractului de lucrări RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” - Iasi, conform Certificatului Interimar de Plată la terminarea lucrărilor nr. 11, înaintat de firma de consultantă S.C. EPTISA Romania S.R.L.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si de Investitii, Consiliului Judetean Iasi, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si de Investitii si serviciile de specialitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 146 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 146 din 26 iulie 2012