Hotărârea nr. 144/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării si completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării si completării Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 65492/18.07.2012, elaborată de către Directia de Dezvoltare si Proiecte Europene, Serviciul Management Proiecte, privind modificarea HCL 54/11.02.2011;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 privind modificarea si completarea Hotararea Consiliului Local nr. 211/2010, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 - Amendament la Proiectul de Hotărâre privind modificarea si completarea Hotararea Consiliului Local nr. 211/2010, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2010 privind aprobarea contractării unei finantări rambursabile interne/externe, prin emisiune de obligatii municipale prefinantată prin credit bancar, în valoare de maxim 50 milioane euro, în scopul asigurării finantării unor obiective de interes local;

Avand in vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inlocuirea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 54/11.02.2011 cu Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 54/2011 raman neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare și Proiecte Europene si Direcția Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 144 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 144 din 26 iulie 2012