Hotărârea nr. 143/2012

HOTĂRÂRE Privind aprobarea participarii Municipalitatii iesene la proiectul european „Re-block-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative” finantat prin Programul de Cooperare URBACT II

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

Privind aprobarea participarii Municipalitatii iesene la proiectul european „Re-block-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative”, finantat prin

Programul de Cooperare URBACT II

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit in sedinta ordinara in data de

26.07.2012;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 65023/17.07.2012 întocmita de Serviciul de Relatii cu Structurile OI si AM;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 314/2005 privind participarea municipalitatii iesene la programe si schimburi de experienta internationale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 și art. 115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iași, în calitate de partener în cadrul proiectului european „RE-Block - Model eficient și multiplicabil de sisteme inovative”, cod proiect 4886, finanțat în cadrul Programului de Cooperare URBACT II, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art.2 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului Iasi în valoare de 7.750 Euro si cofinantarea acestuia de 1.550 Euro

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare și Proiecte Europene, prin serviciile de specialitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 143 din 26 iulie 2012

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

z\

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 143 din 26 iulie 2012