Hotărârea nr. 142/2012

HOTĂRÂRE (A) privind aprobarea Raportului de evaluare al procedurii de negociere directă pentru delegarea serviciului public de alimentare cu energie termică (producţie transport distribuţie şi furnizare) din Municipiul Iaşi aprobarea participării Municipiului Iaşi la capitalul social al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Iaşi aprobarea actului constitutiv al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi aprobarea contractului de comodat intre Municipiul Iaşi si viitoarea societate SC Dalkia Termo Iaşi SA şi desemnarea reprezentanţilor Municipiului Iaşi în cadrul organelor statutare ale operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iaşi

MUNICIPIU NSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare al procedurii de negociere directă pentru

delegarea serviciului public de alimentare cu energie termică (producție, transport, distribuție și furnizare) din Municipiul Iași, aprobarea participării Municipiului Iași la capitalul social al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iași, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Iași, aprobarea actului constitutiv al operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iași,

aprobarea contractului de comodat intre Municipiul Iași si viitoarea societate SC Dalkia Termo Iași SA și desemnarea reprezentanților Municipiului Iași în cadrul organelor statutare ale operatorului serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 5 iulie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei privind nominalizarea domnului Zlate Leonard Ionut în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. DALKIA TERMO IASI S.A precum si a domnului Coman Iuliu Cosmin în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al S.C. DALKIA TERMO IASI S.A., propuneri consemnate si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 8 alin. (2) lit. e), art. 24 alin. (1) lit. b) și art. 30 alin. (3);

Având în vedere Dispozițiile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, în special ale art. 10 alin. (4);

Având în vedere Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, în special ale art. 38;

Având în vedere Dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. 274/11.08.2011 prin care Consiliul Local Iași a aprobat preluarea în gestiune directă și darea în administrare a serviciului de termoficare către o structură proprie, respectiv Serviciul Energetic și de Utilitati Publice din cadrul Direcției Tehnice și Investiții a Primăriei Municipiului Iași, precum și încheierea în regim de urgență a unor contracte de prestări servicii necesare pentru îndeplinirea obiectivului propus;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. nr.275/11.08.2011 prin care Consiliul Local Iași a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică (producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat) în Municipiul Iași prin procedurile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. nr.320/15.09.2011 prin care se modifică și completează H.C.L. nr.275/11.08.2011 după cum urmează: delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în sistem centralizat în Municipiul Iași se face prin licitație publică deschisă, prin concesionare pentru o perioada de 20 de ani;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. nr.326/20.09.2011 prin care se aprobă documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice din Municipiul Iași;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. nr.382/02.11.2011 prin care se modifică și se completează documentația de atribuire aprobată prin H.C.L. nr.326/20.09.2011;

Având în vedere Dispozițiile H.C.L. 547/2009, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 58393/27.06.2012 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în special ale art. 17, art. 36 alin. (3) lit. c) și alin. (5) lit. a) și art. 37;

In temeiul dispozițiilor art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare al procedurii de negociere directă

pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică (producere,

transport, distribuție și furnizare) din Municipiul Iași, înregistrat cu nr.48784/29.05.2012.

Art.2. Se aprobă participarea Municipiului Iași cu un procent de 10% din capitalul social al viitorului operator al serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iași, S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A., în condițiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Iași și actul constitutiv al S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași, împreună cu toate anexele sale, ce fac parte integrantă din acesta, în forma prezentată în Anexa I, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă încheierea actului constitutiv al societății comerciale DALKIA TERMO IASI S.A. în forma prezentată in Anexa 6 din cadrul Anexei I.

Art.5. Se aproba ca sediul social al S.C. DALKIA TERMO IASI S.A. sa fie in spațiul situat in Șos. Naționala nr.43, etaj I, camera 19.

Art.6. Se aproba încheierea contractului de comodat intre Municipiul Iași si S.C. DALKIA TERMO IASI S.A., societate în curs de constituire, având ca obiect spațiul situat in Șos. Naționala nr.43, etaj I, camera 19 in forma prezentata in Anexa II, parte integranta din prezenta hotărâre. Spațiul este atribuit cu destinația de sediu, pentru o perioada de maxim 1 (un) an de la data încheierii contractului de comodat.

Art.7. Se aprobă numirea domnului Zlate Leonard Ionut în calitate de reprezentant al Municipiului Iași în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. DALKIA TERMO IASI S.A..

Art.8. Se aprobă numirea domnului Coman Iuliu Cosmin în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al S.C. DALKIA TERMO IASI S.A.

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe NICHITA, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași, actul constitutiv al S.C. DALKIA TERMO IASI S.A., contractul de comodat și orice alte acte necesare în legătură cu acestea, inclusiv în cadrul procesului de înmatriculare a S.C. DALKIA TERMO IAȘI S.A.

Art.10. (1) Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, S.C. Dalkia Romania SA.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotă râri va fi asigurată de

Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si S.C. Dalkia Romania SA.

(3) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali in funcție

26

Prezenți

23

Pentru

20

Împotrivă

3

Abțineri

0

Nr. 142 din 5 iulie 2012

4/4 la H.C.L. nr. 142 din 5 iulie 2012