Hotărârea nr. 14/2012

HOTĂRÂRE pentru proiectul de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor

MUNICIPIUL IAȘI

ONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru proiectul de hotărâre privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 6119/20.01.2012, întocmită de

D.A.P.P.P.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6K2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesele verbale 108823/20.12.2011 și 6054/20.01.2012, încheiate în ședințele Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se atribuie domnului Curcă Mihai și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 5, scara A, apartamentul 12, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.2: Se atribuie domnului Culicovschi Cristian și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Rediu Tătar 6A, blocul 482E, scara B, etajul 7, apartamentul 32, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 19,7 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 14 metri pătrați;

Art.3: Se atribuie doamnei Neagoe Alina și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara C, etajul 8, apartamentul 35, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.4: Se atribuie doamnei Negru Adriana și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Nicolina 111, blocul 1004, tronsonul 4, parter, apartamentul 4, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 22,40 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 18,90 metri pătrați;

Art.5: Se atribuie domnului Gîrbea Mihai și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 71, blocul 4, scara A, parter, apartamentul 2, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.6: Se atribuie doamnei Toma Luminița Gabriela și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara D, etajul 2, apartamentul 11, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.7: Se atribuie doamnei Voinea Simona Mariana și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 1, scara A, etajul 3, apartamentul 16, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.8: Se atribuie doamnei Fotea Anca și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, blocul 250, scara D, etajul 1, apartamentul 6, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.9: Se atribuie doamnei Lupu Lăcrămioara și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Nicolina 111, blocul 1004, tronsonul 4, parter, apartamentul 2, compusă din: număr camere 2 în suprafață de 34,20 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 27,2 metri pătrați;

Art.10: Se atribuie domnului Șchiopu Costel Gabriel locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 5, scara A, parter, apartament 2, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.11: Se atribuie doamnei Sandu Ani Elen și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 73, blocul 4, scara B, parter, apartamentul 2, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.12: Se atribuie domnului Nistor Dorin Leonard și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, blocul 5, scara A, etajul 3, apartamentul 14, compusă din: număr camere 1 în

suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.13: La repartizarea locuinței, beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în Municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere și membrii de familie majori.

Art.14: Se revocă atribuirile de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local 387/24.11.2011, beneficiari: familia Chetraru Mihai Dragoș și Anca Elena, familia Nimerincu Marian Viorel și Simona Elena și familia Tudor Sergiu Mihai și Cătălina Ramona;

Art.15: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municpiului Iași,Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.16: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 14 din 31 ianuarie 2012

3/3 la H.C.L. nr. 14 din 31 ianuarie 2012