Hotărârea nr. 139/2012

HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarilor

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarilor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 18

iunie 2012;

Având în vedere rezultatele votului secret consemnate in procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local;

Având în vedere Procesul - verbal nr. 54743 încheiat la data de 18.06.2012 în cadrul ședinței de constituire a consiliului local în scopul numărării voturilor exercitate pentru alegerea în funcția de viceprimari ai Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile art. 57 alin (3) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11 - 14 din Ordonanța nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se aleg în funcția de VICEPRIMARI AI MUNICIPIULUI IASI:

1.    Domnul MIHAI CHIRICA

2.    Domnul MARIUS SORIN DANGĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Avram IACOBAN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONAȘCU


Nr. 139 din 18 iunie 2012

1 / 1 la H.C.L. nr. 139 din 18 iunie 2012