Hotărârea nr. 138/2012

HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 18

iunie 2012;

Având în vedere rezultatul votului deschis al majoritatii consilierilor in functie, consemnat în procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local ;

Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală ,republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) - (3) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se alege Domnul SORIN AVRAM IACOBAN Președinte de ședință pe o durată de 3 luni.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, Constantin LEONTE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana IONA ȘCU


Asistent, Anca PREDA

Asistent,

Marius Sorin DANGĂ

Nr. 138 din 18 iunie 2012

1 / 1 la H.C.L. nr. 138 din 18 iunie 2012