Hotărârea nr. 137/2012

HOTĂRÂRE privind constatarea consiliului local ca legal constituit

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind constatarea consiliului local ca legal constituit

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința de constituire din data de 18

iunie 2012;

Având în vedere rezultatul votului deschis al consilierilor declarați aleși, consemnat în procesul verbal al ședinței de constituire a consiliului local;

Având în vedere depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validați, fapt consemnat in procesul verbal al ședinței consiliului local;

Având în vedere dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile art. 6 și 7 din Ordonanței 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin ( 6 ) din Ordonanței 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se constată ca legal constituit CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin LEONTE    SECRETAR

Denisa Liliana IONA ȘCU

Asistent,

Anca PREDA

Asistent,

Marius Sorin DANGĂ

Nr. 137 din 18 iunie 2012

1 / 1 la H.C.L. nr. 137 din 18 iunie 2012