Hotărârea nr. 134/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea sub formă de împrumut a 64 dale către Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind atribuirea sub formă de împrumut a 64 dale, către Administrația Națională "Apele Române " - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 46139/22.05.2012 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii, Biroul de Reglementare Transporturi Urbane ;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 39860/04.05.2012 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere adresa nr. 34848/19.04.2012 Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, privind solicitarea transmiterii sub forma de imprumut a unor dale prefabricate pentru o perioada de 12 luni de la data aprobarii;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 368/28.07.2004, privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi, administrat de RATEC Iasi, in domeniul privat al Consiliului Local in vederea casarii;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 334/31.08.2007, privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al Municipiului Iasi, administrate de RATP Iasi, in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 9263/31.01.2012 intocmit de Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi;

Avand in vedere propunerea formulata si aprobata in plenul sedintei Consiliului Local Iasi, privind indreptarea erorii materiale strecurate in titlul Proiectului de hotarare, cu privire la numarul de dale ce vor fi transmise sub forma de imprumut catre Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea sub formă de împrumut pentru o perioadă de 12 luni, către Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, a următoarelor materiale scoase din uz:

-    dale cu dimensiunile de (5,5 x 1,40 x 0,2) m - 50 bucăți;

-    dale cu dimensiunile de (1,47 x 0,92 x 0,15) m - 14 bucăți.

Art.2. Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat către reprezentații ambelor părți. Transportul de la depozit (Depou Dacia) pe șantier (Râul Bahlui) și din șantier la depozit cad în sarcina împrumutantului, respectiv Administrația Națională "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad.

Art.3. În cazul distrugerii dalelor pe perioada împrumutului, împrumutantul, respectiv Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, va achita Primăriei Municipiului Iași, contravaloarea dalelor deteriorate, la prețurile înregistrate în contabilitate și anume:

-    dale cu dimensiunile de (5,00 x 1,40 x 0,2) m - 410,19 lei/buc. ;

-    dale cu dimensiunile de (1,47 x 0,92 x 0,15) m - 24,67 lei/buc.

Evaluarea a fost efectuată de către Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr. 1597/26.10.2011.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Investiții; Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 134 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 134 din 30 mai 2012