Hotărârea nr. 133/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea

Documentului de poziție prezentat în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de catre Comisia Economico-Financiara;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 43902/15.05.2012 întocmita de către Direcția Tehnică și Investiții;

Avand in vedere prevederile Programului Operațional Sectorial de mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

Avand in vedere Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv -cadru și a Statului -cadru ale socităților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utililități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 92/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu alte unități administrativ-teritoriale din județ în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 135/2009 privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 149/2011 privind aprobarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Avand in vedere adresa Consiliului Județean Iași nr. 41113/08.05.2012, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Iasi la ședința Adunării Generale ADIS din data 25.05.2012;

Avand in vedere prevederile art. 22 pct (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă mandat special Domnului Primar Gheorghe Nichita să reprezinte Municipiul Iași, cu privire la următoarele documente supuse dezbaterii în ședința Adunării Generale a ADIS.

-    “Planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor“

-    “Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului“.

Art.2. Se împuternicește Domnul Primar Gheorghe Nichita să semneze legal valabil, în numele și pentru Municipiul Iași “Documentul de poziție” propus pentru dezbatere în ședința Adunării Genereale a ADIS convocată la sediul Consiliului Județean Iași, cu ordinea de zi prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Județean Iași - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către persoana nominalizata la art. 1 si 2.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 133 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 133 din 30 mai 2012