Hotărârea nr. 130/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MISTRETULUI NR.15 numar cadastral 130503 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MISTRETULUI NR.15, numar cadastral 130503 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 93759/03.11.2011 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 3506/19.10.2011;

Avand in vedere cererea nr. 93759/03.11.2011, prin care doamna Raileanu Maria Mirela si Achirei Giulio solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Mistretului nr.15, numar cadastral 130503;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 09.11.2011;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 8/PUD/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Mistrețului nr. 15, numar cadastral 130503, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 342 mp, conform Actului de dezmembrare si Contractului de vanzare cumparare teren nr. 596/2010.

Indicatori urbanistici: POT=30%, CUT=0.9; P+2E (inaltimea maxima 9m).

Art.2. Anexa nr. 1(Plansa de reglementari urbanistice U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism, doamnei Raileanu Maria Mirela si domnului Achirei Giulio (Iasi, sos. Arcu nr. 61, bl. T11, sc. B, ap. 3) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 130 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 130 din 30 mai 2012