Hotărârea nr. 129/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA COPOU-BREAZU intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si servicii (functiuni comerciale administrative si de agrement) pe teren proprietate privata persoane juridice

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU-BREAZU

intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si servicii (functiuni comerciale, administrative si de agrement) pe teren proprietate privata persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.1908/09.01.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 589/05.03.2012 ;

Avand in vedere Avizul de oportunitate nr.7/20.03.2012 ;

Avand in vedere cererea nr.26044/22.03.2012, prin care SC Iasi Construct SRL si SC Inproiect SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, Zona Copou-Breazu;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;

Avand in vedere Avizul unic al Consiliului Judetean nr. 43/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Zona Copou-Breazu, intocmit in vederea extinderii intravilanului Municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale si servicii (functiuni comerciale, administrative si de agrement) pe teren proprietate privata persoane juridice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 105547mp, conform Titlului de proprietate nr.187030/2009, Contractului de donatie nr. 1771/2011, Contractului de vanzare cumparare nr. 631/2011, Contractului de comodat nr. 4/2012, Contractului de cesiune de drepturi nr. 71/2011, Contractului de vanzare cumparare nr. 660/2011, Contractului de donatie nr. 1143/2011, Contractului de cesiune nr. 1802/2009, Contractului de cesiune nr. 1776/2009, Contractului de vanzare de drepturi succesorale nr.103/2007, Actului de dezlipire nr. 629/2011.

Indicatori urbanistici:

>    Zona rezidentiala: POT= max.30%, CUT= max.1, inaltimea maxima 12,00 m.

>    Zona mixta: POT= max.30%, CUT= max. 1, inaltimea maxima 15,00 m.

Art.2. Anexa nr. 1(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Autorizarea constructiilor se va face dupa asigurarea echiparii edilitare a ansamblului si realizarea unei trame stradale care sa asigure fluenta circulatiei auto si pietonale, iar infrastructura zonei se va realiza cu prioritate, pe cheltuiala beneficiarilor PUZ.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism, S.C. Iasi Construct S.R.L., S.C. Inproiect S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 129 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 129 din 30 mai 2012