Hotărârea nr. 127/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA GRADINARI NR.26 intocmit pentru fosta zona industriala Gradinari din cadrul proiectului RETINA

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA GRADINARI NR.26

intocmit pentru fosta zona industriala Gradinari din cadrul proiectului RETINA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de

30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism ;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 19429/02.03.2012 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 44/09.01.2012;

Avand in vedere cererea nr.19429/02.03.2012,prin care Municipiul Iasi solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, Stradela Gradinari nr.26;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.4/06.02.2012 intocmit de Institutia Arhitectului Sef;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.03.2012;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.45/PUZ/2012 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, Stradela Gradinari nr. 26, intocmit pentru fosta zona industriala Gradinari din cadrul proiectului RETINA. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4864,21 mp. Indicatori urbanistici sunt: POT=37%, CUT=0.8; regim de inaltime S+P+3E (maxim 19 m).

Art. 2. Anexa nr. 1(plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism, Directiei de Dezvoltare si Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 127 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 127 din 30 mai 2012