Hotărârea nr. 126/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MARGINEI NR.11 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MARGINEI NR.11 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de

30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism ;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 98677/17.11.2011 întocmita de Serviciul Urbanism;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr.1843/21.06.2011;

Avand in vedere cererea nr. 98677/17.11.2011, prin care domnul Strugaru Andrei solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Marginei

nr.11;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 14.12.2011;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean Iasi nr.10/PUD/2012;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 126 din 30 mai 2012

/V

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Marginei nr.11, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 252 mp, conform Contractului de vanzare cumparare nr. 7260/2010. Indicatorii urbanistici sunt: POT=30%, CUT=0.9; inaltimea maxima 10m.

Art. 2. Anexa nr. 1 (plansa de reglementari urbanistice U2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Judetean Iasi, Serviciului Urbanism, domnului Strugaru Andrei (Iasi, str. Marginei nr. 11) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Urbanism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 126 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 126 din 30 mai 2012