Hotărârea nr. 125/2012

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi str. Elena Doamna nr. 37 corp A parter de către Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de folosință gratuită a spațiului din Iași, str. Elena Doamna nr. 37, corp A, parter, de către Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor

Veteranilor- Filiala Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de

30.05.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 44938/17.05.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere cererea nr. 40374/07.05.2012 formulată de Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași;

Avand in vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/04.05.2010 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 186/14.06.2011, precum și Contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în Municipiul Iași, str. Elena Doamna nr.37, corp A, parter, județul Iași, cu un nou termen de 1 (un) an.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Uniunii Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași (Iasi, str. Elena Doamna nr. 37, corp A, parter) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Camelia Gavrila    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 125 din 30 mai 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 125 din 30 mai 2012