Hotărârea nr. 124/2012

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. 547/2009 cu terenul în suprafaţă de 85 00 mp situat în str. Gloria nr. 1 Cartier Nicolina şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită către Parohia “Izvorul Tămăduirii”

MUNICIPIU

CONSILIULHOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafață de 85,00 mp, situat în str. Gloria nr. 1, Cartier Nicolina și atribuirea acestuia în folosință gratuită către

Parohia “Izvorul Tămăduirii”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 36442/24.04.2012, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 29511/02.04.2012 a Parohiei Izvorul Tămăduirii; Având în vedere planul de situație comunicat de Serviciul Gis-Cadastru; Având în vedere adresa 6509/16.03.2012 a Serviciului Gis-Cadastru;

Având în vedere HCL 123/1997 privind acordarea în folosință gratuită a

suprafeței de 1500 mp de teren, situat în str. Gloria, pentru construirea unui lăcaș de cult ortodx;

Având în vedere H.C.L. 547/2009, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 547/2009, cu terenul în suprafață de 85,00 mp, situat în str. Gloria nr. 1, conform planului de situație, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului menționat la art.1, către Parohia “Izvorul Tămăduirii”.

Art.3 Terenul va fi predat pe bază de proces verbal.

Art.4 Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Parohiei “Izvorul Tămăduirii“ și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru;

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Camelia Gavrilă    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 124 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 124 din 30 mai 2012