Hotărârea nr. 122/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea unui fond de locuinţe disponibile construite prin ANL destinate închirierii tinerilor

MUNICIPIUL IAȘI

ONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui fond de locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30

mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare 35378/20.04.2012, întocmită de

D.A.P.P.P.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, articolul 6K2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, articolele 14 și 15;

Având în vedere Procesele verbale 23228/15.03.2012, 35228/20.04.2012 și 44997/18.05.2012, încheiate în ședințele Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se atribuie doamnei Axinte Adriana locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 73, bloc 4, scara B, etaj 3, ap. 14, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.2: Se atribuie doamnei Tașcu Elena și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, bloc 250, scara B, etaj 3, ap. 14, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,88 metri pătrați;

Art.3: Se atribuie domnului Ghiurco Bogdan Nicolae și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Alexandru cel Bun 70, bloc 250, scara B, etaj 9, apartament 39, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 21,23 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 17,79 metri pătrați;

Art.4: Se atribuie domnului Carp Virgil și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șoseaua Rediu Tătar 6A, bloc 482E, tronson A, etaj 6, apartament 26, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 20.80 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 18 metri pătrați;

Art.5: Se atribuie doamnei Cioaric Axinte Gabriela și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 69, bloc 2, scara A, etaj 3, apartament 14, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.6: Se atribuie domnului Aonofriesei Puiu Răzvan Petru și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 42A, bloc 3, scara A, etaj 3, apartament 16, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 3 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.7: Se atribuie domnului Zota Ovidiu locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Chimiei 71, bl. 4, scara A, parter, apartament 2, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20 metri pătrați;

Art.8: Se atribuie domnului Ivan Petrișor Bogdan și familiei sale locuința construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bulevardul Dacia 40, bloc 1, scara A, apartament 8, compusă din: număr camere 1 în suprafață de 17 metri pătrați, număr dependințe 4 în suprafață de 20.40 metri pătrați;

Art.9: La repartizarea locuinței, beneficiarii vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în municipiul Iași și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în Municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe, are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere și membrii de familie majori).

Ark10: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local 104/30.03.2012, beneficiar Ungureanu Mihaela;

Art.11: Se aprobă încetarea dreptului de folosință al doamnei Constandache Oana și al familiei sale asupra locuinței din Șoseaua Rediu Tătar 6A, bloc 482E, scara A, etaj 2, apartament 10 și evacuarea acestora din locuință.

Art.12: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municpiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.13: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 122 din 30 mai 2012

3/3 la H.C.L. nr. 122 din 30 mai 2012