Hotărârea nr. 121/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului „Program multiregional de îmbunătăţire a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din şcolile sanitare” de către Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” partener în cadrul acestui proiect

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului „Program multiregional de îmbunătățire a tranziției de la școală la viața activă pentru elevii din școlile sanitare”, de către Școala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă”, partener în cadrul acestui proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30

mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 39059 din 03.05.2012 întocmită de Serviciul Relații cu Structurile O.I. și A.M.;

Având în vedere acordul de parteneriat 1691 din 16.09.2010;

Având în vedere H.C.L 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere DIspozIțIILE Legii privinD normeLe De TeHnc LEGisLATlvă nr.24/2000 cu MoDIficăRiLE șl coMpLETăRiLE uLTerioare;

Având în vedere DispozițiiLE LEgii 215/2001 privinD aDministrația pubLică LocaLă REpubLicaTă,cu MoDificăRiLE și coMpLETăRiLE uLTERioaRE ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă derularea proiectului „Program multiregional de îmbunătățire a tranziției de la școală la viața activă pentru elevii din școlile sanitare”, de către Școala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă”, partener în cadrul acestui proiect.

Art. 2 Valoarea totală a proiectului este de 24.556.670 lei (fără TVA). Se aprobă suma aferentă bugetului aferent Școlii Postliceale Sanitare de Stat “Grigore Ghica Vodă” în valoare de 3.151.200 lei, conform graficului de implementare a acestuia (cofinanțarea din partea partenerului neexistînd).

Art. 3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și de Investiții,

Direcției Economice și Finanțe Publice Locale,    Școlii Postliceale Sanitare de Stat

“Grigore Ghica Vodă” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de

Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 121 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 121 din 30 mai 2012