Hotărârea nr. 120/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 276 din 11 august 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr. 276 din 11 august 2011 pentru

realizarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30

mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate 38704 din 02.05.2012 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiește art.2 și Anexa 2 a HCL 276 din 11 august 2011 astfel: Se aprobă noua valoare a bugetului proiectului in valoare totală de 10.997.639,07 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 177.365,60lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL 276 din 11 august 2011 rămân valabile.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții , Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de DirecțiaDezvoltare și Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Camelia Gavrilă    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

z\

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 120 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 120 din 30 mai 2012