Hotărârea nr. 12/2012

HOTǍRÂRE privind modificarea H.C.L.nr. 340/26.10.2011 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Centrul social cu destinaţie multifuncţională Bucuria”şi a indicatorilor tehnico economici

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr. 340/26.10.2011, prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții „Centrul social cu destinație multifuncțională Bucuria”și a indicatorilor tehnico economici

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 974/13.01.2012 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere Proiectul depus la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și aprobarea finanțării acestuia prin adresa 65231/10.07.2009,

Având în vedere Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1423/2009,

Având în vedere DIspozIțIILE Legii privinD normeLe De TEHmcă LEGlsLATlvă nr.24/2000 cu MoDificăRÎLE șl compLETăRÎLE uLterioare;

Având în vedere DispozițiiLE LEgii 215/2001 privinD aDministrația pubLică LocaLă rEpubLicată,cu moDificăriLE și compLEtăriLE uLtErioarE ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 340/2011 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții „Centrul social cu destinație multifuncțională Bucuria” și a indicatorilor tehnico economici, după cum urmează: asigurarea cofinanțării în procent de 16,7% de la bugetul local din valoarea totală a proiectului care este de 453.784 euro, în sumă de 75.784 euro - 325.416,50 lei (cursul valutar stabilit la data de 15.09.2011 / 1 euro = 4,2940 lei).

Art.2 Copie după prezenta hotarâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași.

(2) Aducerea la cunostiință publică a prezentei hotărari va fi efectuată de către Centrul de Informații pentru cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Sorin Avram Iacoban    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 12 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 12 din 31 ianuarie 2012