Hotărârea nr. 118/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european ”E-COOP: Cooperare digitală” finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională – INTERREG IV C

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipalității ieșene la proiectul european ”E-COOP: Cooperare digitală” finanțat prin Programul Operațional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 36542/24.04.2012 întocmită de Serviciul Relații Internaționale și Comunicare

Având în vedere HCL 314/2005 privind participarea municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iași, in calitate de partener, la implementarea proiectului „E-COOP: cooperare digitala”, finanțat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC.

Art.2 Se aprobă organizarea și desfășurarea activităților din proiect, asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului menționat în contextul aplicării principiului rambursării, precum și cofinanțarea proiectului cu suma de 2706€, reprezentând 2% din bugetul total al proiectului alocat Municipiului Iași (în valoare de 135.300€) și a tuturor costurilor conexe și neeligibile ale proiectului care ar putea reveni Municipiului Iasi in calitate de partener.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată în copie: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Internaționale și Comunicare și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale și Comunicare.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 118 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 118 din 30 mai 2012