Hotărârea nr. 117/2012

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2012

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 30

mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.45464/21.05.2012 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget ;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfașurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 283/2011 privind bugetul de stat pe anul

2011;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri și cheltuieli), nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) și nr. 1.3.1 (Programul obiectivelor de investiții din bugetul local), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1.    Se suplimentează bugetul local cu suma de 236,88 mii lei astfel:

la venituri:

07.02.02.02 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 37.02.01 Donații și sponsorizări

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.29 Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

45.02.01.02 Fondul European de Dezvoltare Regionala (Sume primite în

contul plăților efectuate în anii anteriori)

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

45.02.02.03 Fondul Social European (Prefinanțari)

la cheltuieli:

51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice (Direcția Locală de Evidență a Persoanei Iași)

61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice (Poliția Locală Iași)

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal (Direcția de Asistență Comunitară)

54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal (alegeri locale)

-    396,46 mii lei + 130,50 mii lei

+ 346,46 mii lei

-    346,46 mii lei + 846,46 mii lei

-    420,00 mii lei + 63,00 mii lei

-    30,00 mii lei

+ 28,38 mii lei + 15,00 mii lei


- 315,62 mii lei + 63,00 mii lei

-    16,11 mii lei

-    114,45 mii lei + 130,50 mii lei

+ 43,38 mii lei

-    118,38 mii lei + 564,56 mii lei


1.2. Se repartizează suma de 585,44 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

- 585,44 mii lei


51.02.56 Autorități publice și acțiuni externe - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Proiect E-Coop)

+ 50,00 mii lei


54.02.10 Alte servicii publice generale - cheltuieli de personal (alegeri locale) + 535,44 mii lei

Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și

activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2012 (fond 10) pentru

activitatea economică de producere, transport și distribuție energie termică, Direcția Locală de Evidență a Persoanei Iasi, Poliția Locală Iași, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic dr. C.I. Parhon și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform anexelor nr. 4 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), nr. 4.1 (Secțiunea de funcționare) și nr. 4.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de    + 115.242,61 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 115.242,61 mii lei

Art.3 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 privind Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, Anexei nr. 6 privind Sinteza finanțării programelor și Anexei nr. 6.2 privind Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare pe anul 2012.

Art. 4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iasi, Directiei Tehnice și de Investitii, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciu Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Camelia Gavrilă    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 117 din 30 mai 2012

4/4 la H.C.L. nr. 117 din 30 mai 2012