Hotărârea nr. 116/2012

HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2012

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2012, înregistrat sub nr.35641/20.04.2012, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

Având în vedere Ordinul nr. 1865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011;

Având în vedere art.36 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Iași la data de 31.03.2012 pe cele două secțiuni, conform Anexei 12 și Anexei 13, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Art.2 Se aprobă execuția bugetului creditelor interne la data de 31.03.2012, conform Anexei 16 parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Se aprobă execuția bugetului fondurilor nerambursabile externe la data de 31.03.2012, conform Anexei 17 și Anexei 18 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)la data de

31.03.2012 pe cele două secțiuni, conform Anexei 9 și Anexei 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași ;

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 116 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 116 din 30 mai 2012