Hotărârea nr. 115/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2011

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2011

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de

30 mai 2012 ;

Având în vedere inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAȘI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind contul de execuție bugetară pe anul 2011, înregistrat sub nr.34951/19.04.2012, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;

Având în vedere Ordinul nr. 2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011;

Având în vedere Ordinul nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2011 precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere art.36 și art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2011, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrilă


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 115 din 30 mai 2012

2/2 la H.C.L. nr. 115 din 30 mai 2012