Hotărârea nr. 114/2012

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Complexul Muzeal Naţional “Moldova“ a suprafeţei de teren de 2.060 mp în zona de protectie a Palatului Culturii

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Complexul Muzeal Național “Moldova“ a suprafeței de teren de 2.060 mp în zona de protectie a Palatului Culturii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 19.04.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1130/06.01.2012 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 1206/06.01.2012 a Complexului Muzeal Național “Moldova“;

Având în vedere H.C.L. 72/2011, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, atestată prin HG 35/2012;

Având în vedere Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice;

Având în vedere prevederile articolului 124 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Datele de identificare ale bunului imobil înscris în domeniul public al municipiului Iași la poziția "Nr. MF. 8906" din anexa 2.1.1 la HCL nr. 72/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Iași, reactualizat, se modifică conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției a terenului în suprafață de 2.060 mp, situat în Iași, în zona Palatului Culturii către Complexul Muzeal Național “Moldova“, în vederea constituirii zonei de protecție pentru Palatul Culturii Iași, conform anexei nr. 2 (plan delimitare), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Terenul va fi predat către Complexul Muzeal Național “Moldova“ pe bază de proces verbal.

Art.4. Toate lucrările de amenajare/amplasare definitivă sau temporară a diverselor construcții usoare, piese de mobilier fix, reclame, panouri publicitare, etc. și alte asemenea pe terenul respectiv, se vor face numai cu acordul în prealabil al Primăriei Municipiului Iași.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituția Arhitectului Șef - Serviciul Gis Cadastru; Direcția Tehnică și Investiții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Camelia Gavrilă    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr.114 din 19 aprilie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 114 din 19 aprilie 2012