Hotărârea nr. 113/2012

HOTARARE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi în domeniul privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754 64 m.p. situata in perimetrul Bd. A. Panu str. Palat str. Sf. Constantin si Elena şi str. Sf. Lazar

MUNICIPIUL IAȘIHOTARARE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi în domeniul privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754, 64 m.p. situata in perimetrul Bd. A.

Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena și str. Sf. Lazar

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 19 aprilie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere voturile secrete (cu buletine) precum și voturile liber exprimate de către consilieri locali in cadrul sedintei extraordinare pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi a suprafetei de 111754, 64 m.p. situata in perimetrul Bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar, consemnate si in procesul verbal nr. 35027/19.04.2012 intocmit cu ocazia numărării voturilor privind aprobarea proiectului de hotărâre precum si in procesul verbal al sedintei;

Avand in vedere adresa INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI IASI nr . 95678/ 09.11.2011

Avand in vedere cererea SC PALAS HOLDING SRL inregistrata cu nr.3034/ 3.11.2011adresata INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI IASI precum si adresele inaintate de SC PALAS HOLDING SRL catre Consiliul Local al Municipiului

Iasi , respectiv 94240/ 04.11.2011, 104857/07.12.2011, 17122/24.02.2012 , 24749/10.03.2012, si 32535 / 09.04.2012.

Avand in vedere adresa INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI IASI nr.32317/ 09.04.2012

Avand in vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1715/2011 privind constituirea Comisiei de analiza a situatiei tehnico-economice si juridice privind stadiul dezvoltarii Proiectului Palas;

Avand in vedere referatul nr.28064/28.03.2012 si nr. 32507/09.04.2012 al Comisiei de analiza a situatiei tehnico-economice si juridice privind statutul dezvoltarii Proiectului Palas si actele ce au stat la baza emiterii acestuia;

Avand in vedere HCLM Iasi nr.128/2007 privin trecerea terenului din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a activelor corporale situate in incinta Strandului Municipal, Teatrului de vara si patinoarului artificial si aprobarea casarii acestora, a fost pusa in aplicare si s-a incheiat Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.263/21.07.2008;

Avand in vedere ca toate constructiile si retelele de utilitati ce constituie Ansamblul Palas au fost realizate, pana la nivelul lunii ianuarie 2012 in procent de 95%, in conformitate cu documentatiile de urbanism legal aprobate;

Avand in vedere ca in procesul de planificare urbana s-a realizat reconfigurarea urbanistica a zonei situata in perimetrul Bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar, in conformitate cu obiectivele si masurile de amenajare si dezvoltare durabila a Municipiului Iasi, adoptata prin HCLM Iasi nr.455/2005 de aprobare a PUZ si prin HCLM Iasi nr.375/2009 de aprobare a PUZCP;

Avand in vedere ca prin considerentele Deciziei Curtii de Apel Iasi nr.244/2011 instanta retine expres legalitatea, obligativitatea si opozabilitatea PUZ aferent zonei Bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar, precum si PUZCP in vigoare, in baza puterii de lucru judecat a sentintei civile nr.298/29.01.2007 a tribunalului Suceava vizand valabiltatea PUZ, irevocabila prin Decizia nr./903/14.06.2007 a Curtiii de Apel Suceava din Dosarul nr.234/86/2006;

Avand in vedere ca prin Decizia definitiva nr.18/09.03.2009 a Curtiii de Apel Iasi, Sectia Comerciala, irevocabila prin Decizia nr.2170/08.06.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Comerciala in dosarul4233/1/2009 si prin Decizia definitiva nr.106/05.11.2007 a Curtii de Apel Iasi, Sectia Comerciala, irevocabila prin Decizia nr.3511/25.11.2008 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Comerciala, in dosarul 5402/1/2008, privind valabilitatea contractului de asociere nr.8329/03.02.2005, au fost respinse in mod irevocabil actiunile de anulare a acestui contract;

Avand in vedere deciziile irevocabil pronuntate de Tribunalul Bihor prin care s-a respins irevocabil suspendarea efectelor produse de HCL 576/2004 , HCL 3/2005 si HCL 4/ 2005

Avand in vedere ca in perimetrul Bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar, sunt vestigii arheologice care necesita crearea unor zone de protectie

Tinand cont de raportul de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit de Prof.Arh. Teodor Zoran in colaborare cu Prof.Arh.Sergiu Nistor, de Opinia stiintifica impreuna cu completarea ulterioara redactata de Lect.Univ.dr. Ovidiu Podaru, respectiv de Raportul de expertiza economico-financiara intocmit de SC Prince Waterhouse Coopers;

In temeiul art.10 alin.2 din Legea 213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.864 din Noul Cod Civil;

In temeiul art.36 alin2, lit.c, alin.4 lit.e, din Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere DIspozIțIILE Legii privinD normeLe De TEHmcă LEGisLATlvă nr.24/2000 cu MoDIficăRiLE șl coMpLETăRiLE uLTerioare;

Având în vedere DispozițiiLE LEgii 215/2001 privinD aDministrația pubLică LocaLă REpubLicaTă,cu MoDificăRiLE și coMpLETăRiLE uLTERioaRE ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba trecerea terenului in suprafața de111754, 64 m.p. situat in perimetrul Bd. A. Panu, str. Palat, str. Sf. Constantin si Elena si str. Sf. Lazar din domeniul public al municipiului Iasi in domeniul privat al Municipiului Iasi conform planului de situatie si inventarului de coordonate anexate in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Inventarul domeniului public si privat al Municipiului Iasi se va actualiza in concordanta cu prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi; - Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat; Directiei Tehnice si de Investitii; Directiei Economice si de Finante Publice Locale; SC Iulius Group SRL. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;

Art.4 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de:Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat și SC Iulius Group SRL.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Camelia Gavrilă    Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

23*

Pentru

18

Împotrivă

3

Abțineri

1

*Domnul consilier Radu Botez a fost prezent dar nu a participat la vot.

Nr. 113 din 19 aprilie 2012

4/4 la H.C.L. nr. 113 din 19 aprilie 2012