Hotărârea nr. 112/2012

HOTĂRÂRE privind transferul managementului cabinetelor medicale din scoli gradinite si a cabinetelor stomatologice studentesti aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi catre Spitalului Clinic de Recuperare str.Pantelimon Halipa nr.14 Iasi

MUNICIPIU

ONSILIULHOTĂRÂRE

privind transferul managementului cabinetelor medicale din scoli, gradinite si a cabinetelor stomatologice studentesti aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, catre Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 27355/27.03.2012, intocmit de Serviciul Investitii privind transferul managementului cabinetelor medicale din scoli, gradinite si cabinetelor stomatologice studentesti aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, catre Spitalului Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi;

Avand in vedere adresa de solicitare nr. 361/25.10.2011 si adresa nr.341/21.03.2012 a Sindicatului Sanitas Judetean Iasi prin care ne transmite avizul Ministerului Sanatatii privind transferul managementului cabinetelor medicale din scoli, gradinite si a cabinetelor stomatologice studentesti aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, catre Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonanței de urgenta nr. 48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 653/25.09.2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.42 si 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finantele

publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba transferul managementului cabinetelor medicale din scoli, gradinite si a cabinetelor stomatologice studentesti, aflate sub autoritatea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, catre Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi, conform Anexei 1, care este parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Tehnica si Investitii, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Directia de Asistenta Comunitara Iasi si Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 112 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

/V

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 112 din 30 martie 2012