Hotărârea nr. 111/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Regia Autonoma de Transport Public Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 52/2012, privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

Avand in vedere Raportul de audit financiar si certificare a Bilantului Contabil pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al RATP Iasi nr.

3/19.03.2012, privind aprobarea bilantului contabil al RATP Iasi pentru anul 2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bilantul contabil pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Regiei Autonome de Transport Public Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regia Autonoma de Transport Public Iasi, Directia Tehnica si Investitii si Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 111 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

15

/V

Împotrivă

8

Abțineri

5

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 111 din 30 martie 2012