Hotărârea nr. 11/2012

HOTARARE privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Pensionari “ Sf. Cuvioasă Parascheva “ din Iaşi

HOTARARE

privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului de Pensionari “ Sf. Cuvioasă Parascheva “ din Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2012 ;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico- financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică și de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 797/30.11.2011 întocmit de catre Căminul de Pensionari “Sf.Cuv.Parascheva";

Având în vedere Prevederile H.G. nr. 421/2008privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

Având în vedere Standardul nr. 20 din Ordinul nr. 246/2006 al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.02.2012 se aprobă nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Căminului de Pensionari “Sf.Cuvioasă Parascheva“ din Iași la un cuantum de 11 lei/zi/asistat.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Căminului de Pensionari „Sf.Cuv.Parascheva” Iași si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași si Căminul de Pensionari „Sf.Cuv.Parascheva” Iași.

(2) Aducerea la cunostiință publică a prezentei hotărari va fi efectuată de către Centrul de Informații pentru cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Avram Iacoban


SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 11 din 31 ianuarie 2012

2/2 la H.C.L. nr. 11 din 31 ianuarie 2012