Hotărârea nr. 109/2012

HOTĂRÂRE,privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 1000 mp,situata pe actualul teren de sport al Colegiului Tehnic „Gh.Asachi” Iasi,str.Sararie nr.189,in vederea amenajarii unui teren de sport sintetic

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 1000 mp, situata pe actualul teren de sport al Colegiului Tehnic „Gh.Asachi” Iasi, str.Sararie nr.189, in vederea amenajarii unui teren de sport sintetic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere amendamentul formulat si adoptat in plenul sedintei, consemnat si in Procesul verbal al sedintei, in sensul ca art. 3 din prezenta hotarare va avea urmatorul continut: “Colegiul Tehnic « Gh. Asachi » Iasi va vira la bugetul local un procent de 50%, stabilit de Consiliul Local Iasi, din suma incasata prin inchirierea spatiului”;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 24208/16.03.2012, întocmit de Serviciul Investitii din cadrul Directiei Tehnice si Investitii a Primariei Municipiului Iasi;

Avand in vedere adresa nr. 6018/19.01.2012, a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Iasi, prin care solicita aprobarea inchirierii unui spatiu disponibil, situat pe terenul de sport actual, in vederea amenajarii unui teren de sport sintetic;

Avand in vedere prevederile art.112, al.(2) si (6) din Legea nr. 1/2011, a educatiei nationale,;

Avand in vedere prevederile art. 14, art. 15, art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere HCL nr. 72/2011 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat, Anexa 8;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete de 1000 mp, situata pe actualul teren de sport al Colegiului Tehnic „Gh.Asachi” Iasi, str.Sararie nr.189, in vederea amenajarii unui teren de sport sintetic.

Art.2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3. Pretul de pornire al licitatiei va fi cel prevazut prin Hotararea Consiliului Local, functie de zona si grupa de activitate.

Art.4. Colegiul Tehnic „Gh.Asachi” Iasi va vira la bugetul local un procent de 50%, stabilit de Consiliul Local Iasi, din suma incasata prin inchirierea spatiului.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iasi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Tehnica si Investitii Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iasi, si Directia Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 109 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0