Hotărârea nr. 108/2012

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare corp C etaj 1-Laboratorul de Recuperare Medicala-Sector Electroterapie si Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” str. Pantelimon Halipa nr. 14 Iasi

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare si modernizare corp C, etaj 1-Laboratorul de Recuperare Medicala-

Sector Electroterapie si Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.03.2012;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 22267/12.03.2012, întocmit de Serviciul Investiții din cadrul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului Iasi;

Avand in vedere adresa nr.20941/07.03.2012 prin care solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare corp C, etaj.1-Laborator de recuperare medicala-sector electroterapie si masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”.

Avand in vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 48/2010, care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Proiectului nr. 255/2012, intocmit de SC VILA HOUSE SRL;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu rectificarile și modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

A

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare corp C, etaj 1-Laboratorul de Recuperare Medicala-Sector Electroterapie si Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” str.Pantelimon Halipa Nr.14, Iasi.

Art.2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si Finante Publice Locale, Spitalul Clinic de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Camelia Gavrila


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 108 din 30 martie 2012

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

A

Împotrivă

0

Abțineri

5

0

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 108/30.03.2012

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare si modernizare corp C, etaj 1-Laboratorul de Recuperare Medicala-

Sector Electroterapie si Masaj din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14, Iasi

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA = 605.070 lei

Valoarea totala estimata fara TVA este de 487.960 lei

din care C+M = 381.075 lei

TVA aferent = 117.110 lei

Durata totala de realizare a lucrarilor este estimata la 3 luni.

Indicatorii specifici:

a.    Suprafața utila modernizata a Secției de Fizioterapie - 340 mp

b.    Suprafata construita in urma acoperirii terasei peste etajul 1 - 60 mp

c.    Echipamente specifice activitatii Sectiei de Fizioterapie - 28 775 lei (valoare inclusa in suma totala)

3 / 3 la H.C.L. nr. 108 din 30 martie 2012